V rámci výhradního zastoupení značek FISHER, FRANCEL a TARTARINI, patřících pod americký koncern EMERSON, již více než 20 let dodává armatury těchto značek výrobcům regulačních zařízení v České a Slovenské republice. Uplatňuje se taktéž jako dodavatel kompletních plynových částí v rámci velkých energetických projektů u nás i v zahraničí.

Sídlo společnosti, její vedení, technické kanceláře a školící místnost, stejně jako skladovací a výrobní prostory, se nachází v areálu v Popůvkách u Brna. A tam se také dne 24. září 2015 konalo slavnostní představení jejího nového výrobního programu HUTIRA CCW, Křišťálově čistá voda (Crystal Clear Water). Dlouho očekávanou novinku, Kontejnerovou úpravnu vody HUTIRA CCW KU-1, si přijelo prohlédnout na 150 hostů a zástupců partnerských společností z celé Evropy, Afriky i Asie. Všechny přítomné hosty přivítal a činnost společnosti představil jednatel společnosti, pan Ivo Hutira. Pak již se dostal ke slovu také duchovní otec celého projektu, Ing. František Svoboda, CSc., na jehož unikátní a patentované technologii byl celý projekt založen. Závěrem si hosté mohli připít touto technologií vyčištěnou vodou přímo z jezírka, které je součástí areálu.

Kontejnerové úpravny vody HUTIRA CCW KU
Kontejnerová úpravna vody je navržena pro dvoustupňovou úpravu povrchových a podzemních vod. Zúročuje více než 40 let výzkumu, vývoje a zdokonalování a jejím základem je technologie hydraulických pulzních čiřičů se segmentovým míchadlem.

Použití
Užití a uplatnění těchto úpraven vody je určeno pro:
-    úpravu povrchové vody čířením v kyselé, neutrální či alkalické oblasti hodnot reakce vody pH anorganickými fluktuanty, případně s použitím organických fluktuantů,
-    k separaci suspenzí vznikajících při odželezňování a odmanganování vody částečnou dekarbonizací,
-    k separaci suspenzí vznikajících při snižování obsahu vápenatých a hořečnatých iontů, a to zejména při jejich následné flokulaci anorganickými koagulanty či organickými flokulanty.

Výkonové parametry
Výkonová řada kontejnerových úpraven vody je navržena pro výkony
V: 5, 10, 15, 20, 30 m3/h. Výkony těchto úpraven je možno spojovat a popřípadě jinak upravovat.

Výhody
Použití kontejnerových úpraven vody má celou řadu výhod, z nichž je nutno vyzvednout zejména:
-    kompaktnost technologického zařízení, jehož montáž je prováděna přímo ve výrobě,
-    na místě osazení je provedeno napojení na zdroj surové vody, napojení na distribuční systém upravené vody, odvod odpadní vody a napojení na zdroj elektrické energie,
-    omezení stavebních prací – provádí se pouze základová deska pro usazení kontejneru,
-    plně automatický provoz úpravny vody, kde se ručně provádí pouze doplňování provozních chemikálií používaných při úpravě vody.

Uplatnění
-    zajištění pitné vody v regionech trpících nedostatkem pitné vody,
-    okamžité zajištění pitné vody při přírodních katastrofách (zemětřesení, záplavy, narušení infrastruktury, kontaminace pitné vody, ...),
-    okamžité zajištění pitné vody při humanitární pomoci a krizových situacích (zásobovací akce, uprchlické tábory, mírové polní operace, …),
-    zajištění pitné vody pro armádu (vojenské polní nemocnice, vojenské tábory, armádní cvičení, nasazení v rámci mírových misí),
-    zajištění kvality vody pro provoz hotelových bazénů, koupališť, aquaparků apod. (významná úspora za vodu – návratnost do 12 měsíců),
-    zajištění čisté užitkové vody pro průmyslové provozy a těžební průmysl,
-    zajištění dostatku čisté vody pro zavlažování v zemědělství.

Technologie úpravy vody
Úpravna vody je navržena pro dvoustupňovou úpravu povrchových a podzemních vod. První separační stupeň tvoří pulzní čiřič. Druhý separační stupeň tvoří uzavřené filtry s pískovou náplní a návrhovou rychlostí filtrace 12 m3/h. Jedná se o následnou filtraci. Chemické roztoky sloužící pro korekci reakce vody a koagulaci jsou dávkovány do potrubí surové vody před čiřičem. Upravená voda je po filtraci zdravotně zabezpečena.

Dispoziční řešení
Dispoziční řešení odpovídá výkonům kontejnerových úpraven vody. Pro výkony 10-12 m3/h je technologické zařízení úpravny vody umístěno v jednom kontejneru. Pro větší výkony je zařízení umístěno ve dvou nebo ve třech samostatných kontejnerech. Rozměr kontejneru je 6 050 x 2 435 x 2 435 mm.

HUTIRA - BRNO, s.r.o.
Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky u Brna, tel.: 541 212 144, fax: 541 219 763, e-mail: info@hutira.cz
Chodovecké nám. 1/331, 141 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 272 762 154, fax: 272 761 461, e-mail: praha@hutira.cz