Postupným naplňováním strategických cílů expanze, modernizacemi původních zastaralých technologií betonáren, rozšiřováním vlastního vozového parku domíchávačů a dodáváním kvalitních výrobků a služeb, mj. i pro ŘSD, si tato společnost zasloužila své místo na výsluní společně s nadnárodními koncernovými konkurenty. Společnost k dnešnímu dni vlastní a provozuje 8 betonáren a 20 domíchávačů a z titulu vlastnického propojení osob ve skupině je součástí tzv. koncernu ZEPIKO GROUP, jehož zakládajícím členem je těžební společnost ZEPIKO spol. s r. o. podnikající v oblasti těžby a zpracování štěrkopísku, pronájmu a obchodu s nemovitostmi.

Modernizace technologií za uplynulých 12 měsíců:

Mikulov
V červnu 2014 byla zprovozněna nová betonárna v Mikulově, na ulici Pod Nádražím. Původní betonárna SB 30 s hvězdicovou skládkou kameniva a přihrnovačem byla odstraněna, na jejím místě byla postavena moderní horizontální betonárna o kapacitě záměsi 2,0 m3 hotového betonu a o výkonu
75 m3/hod, se zakopaným 5komorovým řadovým zásobníkem, cementovým hospodářstvím pro 4 druhy pojiv a velkokapacitními venkovními skládkami kameniva. Po dobu výstavby byli zákazníci obsluhováni ve vší spokojenosti z betonárny Hustopeče. V současné době tato betonárna úspěšně konkuruje v dodávkách betonu i v Rakousku.

Skalice nad Svitavou
V říjnu 2014 byl na přání nájemce ukončen dlouholetý pronájem betonárny typu SB 20 s hvězdicovou skládkou kameniva a přihrnovačem ve Skalici nad Svitavou. Společnost TRANSBETON s. r. o. tuto betonárnu začala provozovat bezprostředně od listopadu 2014 a od stejného okamžiku zahájila vnitroareálovou modernizaci inženýrských sítí a přípravu na výstavbu nové betonárny. V nejbližších dnech bude připravena pro zprovoznění nová horizontální betonárna o kapacitě záměsi 2,0 m3 hotového betonu a o výkonu 80 m3/hod, s 5komorovým řadovým zásobníkem, cementovým hospodářstvím pro 4 druhy pojiv a velkokapacitními venkovními skládkami kameniva. Po dobu výstavby jsou zákazníci obsluhováni bez jakéhokoliv omezení z původní betonárny nebo z betonárny Brno. Betonárna bude svou výrobní kapacitou schopna saturovat požadavky zákazníků v regionu severně od Brna až po Svitavy.

Kroměříž
Od května t. r. probíhá výstavba nové moderní horizontální betonárny v Kroměříži, na ul. Kotojedská. Společnost zakoupila část průmyslového areálu v přímém sousedství této ulice s úmyslem vystavět betonárnu o kapacitě záměsi 2,0 m3 hotového betonu a o výkonu 75 m3/hod, se zakopaným 5komorovým řadovým zásobníkem, cementovým hospodářstvím pro 4 druhy pojiv, velkokapacitními venkovními skládkami kameniva a zcela nový areál včetně recyklačního zařízení. Původní betonárna SB 20 s hvězdicovou skládkou kameniva a přihrnovačem  bude v průběhu t. r.  odstraněna. Po dobu výstavby jsou zákazníci obsluhováni ve vší spokojenosti ze stávající betonárny, příp. z betonárny Holešov.

Dodávky betonu CB I pro stavby ŘSD v období 2014 - 2015 – oprava dálnice D2:

Úsek 16,2 – 19,2 km vpravo (Brno – Břeclav)
V období duben – květen 2014 společnost TRANSBETON s. r. o. dodávala cementobetonový kryt (CB I) pro horní a spodní vrstvu. Dodávky betonu byly zajišťovány z betonáren Brno a Hustopeče a tuto zakázku lze hodnotit jako dodavatelsky úspěšnou a to jak po stránce výrobní, logistické, tak i po stránce jakosti.

Úsek 19,2 – 24,2 km vpravo (Brno – Břeclav)
V současné době probíhá rekonstrukce CB vozovky na dalším, navazujícím úseku dálnice D2. Společnost TRANSBETON s. r. o. bude participovat v dodávkách CB I z betonárny Hustopeče a to pro vrchní vrstvu vozovky. Tyto dodávky CB I budou uskutečněny v průběhu měsíce června t. r., po dobu dodávek CB I na rekonstrukci D2 budou zákazníci obsluhováni z betonáren Mikulov nebo Brno. Rekonstrukce prováděná v tomto úseku, oproti loňské rekonstrukci, zahrnuje mj. i výměnu stabilizační vrstvy. Za úspěch lze považovat i skutečnost, že těžební společnost ZEPIKO spol. s r. o. prostřednictvím pískovny Žabčice zajišťuje dodávky kameniva jak pro stabilizační vrstvu, tak pro CB I do spodní vrstvy.

Vývoj litých podlahových potěrů (LPP)
Lité podlahové potěry na cementové bázi lze charakterizovat jako velmi tekutou směs kameniva, cementu, vody, přísad a příměsí určenou pro aplikaci do vodorovných konstrukcí v aplikačních tloušťkách cca 40-80 mm. Tyto materiály jsou velice snadno zpracovatelné a jsou vhodné pro aplikaci do suchého, a na rozdíl od materiálů na bázi sádry, do prostředí vlhkého.  
Pro docílení požadovaných parametrů je nutno vždy dodržet zejména následující technologická opatření:
•    minimální a maximální teplotu při pokládce a následujících minimálně 7 dní (teplota místnosti) musí být v rozmezí  5-25 °C;
•    musí být zabráněno průvanu v době tuhnutí (riziko nerovnoměrného vysychání povrchu a s tím související vznik smršťovacích trhlin);
•    po dobu zrání potěru musí být zamezeno přímému slunečnímu osvitu a to z důvodu možného nerovnoměrného vysychání směsi. Proto je vhodné okna a otvory, přes které přes den svítí slunce, zaclonit.
•    okrajové dilatační pásy (≥ 8 mm, vždy podle velikosti místnosti) musí být umístěny na všech vzestupných částech, jako jsou stěny, sloupy, topení apod., důležitá je i řádná pokládka separační vrstvy;
•    za účelem snížení rizika nadměrného odparu vody je nutné provedení parotěsného postřiku povrchové vrstvy;
•    maximální velikost jednotlivých stran dilatačních celků by neměla překročit 4 metry současně poměr stran by měl být maximálně 1:2.

Společnost TRANSBETON s. r. o. v současné době vyrábí a dodává litý podlahový potěr v pevnostní třídě C 16/20. S ohledem na skutečnost stále rostoucí poptávky po vyšších pevnostních třídách začala společnost pracovat na vývoji pevnostních tříd C 20/25 a C 25/30. Zvyšování pevnostních charakteristik u těchto materiálů je vždy spojeno s rizikem vzniku nežádoucích vad a poruch (smršťovací trhliny a dotvarování). Za účelem jejich eliminace bude ve spolupráci s Akreditovanou zkušební laboratoří při ÚTHD FAST VUT v Brně prováděn vývoj a následné dostatečné množství dlouhodobých zkoušek s cílem vybrat nejvhodnější receptury a ověřit funkčnost nových produktů.

Betonová kalkulačka na www.transbeton.com
Potřebujete rychlou, orientační cenovou kalkulaci konstrukč­ního betonu včetně dopravy pro Vaši stavbu? Spěcháte a nechce se Vám čekat na formální cenové nabídky? Využijte Betonovou kalkulačku společnosti TRANSBETON s. r. o. na webových stránkách
http://www.transbeton.com/betonova-kalkulacka. Ceny betonů vč. dopravy jsou již po slevě a korespondují s průměrnými nabídkovými cenami v dané lokalitě příslušné betonárny, dle interní statistiky společnosti.

Transbeton s.r.o.
Slovanské nám. 9, 612 00 Brno
tel.: + 420 541 242 598, + 420 541 242 599
e-mail:info@transbeton.cz
www.transbeton.cz