Jedním ze zásadních témat je pro společnost TRANSBETON s.r.o. ekologie, například v současné době tolik diskutované hospodaření se srážkovými vodami. To se odráží jak v portfoliu jejích produktů (mezerovitý drenážní beton), tak i v jí realizovaných projektech (rekonstrukce vodního díla Boskovice).

NOVÉ PRODUKTY SPOLEČNOSTI TRANSBETON S.R.O.

Mezerovitý drenážní beton slouží k drenáži povrchových srážkových vod a jejich lokálnímu vsakování, případně akumulaci v retenčních nádržích, dále pak jako drenážní výplň za rubem opěrných či zárubních zdí a mostních opěr, nebo jako vyplnění liniových drenáží. Jedná se o stejnozrnný beton s definovanou mezerovitostí. V betonu je vyrobena kostra z frakcí hrubého kameniva, zrna kostry jsou pak obalena a spojena maltou z cementu, vody a případně přísad. Mezerovitý drenážní beton je plně pochozí/pojízdný a lze jím nahradit např. asfaltové chodníky, cyklostezky, parkovací stání apod., vhodný je také do venkovních zpevněných ploch obchodních center, logistických areálů, průmyslových zón a mnohých dalších. Je možno ho dodat i v barevných variantách.


Samorozlévací beton
(snadno zhutnitelný beton) je určen pro betonáže do těžko přístupných míst jak pro čerpadla betonu, tak i autodomíchávače. Vyniká ­vysokou tekutostí a snadným uložením do konstrukce, a to bez nutnosti vibrace, nebo pouze s minimální vibrací. Jedná se o alternativu k samozhutnitelnému betonu. Tato směs se mu svojí charakteristikou blíží, ovšem její výhodou je, že není tak citlivá na obsah vody a vyznačuje se tak mnohem nižší lepivostí, čímž se výrazně zlepšuje její zpracovatelnost. Skládá se ze směsi drobného a hrubého kameniva maximální frakce Dmax 16, hydraulického pojiva, přísad, příměsí a vody, a to v takovém poměru, aby byl beton stále kompaktní a zároveň značně tekutý.


Architektonický barevný beton
je konstrukční beton, probarvený barevným pigmentem. Jeho aplikace je možná jak v interiérových, tak v exteriérových konstrukcích, jakož i do venkovních ploch a vozovek. Pigmenty jsou na anorganické bázi a jsou stálobarevné. Na výběr je nepřeberné množství barev, použití je velmi všestranné, od rodinných domů či společných prostor bytových domů, přes kancelářské objekty, až po venkovní plochy např. zastávkových zálivů či odstavných stání.


Vymývaný beton
je konstrukční beton s vymývaným povrchem, který je případně probarven pigmentem na anorganické bázi. Aplikuje se do interiérových či exteriérových konstrukcí, eventuálně do venkovních ploch. Zpomalovací (retardační) přípravek se aplikuje negativně, do bednění, či pozitivně, přímo na čerstvě zabetonovanou plochu, a po zavadnutí se odstraní tlakovou vodou. Výsledný efekt závisí na zrnitosti vymývané betonové směsi a na typu použitého zpomalovacího prostředku, který určuje hloubku vymytí.


MODERNÍ PREZENTACE ZÁKLADEM ÚSPĚCHU


… tohoto hesla je si vedení společnosti TRANSBETON s.r.o. vědomo, proto přistoupilo k natočení názorných produktových videí a také k zásadní obměně dosavadní webové prezentace. Videa byla natočena za pomoci nejmodernější techniky, a to v pískovně Žabčice firmy PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o., sesterské společnosti firmy ­TRANSBETON s.r.o., kde docházelo k postupné aplikaci všech výše uvedených betonů pouze za účelem jejího zaznamenání. Divák tak může v minutě až dvou vidět celý proces pokládky a zpracování toho kterého konkrétního betonu. Zhlédnout je můžete nejen v ­YouTube kanálu společnosti ­TRANSBETON s.r.o., ale také na jejích zbrusu nových webových stránkách v menu „Produkty a služby“.

Tato videa však nejsou tím jediným pozoruhodným na novém webu společnosti TRANSBETON s.r.o. Najdete na něm také například blog, ve kterém jsou nejen odkazy na články z tisku nebo rozhovory, ale také další poutavá videa z této oblasti, zachycující například pokládku vozovky na dálnici D1 nebo betonáž mostu či přehrady, mnohá z nich pořízená pomocí dronu. Mnoho důležitých věcí o betonu, jeho dopravě, čerpání či pokládce se dozvíte v menu „O betonu“, další zajímavou záložkou je pak „Betonová kalkulačka“, kde si můžete sami během několika vteřin spočítat orientační cenu betonu pro vaši stavbu.

DOKONČOVÁNÍ VODNÍHO DÍLA BOSKOVICE

Bezesporu nejzajímavější současnou realizací společnosti TRANS­BETON s.r.o. je právě dokončovaná modernizace vodního díla Boskovice (dále jen VD). Ta spočívá ve zvýšení kapacity přelivu, spadiště a vývaru, v úpravě odpadního koryta, úpravě horní části těsnicího jádra a v navazujících úpravách koruny hráze na obou stranách. Součástí rekonstrukce je také obnova dvou mostních konstrukcí přes skluz a přes odpadní koryto. Jejím cílem je splnění aktuálních požadavků na zabezpečení vodních děl a po jejím dokončení by toto vodní dílo mělo být schopno bezpečného a spolehlivého provozu i v případě tzv. desetitisícileté povodně.

S betonážemi dílčích konstrukcí pro VD Boskovice se započalo v listopadu 2017, a to dodávkami podkladních betonů do zadního rozšiřujícího klínu hráze. Dodávky betonů pokračovaly průběžně s nutnými technologickými přestávkami až do pozdního jara roku 2018, kdy bylo nutno odstranit část skály ve spodní části budoucího rozšířeného spadiště, čímž se značně zkomplikovala situace při výstavbě VD. V tomto časovém horizontu však již byly zbudovány konstrukce stěn přepadu, vlastní přepad, základy pro tzv. mostovku a mostovka samotná.

Po odstranění skály začala nejsložitější část betonáže – dodávky specifických betonů pro velmi strmou konstrukci spadiště a následně vývařiště. Receptura betonu, speciálně vyvinutá pro tento typ konstrukcí za spolupráce ­TRANSBETON s.r.o. a ÚTHD FAST VUT Brno, je v současnosti stále dodávána na staveniště v konzistenci sednutí kužele 40 až 80 mm, což jak známo je konzistence velmi náročná pro čerpání betonu do velkých vzdáleností. Pravidelně bývá tato receptura čerpána čerpadlem s ramenem o dosahu 47 m bez větších komplikací.

Veškeré betonáže zásadních konstrukcí byly a jsou velmi podrobně dozorovány externí zkušební laboratoří při ÚTHD FAST VUT Brno, pravidelně jsou prováděny kontrolní zkoušky na pevnost v tlaku, hloubku průsaku a v případě mostovky také zkoušky odolnosti vůči CHRL, a to jak z odběrů vzorků externí laboratoře, tak i z odběrů vzorků v betonárně společnosti TRANSBETON s.r.o. ve Skalici nad Svitavou. Všechny výsledky od počátku zahájení dodávek až po současnost jsou vyhovující a spolupráce s generálním zhotovitelem VD a všemi souvisejícími subjekty je výborná.

Před zahájením všech betonáží za použití betonů níže uvedených pevnostních tříd s vlivem prostředí XF3 jsou prováděny i kontrolní zkoušky na mrazuvzdornost, nutno dodat že výsledky těchto zkoušek jsou také vyhovující, včetně požadavku na smršťování konstrukcí.

K současnosti bylo dodáno na stavbu VD cca 80 % z celkového objemu betonových směsí, z nichž podstatnou část tvořily dvě následující receptury:
- C 30/37 XC4 XD3 XF3 XA3 S3–4 Dmax 22 (stěny přepadu, vlastní přepad, základy mostovky a mostovka),
- C 30/37 XC4 XF3 XA1 XM3 S1–2 Dmax 22 (skluz, stěny skluzu a vývařiště – speciální re­ceptura).

V dodávkách betonů pro vývařiště se pokračuje v jednotlivých etapách i v současné době, zbývá také dobetonovat spodní část spadiště, kde bude použita speciální receptura samozhutnitelného betonu, navrženého na míru této stavbě, dále pak se bude pokračovat v dodávkách betonů pro budování stěn spadiště.

Společnost TRANSBETON s.r.o. průběh této stavby zachycuje jak fotograficky, tak i prostřednictvím poutavých videí. Tato média jsou ke shlédnutí jak na nových webových stránkách, tak na facebookovém profilu nebo YouTube kanálu společnosti TRANSBETON s.r.o. Finální fáze stavby VD Boskovice bude zachycena v dalším videu, které budete moci taktéž vidět na výše uvedených kanálech.


TRANSBETON S.R.O. TRADIČNÍM PARTNEREM KULTURNÍCH A CHARITATIVNÍCH AKCÍ

Společnost TRANSBETON s.r.o. vás z titulu tradičního hlavního partnera zve na ­významné kulturní akce, z nichž první je Hudební festival Znojmo, konaný ve dnech 11.–28. 7. 2019 ve Znojmě, a druhou je Pálavské ­vinobraní, konané 6.–8. 9. 2019 v Mikulově. TRANS­BETON s.r.o. dále prostřednictvím materiálních či finančních prostředků podporuje různé charitativní či benefiční akce (např. dlouholetá spolupráce s Nadačním fondem dětské onkologie KRTEK) a také rozličné projekty v oblasti vzdělávání či kultury.

TRANSBETON s.r.o.
Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno
e-mail: info@transbeton.cz
www.transbeton.cz