Dále zabezpečit nepřetržité čištění odpadních vod i v průběhu budoucích stavebních prací na rekonstrukci stávající ústřední čistírny odpadních vod, integrovat ji spolu s novou vodní linkou do unikátního mikroregionu trojské kotliny a na zakryté nové vodní lince vytvořit rekreační areál.

 

Stavba nové vodní linky – stav po roce od slavnostního zahájení

Objednatelem stavby, hlavním městem Praha, reprezentovaným Odborem strategických investic, byl v září 2013 udělen pokyn k zahájení prací na projektové dokumentaci. Stavební povolení nabylo právní moci v říjnu 2015, a tím mohly být zahájeny vlastní stavební práce na projektu Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze – Etapa 001 – Nová vodní linka.

Stavbu provádí Sdružení ÚČOV Praha, kde SMP CZ je vedoucím účastníkem a dalšími členy jsou společnosti Hochtief CZ, SUEZ ­International a WTE Wassertechnik. Správcem stavby je Pražská vodohospodářská společnost.

Celková základní koncepce řešení přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod spočívá ve výstavbě Nové vodní linky (která převezme až 50 % budoucí kapacity), Hlavní čerpací stanice a nátoků na Ústřední čistírnu odpadních vod a v rekonstrukci stávající Ústřední čistírny odpadních vod. Stavba Nové vodní linky je prováděna na základě smlouvy o dílo podle smluvních podmínek FIDIC, tzv. Žlutá kniha - vyprojektuj, postav a provozuj (­Design, build and operate).

Přestože byla stavba Nové vodní linky oficiálně zahájena v říjnu loňského roku, v letech 2014 a 2015 byly v předstihu provedeny některé práce jako Centrální zařízení staveniště, trafostanice, demoliční práce a část zařízení staveniště na vlastním staveništi na základě dílčích stavebních povolení.

Po vlastním zahájení stavby v říjnu 2015 probíhaly práce na založení stavební jámy a těsnění podzemní jílocementovou stěnou s nastraženými štětovnicemi a následoval masivní výkop stavební jámy o objemu cca 382 000 m3.

 

Hrubé a mechanické předčištění

V únoru 2016 začaly práce na železobetonových konstrukcích na objektu hrubé a mechanické předčištění. Účelem toho objektu je 1. stupeň čištění odpadních vod. V tomto objektu budou osazeny česle pro odstranění hrubých nečistot a především nádrže DENSADEG 4D pro primární sedimentaci a separaci tuku a písku a další technologická zařízení včetně zahušťovačů kalu a kontejnerového hospodářství pro odvoz shrabků a písku.

V průběhu jara a léta 2016 byly zahájeny železobetonové konstrukce všech dalších rozhodujících objektů stavby Nové vodní linky.

 

Biologická vodní linka

Jedná se o sestavu zakrytých nádrží, kde bude probíhat odstranění dusíku procesem nitrifikace, denitrifikace a odplynění. Objekt sestává se ze čtyř samostatných linek se společnou předřazenou regenerační nádrží vždy pro dvě linky. Odpadní voda bude natékat do denitrifikačních nádrží vybavených ponornými míchadly. Nitrifikační nádrže budou vybaveny jemnobublinovou aerací a ponornými míchadly. Za nitrifikací jsou zařazeny odplyňovací nádrže.

 

Dosazovací nádrže

Jedná se o sestavu 2 x 20 podélných nádrží se středovým kolektorem. Nádrže budou vybaveny řetězovými shrabováky. Kal jimi bude trvale shrabován do sběrných jímek ve dně nádrží. Kal plovoucí na hladině bude shromažďován směrem k odtoku a bude odváděn pomocí naklápěcího žlabu do samostatných jímek.

 

Třetí stupeň čištění

Předčištěná voda z dosazovacích nádrží bude přiváděna kanálem do prostoru objektu třetí stupeň čištění, který bude snižovat celkovou koncentraci fosforu. Objekt sestává ze tří samostatných linek s předřazenými míchacími jímkami a flokulační nádrží. Technologie DENSADEG 2D v tomto objektu je založena na principu koagulace, flokulace, lamelového usazování a zahuštění kalu.

 

Povodňová čerpací stanice

Posledním z rozhodujících objektů nové vodní linky je povodňová čerpací stanice. Ta se použije v případě povodňových stavů od Q5 do Q20, kdy již vyčištěná voda neodtéká gravitačně z Nové vodní linky. Čerpací stanice je navržena na hydraulickou kapacitu biologického stupně, tj. 6,0 m3/s.

Vzhledem k tomu, že dno stavební jámy je pod úrovní Vltavy, je nutné neustále čerpat podzemní vodu z téměř 60 studen. Celá stavba Nové vodní linky se nachází v oblasti, kde hrozí povodně. Z těchto důvodů je stavba po dobu výstavby chráněna zemním opevněným valem na povodeň Q20.

V závěru roku 2016 budou postupně zahajovány práce na montáži technologického zařízení, tyto práce však budou probíhat především v roce 2017.

V konečném stavu bude stavba zakryta a chráněna na výšku hladiny povodně z roku 2002. Po vlastním dokončení stavby v roce 2018 zahájí Sdružení ÚČOV provozování Nové vodní linky ve zkušebním provozu v délce 12 měsíců.

 

SMP CZ, a. s.
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
tel.: 222 185 111
www.smp.cz