Zakládajícím členem koncernu je společnost ZEPIKO spol. s r.o. podnikající v oblasti těžby, zpracování štěrkopísku a ukládky inertních odpadů, dále se zabývá pronájmem a obchodem s nemovitostmi. Bez ohledu na velikost koncernu, resp. jeho dílčích členů, se jedná o ryze české podniky vlastněné pouze jedním majitelem.

Nová webová doména "www.transbeton.cz"
Elektronický marketing, resp. internetová prezentace společnosti zaznamenala významnou změnu, jíž je zakoupení domény transbeton.cz a následný převod webových stránek společnosti z domény transbeton.com na nově získanou doménu. Nyní veškeré potřebné a užitečné informace, včetně Betonové kalkulačky, naleznete na webu www.transbeton.cz.

Modernizace technoligií za uplynulých 12 měsíců:
Kroměříž
Ke konci roku 2015 byla úspěšně dokončena výstavba nové moderní horizontální betonárny v Kroměříži, na ul. Kotojedská, včetně areálu této betonárny. Původní prostory betonárny byly prostorově nedostatečné pro novou technologii, proto společnost zakoupila v sousední průmyslové zóně pozemky, kde byla vybudována kompletně nová infrastruktura a zázemí betonárny. Původní betonárna SB 20 s hvězdicovou skládkou kameniva a přihrnovačem byla nahrazena horizontální  betonárnou o kapacitě záměsi 2,0 m3 hotového betonu a o výkonu 75 m3/hod, se zakopaným 5-komorovým řadovým zásobníkem, cementovým hospodářstvím pro 4 druhy pojiv, velkokapacitními venkovními skládkami kameniva a novým recyklačním zařízením. Po dobu výstavby byli zákazníci kroměřížské betonárny obsluhováni ve vší spokojenosti z původní betonárny, která byla po zprovoznění nové technologie odstraněna.

Historicky nejdůležitější úsek opravy CB krytu dálnice v ČR:
Úsek o délce 14,2 km, resp. 28,4 - 42,6 km vpravo (Brno – Břeclav)
Po úspěšně zajištěných dodávkách cementobetonových krytů (CB I) pro vrchní vrstvu na opravu úseků dálnice D2 v lokalizaci 16,2 - 19,2 km vpravo (datum realizace 06/2014) a 19,2 - 24,2 km vpravo (datum realizace 05/2015) získala společnost další zakázku spočívající ve výrobě CB I pro horní vrstvu, tentokrát však pro úsek dlouhý 14,2 km v období 09-10/2015. Jednalo se o historicky nejdelší úsek opravy dálnice v ČR. Dodávky betonu probíhaly po dobu 6týdnů, obnášely každodenní 12hodinový provoz betonárny Hustopeče a pro zajištění plynulé výroby měla společnost, v blízkosti své provozovny, zajištěnou aktivní deponii 4 000 tun kameniva HDK 4/8 z lomu Nemojov vč. související logistiky, pro případ výpadku dodávek tohoto kameniva. Funkci plnohodnotné záložní betonárny plnila provozovna Mikulov, o výkonu 75 m3/hod. čerstvého transportbetonu, kterou nebylo po dobu realizace nutno využít. Společnost TRANS­BETON s. r. o. zajistila pro sdružení zhotovitelů opravy dálnice v předmětném úseku výrobu CB I pro horní vrstvu bezvadně, v požadovaném termínu a s maximálním důrazem na kvalitu vyráběného betonu a poskytovaných služeb, což bylo oběma zhotoviteli kladně hodnoceno.

Úsek 24,3 - 18,4 km vlevo (Břeclav – Brno)
V období 05/2016 zajistila společnost výrobu CB I pro horní vrstvu dálnice D2 v úseku 24,3 - 18,4 km vlevo. Složení CB I pro vrchní vrstvu tohoto úseku bylo ze zcela odlišných vstupních druhů kameniva, než tomu bylo v předchozích, opravovaných úsecích dálnice D2. Zákazníci byli po dobu realizace výroby CB I obsluhováni z betonáren Mikulov nebo Brno, ke vší jejich spokojenosti. Za úspěch lze považovat i skutečnost, že těžební společnost PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. (člen skupiny ZEPIKO GROUP), prostřednictvím pískovny Žabčice, zajistila dodávky kameniva TK 0/4 prané, jak pro stabilizační vrstvu, tak pro CB I do spodní vrstvy předmětné stavby.

Pokrok ve vývoji podlahových betonů:
Lité podlahové potěry (LPP) na cementové bázi lze charakterizovat jako velmi tekutou směs kameniva, cementu, vody, přísad a příměsí určenou pro aplikaci do vodorovných konstrukcí v aplikačních tloušťkách cca 45-80 mm. Tyto materiály jsou velice snadno zpracovatelné a jsou vhodné pro aplikaci jak do suchého, tak i na rozdíl od materiálů na bázi sádry (např. Anhydrit) do prostředí vlhkého. Společnost TRANSBETON s. r. o., v úzké spolupráci s akreditovanou zkušební laboratoří ÚTHD fakulty stavební při VUT v Brně, vyvinula podlahový beton vyšších pevnostních tříd C 20/25 Dmax = 8 mm a C 25/30 Dmax = 8 mm s těženým kamenivem TK 4/8 prané, čímž rozšířila původní výrobkovou řadu LPP zahrnující pevnostní třídy C 12/15 a C 16/20. V současné době dodává společnost tento LPP vyšších pevnostních tříd nejen do rezidenčních staveb (rodinné domy, garáže, chaty, bytové domy aj.), ale dále také do rekonstrukcí brownfieldů a průmyslových objektů.  

Pro docílení požadovaných parametrů je bezpodmínečně nutné dodržet zejména tato následující technologická opatření:
- minimální a maximální teplotu při pokládce a následujících minimálně 7 dní (teplota místnosti) musí být v rozmezí  5-25 °C;
- musí být zabráněno průvanu v době tuhnutí (riziko nerovnoměrného vysychání povrhu a s tím související vznik smršťovacích trhlin);
- po dobu zrání potěru musí být zamezeno přímému slunečnímu osvitu a to z důvodu možného nerovnoměrného vysychání směsi. Proto je vhodné okna a otvory, přes které přes den svítí slunce, zaclonit.
- okrajové dilatační pásy (≥ 8 mm, vždy podle velikosti místnosti) musí být umístěny na všech vzestupných částech, jako jsou stěny, sloupy, topení apod., důležitá je i řádná pokládka separační vrstvy;
- za účelem snížení rizika nadměrného odparu vody je nutné provedení parotěsného postřiku povrchové vrstvy;
- maximální velikost jednotlivých stran dilatačních celků by neměla překročit 4 metry současně poměr stran by měl být maximálně 1:2.

TRANSBETON s. r. o.
Slovanské nám. 9, 612 00 Brno, tel.: 541 242 599
e-mail: info@transbeton.cz, www.transbeton.cz