Jednou ze staveb tohoto charakteru je také řešení zásobování města Plzně pitnou vodou.

Potřeba rekonstrukce a modernizace vznikla především z potřeby odstraňovat z vody látky ze zemědělské produkce. V roce 2005 byla vypracovaná studie „Generel zásobování města Plzně pitnou vodou“, který obecně řešil zásobování pitnou vodou Plzně a okolí. V roce 2007 na tuto studii navázala studie „Návrh řešení doplnění technologie úpravny vody Plzeň“, která sestávala ze dvou částí, z chemicko - technologického průzkumu a z technicko - ekonomické studie. Z této studie pak vzešly závěry a doporučení, na jejichž základě vznikl návrh koncepce rekonstrukce úpravny vody. Řešení rekonstrukce pak předpokládalo zachování dvou provozně samostatných technologických linek úpravny vody.

Na základě ­předpokládaného vývoje potřeby vody bylo přijato doporučení snížit jmenovitý výkon úpravny vody na 1 000 l/s, tj. na výkon, který odpovídá reálné potřebě pitné vody v regionu. Ve stručnosti by se dalo konstatovat, že kvantita byla vyměněna za kvalitu. Toto opatření otevřelo možnosti přehodnotit některé finančně poměrně nákladné doplnění technologické linky úpravny vody, a to především o filtraci granulovaným aktivním uhlím. Nová technologie úpravy vody je zaměřena na snižování obsahu manganu a amoniaku. Mění se také dávkování chlóru a nově se doplňuje hygienické zabezpečení upravené vody osazením UV lamp. Dále se mění a modernizují strojní zařízení, elektrozařízení i systém řízení technologických procesů (SŘTP) tak, aby byly zajištěny požadavky na kvalitu upravené vody a její bezporuchové dodávky. Doplnění všech těchto nových technologií je nezbytným krokem k trvalému zajištění jakosti upravené vody. Stavební úpravy související s doplněním technologické linky úpravny vody mají za cíl řešit téměř havarijní stav některých stavebních konstrukcí, a významně tak prodloužit jejich životnost.

Rekonstrukce úpravny vody je rozdělena do 3 etap – tzv. ucelených částí díla (UČD). Realizace každé etapy je zakončena provedením individuálního a komplexního vyzkoušení. Po provedení zkoušek jsou dokončené části díla uváděny do zkušebního provozu, který musí u každé jednotlivé části trvat minimálně 6 měsíců.

Shrnutí základních termínů nově aktualizovaných:
UČD 1:    zahájení: 15. 08. 2013
dokončení: 15. 07. 2014
UČD 2:    zahájení: 03. 03. 2014
dokončení: 29. 06. 2015
UČD 3:    zahájení: 03. 03. 2014
dokončení: 31. 08. 2015

Následuje 6 měsíců zkušebního provozu od 01. 09. 2015.

V rámci těchto ucelených částí díla byly realizovány následující stavební objekty:
UČD I: odběrný objekt surové vody, sanace kanálů surové vody, čerpací stanice surové vody ÚV II, sanace výtlačných řadů na ÚV III resp. na předsedimentaci, rekonstrukce předsedimentace, rekonstrukce akumulací B a C.

UČD II a III: rekonstrukce filtrace včetně ÚV záření, rekonstrukce čerpací stanice upravené vody ÚV III, rekonstrukce akumulace A, rekonstrukce vyrovnávacích nádrží kalového hospodářství, rekonstrukce budovy reakčních nádrží, rekonstrukce CO2 a chlorovny, dílčí úpravy na dávkování vápenného hydrátu a síranu hlinitého, úpravy resp. doplnění dávkování chemikálií siřičitanu sodného, chloru, GAU, rekonstrukce jímání surové vody ÚV III, rekonstrukce objektu ozonizace a sedimentace. Na závěr byly provedeny terénní a sadové úpravy.

Všechny klíčové stavební objekty a provozní soubory jsou již dokončeny, vyzkoušeny a jsou plně funkční. Kompletní stavba byla připravena k předání investorovi (jedná se o předání dokončených prací, nikoliv díla). Zkušební provoz tedy mohl být zahájen, podle plánu k 1.9.2015, k čemuž vydaly souhlasné stanovisko také stavební i vodoprávní úřady.

Úplný závěr stavby by měl následovat po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu 29. 02. 2016. Termín předání dokončeného a zkolaudovaného díla je stanoven na 31. 03. 2016. Doufáme, že se vše zdárně podaří, tak jak tomu bylo doposud, a dílo úspěšně předáme do užívání k plné spokojenosti investora i provozovatele.

František Havelka a Tomáš Lazur

SMP CZ, a.s.
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
tel.: 222 185 111
www.smp.cz