Výstavba nového bloku je součástí rozsáhlého programu ČEZ, a.s. v oblasti obnovy energetické základny v České republice, jejíž základy byly v oblasti uhelných elektráren položeny v 60. a v 70. letech minulého století a v současné době již neodpovídají požadavkům maximální dosažitelné účinnosti, což mimo jiné brzdí i jejich ekologickou efektivitu.

Výstavba elektrárny je členěna na šest etap:
1. etapa - Demolice
2. etapa - Výstavba náhradních objektů
3. etapa - Uvolnění staveniště
4. etapa - Výstavba Nového zdroje
5. etapa - Vnější vlečka
6. etapa - Vyvedení výkonu

Společnost VHS získala ve výběrovém řízení následující obchodní balíčky:

OB 11 - Chemická úprava vody
CHÚV
Základy venkovních nádrží
CHÚV I - rekonstrukce
Stáčení chemikálií

OB 25 - Vodní hospodářství
Čerpací stanice dešťových vod
Výtlak z ČSDV na LOV
Biologická čistírna odpadních vod
Výtlak z biologické ČOV na LOV
Gravitační odlučovače stávajícího zdroje Přivaděč Labe
Přivaděč Všechlapy
Čerpací stanice Zálezly
Usazovací nádrž mourových vod
Rekonstrukce LOV
Potrubí odluhů na LOV

OB 51 - Přeložky 3. etapa
Demolice a přeložky - 3. etapa a další přeložky Silnoproudé kabelové vedení vnější - 3. etapa Slaboproudé kabelové vedení vnější - 3. etapa Vnější uzemnění - 3. etapa
Kanalizace dešťová - 3. etapa
Kanalizace splašková - 3. etapa
Kanalizace průmyslová - 3. etapa
Pitný vodovod - 3. etapa
Užitkový vodovod 3. etapa
Požární vodovod - 3. etapa
Potrubní kanál kolektor
Vnitřní komunikace a zpevněné plochy

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

VÝROBNÍ PROGRAM

inženýrské sítě
kanalizace, vodovody, plynovody, horkovody, struskovody, ostatní produktovody, meliorace, opravy a sanace inženýrských sítí

dopravní stavby
silnice, dálnice, mosty

pozemní stavby
nebytová výstavba - komerční objekty, výrobní haly

ekologické stavby
čistírny odpadních vod, rekultivační práce, výstavba skládek, úložiště popelovin, vodojemy, odpadové hospodářství tepelných elektráren

průmyslové a inženýrské stavby
v energetice, při těžbě uhlí, občanské vybavenosti

vodní díla
výstavba a obnova rybníků, úprava vodních toků, výstavba a oprava hrází

protlaky
od mikrotunelování v profilu DN 50 až po ražení protlaku z železobetonových kolektorů 2400 x 2400 mm.

svářečská škola
školení a výcvik svářečů, obloukem, plamenem, svařování pod vodou

výroba a pokládka asfaltových směsí

Objednatel
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 2/1444, 140 74 Praha

Zhotovitel
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

Zahájení stavby
2/2008

Ukončení stavby, kolaudace
12/2012