Jedním ze záměrů Správy železnic státní organizace jako provozovatele dráhy je trvalé zajištění plynulého provozu na prvním železničním koridoru a z tohoto důvodu je potřebná rekonstrukce stávajících traťových úseků Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov a Adamov – Blansko. S těmito stavbami souvisí stavba Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov.

V rámci staveb Brno-Maloměřice – Adamov, BC a Adamov – Blansko budou zrekonstruovány tři železniční zastávky, vybudována nová odbočka Svitava, která pomůže k udržitelnosti plynulého provozu dráhy na relaci Brno – Česká Třebová. Dále bude kompletně vyměněn železniční svršek a upravena geometrická poloha koleje tak, aby umožnila co největší možné zrychlení vlaků bez realizování přeložek trati mimo stávající drážní těleso. V obou úsecích bude zrekonstruováno 16 mostů, 21 propustků. Významnou generální opravou projdou také stávající tunely, a bude tak prodloužena jejich životnost a také provozuschopnost celé trati. V Bílovicích nad Svitavou, Adamově a Blansku dojde k výstavbě protihlukových zdí. Úpravy se také týkají technologických profesí, jako je trakční vedení, silnoproud, zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení.

V rámci stavebních úprav na této trati je vhodné vypíchnout především stavební úpravu jednokolejného tunelu č. 8/2, který byl vystaven v roce 1992 a nyní již stavebně nevyhovuje nutným průjezdným profilům projíždějících vlaků mezistátní dopravy. Tunelová trouba raženého tunelu je v celé délce kruhového průřezu s montovaným ostěním, které je u obou koncových částí tunelu provedeno z litinových tybinků, a ve zbývající střední části bylo ostění provedeno z železobetonových prefabrikátů. Ostění bylo provedeno s izolačním epoxidovým nátěrem.

SUDOP Brno projektuje železniční trať Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko


Sanace ostění tunelu zahrne kompletní výměnu stávajícího ostění za nové kruhové monolitické železobetonové ostění s uzavřeným systémem hydroizolace. Pro pokládku izolačního souvrství bude vytvořen podklad – primární železobetonové ostění ze stříkaného betonu. Zvětšování průřezu v nesoudržných zeminách a poruchách bude probíhat pod ochrannou deštníku vytvořeného z mikropilot. Budou nahrazeny stávající železobetonové předsunuté tubusy tunelu novými monolitickými železobetonovými tubusy. Dále budou provedeny nové výklenky po 25 m a nové drenážní potrubí s šachtami pro štěrkové lože včetně nového souvrství vodotěsné izolace. Na ostění tunelu budou provedeny bílé pruhy znázorňující únik do bezpečného prostoru. Maximální rychlost v tunelu po jeho rekonstrukci bude 100 km/hod.

V rámci úseku Maloměřice – Adamov největší změny doznají zastávky Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou, ve kterých budou zrekonstruovány nástupiště tak, že nástupní hrana bude zvýšena na 550 mm nad temenem kolejnice a nastupování do vlaků bude tedy výrazně pohodlnější. Také čekání na samotný vlak bude pro cestující příjemnější vzhledem k zrekonstruovaným přístřeškům a zastávky budou také vybaveny novým mobiliářem, tabulemi orientačního systému a novými informačními panely. V zastávce Bílovice nad Svitavou bude také zlepšen přístup na nástupiště vybudováním nového podchodu, který zkrátí přístup na nástupiště pro cestující do Brna, kteří zaparkují na nově vybudovaných parkovacích místech vybudovaných obcí v prostoru bývalého sběrného dvoru. Dále bude také zrekonstruován povrch stávající přístupové rampy umožňující přestup z autobusu na vlak a naopak. U koleje ve směru do Brna bude vybudován nový chodník podél nástupiště, který zkrátí přístup na nástupiště ze stávajícího podchodu. V zastávce Babice nad Svitavou již bylo v rámci předchozích staveb vybudován bezbariérový přístup a v rámci stavby dojde k rekonstrukci přístupových chodníků. Vzhledem k umístění zastávky dál od centra obce je pro cestující přijíždějící na zastávku kolem navržen přístřešek pro kola v prostoru stávajícího přístřešku, který bude v rámci stavby snesen vzhledem k jeho nevyhovujícímu stavu. Obec Babice nad Svitavou si svou aktivní spoluprací na přípravě projektu vyjednala možnost pronájmu místnosti v rámci stávající drážní budovy pro svoje potřeby, kde umožní pro své občany případné nabíjení elektrokol. Další výraznou změnou na trati do Adamova bude kompletní rekonstrukce tří mostů před Adamovem. Dva mosty přes řeku Svitavu budou demontovány včetně spodní stavby a budou nahrazeny dvojicí obloukových mostů s dolní mostovkou a rozpětím téměř 60 m. Kolejové lože je navrženo průběžné, čím je sledována komfortnější jízda vlaku a snížení hlukové zátěže v údolí Lišky Bystroušky. Také podjezd silnice II/374 bude pro řidiče komfortnější vzhledem k odstranění mezilehlých opěr pod mosty a zvětšení podjezdné výšky. Třetí rekonstruovaný most bude na okraji města Adamov, kde město aktivním a konstruktivním přístupem vyjednalo rozšíření podjezdu a také zvětšení podjezdné výšky a tedy zlepšení přístupu na sídliště Ptačina.

SUDOP Brno projektuje železniční trať Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko


Zásadní přestavbou projde také Adamov zastávka. Stávající dvě vnější nástupiště, jež jsou situována nevstřícně, budou nahrazena novým oboustranným ostrovním nástupištěm, které bude umístěno v poloze současného nástupiště ve směru Brno. Zkrátí se tak docházková vzdálenost cestujícím od Brna a současně to přispěje ke snadné organizaci výlukových opatření. Hrany nástupiště budou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, délka bude 210 metrů. Bezbariérový přístup zajistí šikmý přístupový chodník.

Celkově si stavba vyžádá celoroční výluku dopravy v roce 2022, co bude zejména pro cestující v regionu náročné. Odměnou pak bude výrazné zvýšení komfortu cestujících a celkové zlepšení jak regionální tak dálkové dopravy.