Jedním z hlavních důvodů spolupráce se zahraniční společností bylo jednak zúročení dlouholetých zkušeností, ale především hledání nových náročnějších projektů, které by naši společnost posunulo do nejvyšších pater oboru sanace potrubí bezvýkopovými technologiemi.

Prvním společným projektem se v roce 2004 stala sanace tlakového ocelového kanalizačního sběrače DN 1400 v celkové délce 1 661 bm. Samotná sanace potrubí se nacházela ve složitých podmínkách bulváru KUTUZOVSKÉHO PROSPEKTU, kde docházelo ke křížení potrubí se železnicí i metrem, v hloubkách místy až 12 m pod zemí. Při realizaci tohoto projektu byla našimi odborníky navržena a osazena vystýlka sycená polyesterovou pryskyřicí v tloušťce 16 mm. Toto řešení se ukázalo jako správné a konečný výsledek velmi dobrý. Skvělým výsledkem při realizaci prvotního (testovacího) projektu jsme přesvědčili nejen dodavatelskou firmu, ale především majitele a provozovatele kanalizační sítě MOSVODO­KANAL.

V roce 2008 jsme pak byli osloveni poptávkou na sanaci tří kanalizačních shybek, ležících vedle sebe, které byly uloženy na dně řeky. V tomto případě se jednalo o profil DN 1400 s celkovou délkou 200 bm. Zásadním problémem však byla vztlaková síla působící na potrubí, která způsobovala vyčerpávání objemu vody ze shybky. Práce tedy musely probíhat při zcela zatopeném potrubí, ale zase tak, aby nedošlo k vyplavování pryskyřice. Byl navržen „dvoustupňový rukáv“, kdy v první fázi byla do shybky instalována nenasycená vložka, která umožnila vytlačování vody ze shybky (tzv. ochranný prvek) a následně byla vtahována nasycená vložka umožňující nevyplavení vody ze shybky a tím postupné vytvrzení pryskyřice. Při této délce vystýlky bylo zpracováno zhruba 130 kg pryskyřic na 1 běžný metr. Ke spuštění vystýlky bylo nutné vybudovat mimořádně vysokou inverzní věž, tak aby, kromě tření, bylo překonáno nestandardní převýšení kanalizačních shybek. Takto složité řešení vytvrzení vystýlky bylo řešeno ve spolupráci s odborníky VUT v Brně, kteří vymysleli správné dodání tepla v požadovaném časovém intervalu.

V roce 2013 pak společnost WOMBAT realizovala projekt, sanace kanalizační shybky v blízkosti řeky Moskvy, který můžeme označit za jedinečnou stavbu na světě, během které byla provedena sanace atypické shybky, řešené pravoúhlými koleny – „3D shybka“.

Příprava daného projektu však nebyla jednoduchá. Situačně byla tato shybka provedena na pravém břehu jako dvouramenná a na levém břehu jako jednoramenná. Problém byl však v tom, že shybka nebyla přímá, ale lámala se pod velkým úhlem až nad úroveň dna. Dále se navíc ukázalo, že se na shybce nachází další, celkem čtyři výškové a směrové lomy.

Při přípravě díla odborníci z MOSVODOKANALU konzultovali tyto problémy ve Francii, Belgii a Německu. Hledali správné řešení, jak postupovat při řešení takto složitého úkolu. Tito specialisté jednohlasně tvrdili, že provést osazení vystýlky v takto komplikovaném tvaru je prakticky nemožné a jediným možným řešením je položení nového potrubí na dno koryta. Do hry vstoupilo také další řešení. Provést štolu pod řekou a do ní osadit nové potrubí. Ale i toto řešení bylo časově a finančně nákladné. V této chvíli vyzvali moskevští odborníci naši společnost k řešení tohoto úkolu, jehož řešení bylo označeno jako nemožné.

Specialisté z firmy WOMBAT navrhli způsob osazení dvou vystýlek, které probíhalo z připravených šachet o rozměrech 4 x 5 m, kde byla instalovaná inverzní věž o celkové výšce 14 m, přičemž 7 m se nacházelo nad terénem a 7 m pod terénem. Velkým problémem však byla mezišachta, která byla ohrožovaná vystupující hladinou spodní vody. Z tohoto důvodu musela být šachta neustále přečerpávána a zatěsňována injektáží. Aby bylo možné zajistit plynulost spouštění vystýlky, byla v tomto případě využita hydraulická instalační trať, čímž bylo možné regulovat rychlost instalace a včasně reagovat na vnější změny.

Osazení vystýlky probíhalo ve dvou etapách. Výsledná tloušťka nasycené vložky po vytvrzení byla navržena 32 mm. Kratší vystýlka délky 49 m byla instalovaná ze startovací šachty na pravém břehu, překonávala jeden stupeň a končila v mezišachtě nad úrovní hladiny řeky Moskvy. Následně pak z této mezišachty byla spouštěna druhá, delší vystýlka o délce 188 m. Zásadním problémem však byla dispozice sanovaného potrubí. Zatímco některé úseky sestupovaly pod úhlem několika desítek stupňů a při osazování musela být rychlost instalace řízena brzdícími lany, v ležatých částech a ve stoupajících ramenech bylo nutné zvyšovat instalační tlak, tak, aby byla zajištěna plynulost posuvu vystýlky. Se všemi složitými úkony a nástrahami během instalace a polymerace vystýlky se naši odborníci vypořádali. Následně byly prováděny poslední úpravy a veškeré dokončovací práce.

Zástupci majitele a provozovatele kanalizační sítě MOSVODOKANAL jednoznačně pochválili kvalitu provedených prací a odbornost firmy WOMBAT při řešení takto jedinečně složitého projektu.

Realizací díla získala naše firma značnou prestiž mezi odborníky v oblasti sanací potrubí bezvýkopovými metodami.

Ing. Václav Szturc
WOMBAT s. r. o.

 

WOMBAT, s. r. o.
Březinova 759/23, 616 00 Brno
provozovna, Šmahova 115, 627 00 Brno
tel.: +420 548 423 411, fax: +420 548 423 412
e-mail: wombat@wombat.cz, www.wombat.cz