Neustále sleduje trendy a potřeby trhu a tomu přizpůsobuje také svoji činnost a nabídku. Příkladem je rozšíření činnosti do oblasti vodárenství nebo technologie přeměny bioplynu na biometan a jeho následné využití. V letošním roce slaví 30 let svého působení na českém trhu. Navštívili jsme proto ředitele marketingu a PR, pana Tomáše Stoneho, a požádali jej o krátké bilancování dosavadní činnosti společnosti i jejich plánů do budoucna.

Tomáš Stone


Pane řediteli, společnost ­HUTIRA – BRNO, s. r. o., má v současnosti obrovský záběr všech svých aktivit. Můžete nám říct něco o historii společnosti? Jak vlastně začínala?

HUTIRA – BRNO, s. r. o., je rodinná firma, kterou před 30 lety nikdo neznal. Prvních 10 let fungovala pod fyzickou osobou Ivo Hutira, ale pak se její podnikání natolik rozšířilo, že bylo nutné ji rozdělit na několik jednotlivých společností. Vše začalo pouhým kopáním studní a výkopovými pracemi, k tomu se následně přidal provoz kamenolomu, prodej a doprava materiálu, stavební práce. Pak v Česku nastal plynofikační boom v obcích a stavební práce, které jsme získávali, se týkaly především plynovodů. Při této příležitosti se zjistilo, že tehdejší český výrobce regulátorů tlaku plynu nemůže na trh dodávat potřebné množství výrobků odpovídající technické úrovně. To nás přivedlo na myšlenku poohlédnout se, jak to dělají jinde ve světě. A pak už byl jen krůček k tomu, abychom začali dovážet a prodávat regulátory francouzské značky FRANCEL. Tyto regulátory byly jiné konstrukce a nekorespondovaly s českou praxí a hlavně legislativou, takže jsme museli požádat o jejich schválení. Dnes je to již běžný standard. A podobné to bylo i s naším dovozem malých vodoměrných šachet. S francouzskou společností MAEC/CAHORS jsme spolupracovali v oboru plynárenství, ale zjistili jsme, že dělají také typ vodoměrné šachty, který u nás nikdo neznal. Tehdy byly v ČR standardem šachty velkého rozměru, do kterých se lezlo po schůdkách. Tato francouzská šachta však měla půdorysný rozměr pouze 40 × 50 cm, nikam se nemuselo lézt a všechny potřebné úkony, včetně výměn a odečtů vodoměrů, se provádí z povrchu. Náramně se hodila i pro české poměry a nikdo zde tento typ šachet aktivně nenabízel. Ve vodárenství jsou lidé poměrně konzervativní a zpočátku panovala nedůvěra, zda tyto malé vodoměrné šachty budou fungovat a nebudou zamrzat. Chvíli jsme s touto nedůvěrou museli bojovat, ale nakonec se nám je podařilo prosadit. Dnes již je to opět běžná součást vodárenství. A v podstatě stejně jsme se dostali i k sacímu bagru. V Česku byl potřeba a nikdo jej nenabízel. I zde jsme pouze našli díru na trhu, kterou se nám podařilo vyplnit. No a za nějaký čas jsme přišli na trh s další novinkou, kterou byly kompaktní úpravny vody v kontejnerovém provedení.

Co byste nám řekl o těchto úpravnách vody?

Tyto úpravny vody vyrábíme pod označením HUTIRA CCW (Crystal Clear Water). Koncept kontejnerových úpraven je stále aktuální, ale nedodáváme na trh pouze tuto variantu. Ve většině případů dodáváme kompletní řešení na míru, kde technologii úpravy vody přizpůsobujeme tomu, jakou vodu potřebuje zákazník upravovat, ať už jde o vodu povrchovou nebo podzemní. Kontejnerové úpravny jsou využitelné nejenom jako dlouhodobé řešení při úpravě vody pro určitou lokalitu, ale díky svojí mobilitě také jako nouzové, náhradní řešení při zásobování pitnou vodou v krizových situacích. Jejich potenciál pak vidíme v zahraničí, především v rozvojových oblastech jako např. Afrika, kde je akutní nedostatek kvalitní pitné vody. Vedle kontejnerových úpraven ale nabízíme celou škálu dalších řešení po různé segmenty trhu.

Jak je tato technologie finančně náročná?

Na to nelze úplně jednoduše odpovědět, protože ve většině případů se jedná o řešení na míru.
Naše práce většinou začíná dříve než samotným návrhem technologie. Pomáháme zákazníkům již od okamžiku hledání vhodného zdroje vody, při tvorbě projektu, zajištění finančních prostředků atd. V neposlední řadě je také důležité říct, že správně zvolená technologie může přinést nemalé úspory a investiční náklady se díky tomu mohou rychle vrátit. Příkladem může být úpravna vody pro koupaliště v Opavě, kde jsme dodávali zařízení na úpravu vody 18 m3/hodinu. Cena vody se jim před pár lety snížila na pouhých 5,50 Kč za m3, což samozřejmě obrovsky snížilo náklady na celkový provoz koupaliště.

Kontejnerová úpravna vody HUTIRA CCW (detail technologie)


Jakou novinku chystáte nyní?

Pokud dnes někdo provozuje ČOV a má i bioplynovou stanici, mohlo ho zajímat, že vznikla nová společnost HUTIRA green gas. Evropské trendy v plynárenství směřují k ozelenění zemního plynu, což souvisí s pařížskou dohodou, kde byl stanoven cíl: bezuhlíková Evropa do roku 2050. Takže i zemní plyn, přestože je v podstatě nejekologičtější ze všech fosilních paliv, do tohoto konceptu zcela nezapadá. Proto se i plynárenství částečně modifikuje a zaměřuje na moderní trendy. V současnosti je tímto trendem v Česku biometan, což je hlavní zaměření společnosti HUTIRA green gas. Nabízíme řešení, které z bioplynu dokáže vyrobit biometan a připravit jej k jeho následnému využití. Současná situace je často taková, že provozovatel ČOV má bioplynovou stanici, která vyrábí bioplyn a ten pak nějakým způsobem využívá. Přitom typické využití bioplynu z bioplynové stanice je dnes kogenerace. Tyto kogenerace ale fungují s podporou státu, která byla sjednána na časově omezené období a z velké části brzy skončí. Provozovatelé těchto kogeneračních jednotek již dnes zvažují, co budou dělat, až tato podpora skončí a provoz se ekonomicky přestane vyplácet. Toto řešení se ale nevztahuje pouze na bioplynové stanice při ČOV. V České republice je asi 500–600 provozovatelů bioplynových stanic, které by tato technologie mohla zajímat. Dnes již je jisté, že stát bude podporovat biometan a i plynárenství je na něj připraveno. Biometan je plyn, který má naprosto stejné parametry jako zemní plyn, takže po jeho smíchání v plynovodu nikdo nepozná, zda mu doma hoří na sporáku zemní plyn z Ruska nebo biometan vyrobený z bioplynu. Dá se s ním tudíž nakládat úplně stejně jako se zemním plynem. Je možné jej vtlačit do plynovodu, plnit do láhví nebo využít pro pohon aut jako BioCNG. Není třeba budovat žádný paralelní plynovod a lze využít dnešní plynovodní síť. Tento způsob ozelenění je v podstatě velice jednoduchý. Ve srovnání např. s větrnými nebo solárními elektrárnami, kde se provozovatelé elektrických sítí potýkali s kapacitními problémy a přetížením sítí, tak v rámci plynárenství je to díky stávající infrastruktuře snadněji řešitelné nehledě na nesrovnatelně lepší možnosti skladování energie v podobě plynu.

Na jakém principu to funguje?

Pro zjednodušení máme tuto technologii rozdělenu do dvou částí – na malý a velký kontejner. Velký kontejner se stará o to, abychom znečištěný bioplyn z ČOV vyčistili na naprosto čistý biometan. K tomu slouží třístupňová membránová technologie, při jejímž použití dokážeme získat 95–99 % metanu, což je jedním z ukazatelů kvality. Druhá část technologie, malý kontejner, slouží pro vtláčení nebo plnění. Jsou v něm zařízení, která souvisejí s jeho využitím. Musí tam být plynový chromatograf. Tento přístroj dokáže rozpoznat složky plynu a zjistí, zda jsou tam látky ve správném množství, abychom mohli zaručit jeho kvalitu a mohli jej vtláčet do plynárenské sítě. Další přístroj, který zde potřebujeme, je zpravidla kompresor, pokud vtláčíme do vysokotlaké plynárenské sítě. Nebo tam může být naopak regulátor, pokud vtláčíme do středotlaké plynárenské sítě. Naše společnost ale nechce zůstat pouze u dodávek této technologie. Uvědomujeme si, že celý proces může být pro provozovatele dost náročný, a nabízíme mu proto veškeré poradenství. Dokážeme mu zajistit projektovou část, inženýring a vše až po samotnou dodávku zařízení a její zprovoznění. Poradíme i se samotným výkupem biometanu, certifikacemi apod. Takže komplexní služba na míru pro každého jednotlivého provozovatele.

Schéma technologie HUTIRA greengas


Jak jste spokojen s výsledky letošního roku a měli jste již možnost své jubileum oslavit?

Bohužel se naše výročí střetlo s obdobím Covidu, takže oslavovat nebylo kdy. Naše společnost je postavena na dlouhodobých partnerech, kterých máme asi 300, a vše, co jsme pro ně plánovali udělat, jsme zatím museli zrušit. Jinak na výsledky letošního roku si určitě nechceme stěžovat. Některé zakázky, hlavně z průmyslu, byly přesunuty na jiný termín a některé byly pozastaveny. Co se ale týče plynárenství a vodárenství, tak tam měla celá krize paradoxně opačný efekt. Někteří naši partneři, speciálně vodárny, se chtěli předzásobit, protože si nebyli jisti dodávkami z francouzských továren, a na jaře vykoupili většinu naší roční zásoby zboží. Dnes již ale vše pomalu doháníme a vracíme se k normálu. Na druhou stranu tato doba přinesla i nové příležitosti. Měli jsme připraveny speciální kontejnery pro zakázky na výrobu kontejnerových pivovarů, které ale byly odloženy, což nám umožnilo tyto kontejnery nabídnout nemocnicím pro jejich odběrová místa. Opět se zjistilo, že kontejnery na českém trhu obecně chybí. My používáme speciální kontejnery pro úpravny vody i pro regulační stanice. Kontejnerové provedení nám umožňuje dodat kompletní a již odzkoušené zařízení k zákazníkovi až na místo určení, čímž je zjednodušeno a zrychleno uvedení zařízení do provozu. Zpočátku jsme využívali kontejnerová provedení zejména u dodávek do vzdálených lokalit, např. se jednalo o kontejnerovou regulační stanici plynu do africké Ghany. Nyní je toto řešení oblíbené i u nás doma, v České republice. V minulosti jsme museli řešit příliš dlouhé dodací lhůty těchto kontejnerů od našich subdodavatelů. A nyní vše směřuje k tomu, že si tyto kontejnery budeme sami vyrábět. Pokud budeme mít volné kapacity, budeme je nabízet i dalším subjektům. Celkově se dá říci, že jsme toto nelehké období zvládli dobře jak my, tak i naši subdodavatelé v Itálii a ve Francii.

Řídí se firma nějakým krédem, nebo co byste řekl našim čtenářům závěrem?

Mottem naší společnosti je: „S úctou k přírodě“. Tímto směrem naše společnost opravdu uvažuje a podle toho jedná. Nejen vydělávat a tvořit zisk, ale také si uvědomovat, že žijeme na jedinečné planetě, kterou je třeba chránit a kterou budeme jednou předávat našim dětem a vnukům. Proto máme ve firmě auta na zemní plyn a podporujeme i další zelené trendy. Pro nás to vždy znamenalo prošlapávat cestičku i pro ostatní a přicházet na trh s výrobky, které tady doposud nebyly. Ale o tom jsem již hovořil. Dnes už se díváme dále do budoucna. V plynárenství to znamená využití vodíku, jeho přimíchávání do zemního plynu. Již nyní můžeme informovat, že naše nejpoužívanější regulátory pro distribuční regulační stanice plynu, tj model Tartarini FL, je na vodík certifikovaný. To je dobrá zpráva pro všechny naše uživatele, protože vodík je po biometanu dalším v řadě ekologických opatření v Evropě. V České republice se vodík sice ještě do zemního plynu nepřimíchává, ale až k tomu dojde, tyto regulátory budou na něj připraveny a nebude nutné je měnit za jiné.

Děkuji za rozhovor
a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač