Trasa je vedena z Prahy přes Tábor do Českých Budějovic a odtud na státní hranici ČR. V současné době probíhá dostavba hned čtyř úseků této důležité komunikace. Na výstavbě tří z nich se podílí i společnost Eurovia CS akciová společnost.

uplynulém období se nám podařilo spojit se stavbyvedoucím právě budovaného úseku dálnice D3 Borek – Úsilné ze společnosti Eurovia CS, závod České Budějovice, panem Václa­vem Nedorostem. Ten v úvodu našeho setkání vysvětluje:

Dálnice D3 je základní spojnicí mezi Prahou a Dolním Dvořištěm na státní hranicí s Rakouskem. Její výstavba sestává z celkem deseti úseků. V současné době jsou rozestavěny celkem čtyři úseky. Jsou jimi úsek 0308/C Veselí nad Lužnicí – Bošilec, dále úsek 0309/I Bošilec – Ševětín, 0309/II Ševětín – Borek a 309/III Borek – Úsilné.

Vaše společnost nyní realizuje část dálnice D3 v úseku Borek – Úsilné. Na jakou část dálnice tento úsek navazuje?

Ten navazuje na námi v současné době připravovaný a blízké budoucnosti realizovaný úsek 0309/II Ševětín – Borek. Dalším navazujícím úsekem, který je nyní v projektové přípravě, je úsek 0310/I Úsilné – Hodějovice, který se později stane součástí obchvatu města České Budějovice.

Můžete v krátkosti popsat základní parametry tohoto úseku a práce, jaké vás zde očekávají?

Jedná se o kategorii vozovky D 27,5/120. Délka budovaného úseku činí 3 200 m, v trase bude vystavěno celkem 11 mostních objektů. O rozsahu stavby nejlépe vypovídá objem výkopů a násypů, které činí přibližně 500 000 m3. Plocha vozovek zaujímá 96 000 m2, přičemž její povrch tvoří asfaltový kryt.

Jsou práce na výstavbě tohoto úseku pro Eurovia cs něčím specifické, nebo se jedná o běžnou rutinu?

Stavby pro ŘSD jsou vždy zajímavé již z důvodu svého značného rozsahu. Provádíme zde například zářezy hluboké až 11 m a násypy vysoké až 12 m. Tyto zářezy se prováděly s pomocí plošných odstřelů. Taktéž kanalizaci v místě zářezů bylo nutné realizovat s pomocí trhavin. Zajímavostí stavby je také fakt, že i když se jedná o poměrně krátký úsek, v jeho realizaci je zahrnuta výstavba celkem 11 mostních objektů. Z mostních objektů je největším mostní objekt SO 202 – Most pře Kyselou Vodu, jehož délka je přes 200 m a je založen přibližně na 114 pilotách. Konstrukci mostu tvoří spojitý trámový nosník komorového průřezu z předpjatého betonu.

Další zajímavostí stavby je trojúrovňová prstencová mimoúrovňová křižovatka. Prstenec se skládá ze tří mostních objektů a dálnice křižovatkou probíhá přes dva mostní objekty SO 207 a SO 208.

Kdy byly práce na výstavbě úseku zahájeny a co bylo vaším prvořadým úkolem?

Práce na realizaci úseku byly zahájeny kácením zeleně v březnu 2015 a k předání staveniště došlo ke dni 28. 4. 2015. Následně byla skryta ornice a pokračovalo se těžbou zářezů a tvorbou násypů. Dále probíhala příprava pro založení mostů a přeložek veškerých sítí včetně výstavby dálničních propustků.

V jaké fázi se nachází stavba nyní?

Nyní jsou dokončeny téměř všechny nosné konstrukce mostů. Chystá se zprovoznění silnice I/34, která byla zavřena z důvodu výstavby mostů. V současné době máme dokončeny veškeré zemní práce a dokončují se aktivní zóny. Probíhá také pokládka konstrukčních a asfaltových vrstev v místech zářezů. Do konce letošního roku bude tedy provedeno cca 50 % veškerých asfaltových povrchů mimo obrusné vrstvy.

Jaké práce máte ještě před sebou?

Čeká nás především dokončení mostních objektů. Jedná se především o realizaci dláždění a vybavení mostů, dokončení všech asfaltových vrstev a přeložení silnice III/10576 Úsilné – Hůry.

Který z úkolů při výstavbě tohoto úseku pro vás představuje absolutní prioritu?

Především je to splnění požadovaného termínu uvedení úseku do provozu. Naší ambicí je samozřejmě vytvořit dílo, které bude sloužit dobře nejen nám, ale i našim dětem.

Jaké jsou náklady na vybudování nového úseku?

Soutěžní cena díla činí cca 717,5 mil. Kč bez DPH.

Kdy se budou moci po novém úseku D3 projet první řidiči?

Termín zprovoznění úseku je stanoven na dvanáctý měsíc roku 2017.

Podílí se společnost Eurovia i na výstavbě jiných úseků dálnice D3?

V současné době se naše společnost podílí i na výstavbě dalších úseků D3 a to, 0308/C Veselí nad Lužnicí – Bošilec a dále 0309/II Ševětín – Borek.

Co z vašeho pohledu přinese kompletní dostavba D3?

„Nejdůležitějšími přínosy nově vybudovaného úseku budou převedení provozu z přetížené silnice I/III, která prochází  obcí Borek,  samozřejmě značné zvýšení bezpečnosti provozu, a do budoucna přiblížení se obchvatu města České Budějovice.  Na jeho výstavbě bychom se určitě také rádi podíleli,“ uzavírá naše setkání stavbyvedoucí ze společnosti Eurovia CS,  pan Václav Nedorost.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

 

EUROVIA CS, a. s.
odštěpný závod Oblast Čechy západ
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 386 102 222
fax: +420 387 203 449
e-mail: eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz
www.eurovia.cz