Dnes je investor součástí stavebního procesu nejen v oblasti financování, ale především v oblasti výběru materiálu, který se do stavby použije. Bez-formaldehydové technologie reagují právě na tyto potřeby konečných uživatelů staveb.

Ochrana životního prostředí je otřepané klišé, které naše společnost používá v mnoha nám nepochopitelných případech. Ochrana našeho životního prostředí, prostředí, ve kterém sami žijeme, je pro nás již hmatatelnější a uchopitelnější. Chceme ho mít pro sebe a své blízké co nejzdravější a co nejpříjemnější.

V dnešní době společnost vytváří více odpadu, než je schopna sama zpracovat. Naštěstí je tu stavební průmysl, který pro takový odpad našel to nejsnadnější využití – skelný střep.

Tepelná, akustická a protipožární izolace URSA je toho zdárným příkladem. Brání prostupu tepla, maximálně odolává hluku a eliminuje požární riziko staveb. Co více si přát. Navíc s novými inovativně-stavebními časy přichází společnost URSA s novým produktem URSA ­PUREONE SF 34, který má lamb­du ­0,034 W/m.K, produkt plně nahrazující URSA PUREONE SF 35 – stejná cena, ale lepší výkon. Dále má ve svém sortimentu materiál URSA ­PUREONE SF 32, který v tloušťkách 180 mm a 200 mm dosahuje součinitele prostupu tepelné vodivosti 0,031 W/m.K, nejlepší lambda v roli na trhu!

Minerální skelná izolace ­URSA PUREONE je neodmyslitelnou součástí konstrukce šikmých střech. Není to „jen“ výplň. Minerální skelná izolace URSA ­PUREONE je výplní velmi důležitou. K dosažení požadovaného, nízkonákladového či pasivně-efektivního standardu je potřeba počítat s dostatečnou tloušťkou. Správně navržená tloušťka minerální izolace jako výplně konstrukce pak minimalizuje tepelné ztráty. Důsledně aplikovaná minerálně vláknitá izolace pak zajistí správnou funkčnost celé konstrukce. V zimě se také oblékáme do několika vrstev. I vrstvená aplikace je pro minerálně vláknitou izolaci doporučována, především pro eliminaci tepelných mostů.


Za nejvyšší přednost minerálně vláknitých izolací je považována její prodyšnost. Ta se v certifikačním kódu označuje jako MU1 a znamená 100% paropropustnost. Pak případná zabudovaná vlhkost může ve střešním souvrství odcházet difuzní fólií do odvětrávané vzduchové mezery. Tím jsou pak nejlépe chráněny právě nosné prvky šikmé střechy – krokve. Aby se i odborník lépe vpravil do systémového zateplování šikmých střech, je dobré si zopakovat pár pojmů, které tepelněizolační firmy používají.

Součinitel tepelné vodivosti λD – tzv. „lambda“, deklarovaná hodnota výrobcem λD (W/mK). Tento ukazatel je definován výrobcem a následně akreditován laboratoří. Je tedy stanoven experimentálně. Čím nižší „lambda“, tím materiál lépe izoluje.

Tepelný odpor RD – je pro minerálně vláknitý materiál v označení RD taktéž deklarovaná hodnota a to pro každou tloušťku zvlášť. Čím větší tloušťka izolace, tím většího tepelného odporu RD (m2K/W) lze dosáhnout. S tím souvisí i menší ztráty produkovaného tepla.

Tepelný odpor R – tepelně izolační vlastnost celé stavební konstrukce s jednotlivými vrstvami materiálů. Je-li známa hodnota součinitele tepelné vodivosti vrstvy materiálu, pak lze stanovit tepelný odpor jednotlivých vrstev. Pro celou konstrukci je pak stanoven tepelný odpor R (m2K/W) sumarizovaným součtem těchto tepelných odporů. Čím více a čím mocnější vrstvy s velmi nízkou lambdou v konstrukci jsou, tím vyšší je hodnota tepelného odporu.

Součinitel prostupu tepla U – izolační schopnost celého souvrství konstrukce je vyjádřena součinitelem prostupu tepla U (W/m2K). Jde o výpočtovou hodnotu. Čím nižší je hodnota součinitele, tím se konstrukce umí lépe bránit únikům tepla.
Jde o hodnotu, která je legislativou stanovena normativně. Vypočtenou hodnotu lze s touto legislativně stanovenou hodnotou porovnávat a také ji vlivem množství tepelné izolace v konstrukci měnit na energeticky efektivnější.
Tímto došlo k vyhranění základních pojmů tepelně izolačních parametrů, které jsou specifické pro materiál jako takový a pro celou stavební konstrukci.

V oblasti zateplování šikmých střech se pojďme zabývat správnou aplikací minerální skelné izolace URSA. V tabulce jsou hodnoty normově předepsaných součinitelů prostupu tepla.
Zateplujeme, abychom se ochránili před nadcházejícím letním horkem, před příští zimou a ušetřili za vytápění v letech následujících. Proto lze požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U považovat za standard současný a ne za standard budoucí. Před dvaceti lety byl tepelně technický požadavek na konstrukci šikmé střechy o čtvrtinu horší. Časem došlo ke zpřísnění požadavku, ale ke zvýšení tepelně technického komfortu o 25 %, to není málo. Zkusme se na to podívat právě tak.

URSA PUREONE má ve svém portfoliu tři základní rolované výrobky primárně určené pro zateplování šikmých střech. Nejvíce používaný produkt URSA ­PUREONE DF 39, novinku roku 2017  URSA PUREONE SF 34 a produkt s nejlepší lambdou v roli URSA ­PUREONE SF 32.
Kolik je které izolace standardně potřeba, abychom dosáhli požadovaného, doporučeného a pasivního standardu, najdete v tabulce.


Skladba od interiéru započítaná do tepelně technického výpočtu:
-    sádrokartonová deska o tl. 12,5 mm
-    instalační předstěna o tl. 40 mm
-    parotěsná zábrana URSA ­SECO PRO 100
-    URSA PUREONE dle tabulky, pod krokvemi (rošt á 400 mm)
-    URSA PUREONE dle tabulky, pod krokvemi (krokve á 800 mm)
-    kontaktní difuzně pojistná hydroizolace URSA SECO PRO 0.04
Závěrečné shrnutí je velmi prosté. Čím více zateplení je potřeba, tím by se projektanti, architekti a investoři měli poohlížet po minerálně vláknitých izolacích s nižší lambdou. Pokud chceme tepelný komfort, ale i větší užitný prostor v podkrovích musíme sáhnout pro minerálně vláknité izolace jako je novinka roku 2017 URSA ­PUREONE SF 34 nebo produkt s nejlepší lambdou v roli URSA PUREONE SF 32.

URSA CZ s. r. o.
Ing. Marcela Bosáčková

URSA CZ s. r. o.
Pražská 16/810, 102 21 Praha 10
Tel.: 281 017 374, fax: 281 017 377
E-mail: ursa.cz@ursa.com, www.ursa.cz