Silnice I/11 je součástí základní komunikační sítě České republiky, je významnou komunikací zajišťující spojení mezi Polskou republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou. Do zprovoznění stavby byla veškerá doprava po silnici I/11 vedena přes město Český Těšín. Doprava na silnici II/468 byla vedena buď přes úrovňový železniční přejezd hlavní trati Bohumín - Žilina nebo po místních komunikacích do centra města.
Vybudováním navržených úseků silnic I/11 a II/468 došlo k převedení tranzitní dopravy na silnici I/48 mimo město Český Těšín a k vyloučení úrovňového křížení silniční dopravy s železniční tratí Bohumín - Žilina.

Stavba zahrnuje tyto mostní objekty:
C201 Most na sil. I/11 přes MK Pod farmou C202 Most na sil. I/11 přes MK Rakovec C203 Most na sil. I/11 přes Rakovec, trať ČD a rampu 1
C204 Most na rampě 1 přes potok Rakovec C205 Most na rampě 2 přes potok Rakovec C206 Most přes sil. I/11 C207 Most přes Ropičanku a trať ČD
C208 Most na sil. II/468 přes MK
Pro křížení trasy obchvatu resp. nové trasy silnice II/468 s místními komunikacemi byly navrženy jednopolové mosty rozpětí 22 až 30 m (obj. C201, C202, C208), pro křížení trasy ramp s potokem Rakovec byly navrženy otevřené rámy světlosti 6 m (obj. C204, C205).
V prostoru napojení na stávající silnici I/11 a II/486 byly rozvinuty dvě křižovatky ve stísněném prostoru, který je omezen železniční tratí Český Těšín - Frýdek Místek a koridorovou tratí Bohumín - Žilina, dále vodními toky Mlýnka, Rakovec a Ropičanka. V této oblasti byly navrženy větší mostní objekty stavby a to estakáda přes údolí potoka Rakovce, železniční trať Český Těšín - Frýdek Místek a rampu křižovatky (obj. C203), třípolový most přes sil. I/11 (obj. C206) a estakáda přes Ropičanku a trať Bohumín - Žilina (obj. C207).

K nejzajímavějším mostům patří:
C203 Most na sil. I/11 přes Rakovec, trať ČD a rampu 1

Nosná konstrukce je tvořena spojitou monolitickou dvotrámovou předpjatou betonovou konstrukcí z betonu C30/37 XF1. Uložení na opěry a pilíře je prostřednictvím hrncových ložisek.
Délka přemostění: 214, 65 m
Rozpětí polí: 23,50 + 5 x 33,75 + 23,50 m
Šířka mostu: 14,70 m
Plocha mostu: 3 091 m2

C207 Most přes Ropičanku a trať ČD
Nosná konstrukce je tvořena spojitou monolitickou předpjatou betonovou konstrukcí z betonu C 30/37 XF1. Jedná se o trojici jednotlivých trámů sbíhajících se do jedné trojtrámové konstrukce. Nosná konstrukce je nad opěrami a nad pilířem 3 mezi trámy ztužena příčníky

Délka přemostění: 191,60 m (v ose rampy 6)
Rozpětí polí: 31,00+43,20+41,00+43,00+34,80 m (rampa 6)
42,80+41,40+46,00+35,80+25,70 m (rampa 5)
32,20+44,74+41,25 m (rampa 4)
Šířka mostu: 10,60 m (rampa 6),
10,20 m (rampa 5),
9,35 m (rampa 4),
18,90 m (společná část)
Plocha mostu: 5 940 m2

Výstavba mostů

Výstavba mostů byla komplikována konfigurací stávajícího terénu a geometrií nosných konstrukcí. U mostu 203 bylo pro zhotovení mostní skruže použito několik systémů - Peiner, MTP, Peri a Pižmo. U mostu 207 byl ještě navíc použit systém SGB. Problematické bylo i zakládání bárek na břehu Ropičanky z důvodu nebezpečí vzniku smykových ploch v podzákladí.

Stavba byla zahájena v květnu 2006 a dokončena v listopadu 2008, s tím že její zprůjezdnění bylo již v červenci 2008.
Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic České republiky, zhotovitelem stavby byly ODS-Dopravní stavby Ostrava, generálním projektantem stavby byl Dopravoprojekt Ostrava.

V současné době je ve výstavbě "Obchvat Moravských Budějovic".

Silnice I/38 je součástí základní komunikační sítě České republiky, je významnou komunikací zajišťující spojení mezi regionálními centry Jihlavou a Znojmem. Veškerá doprava po silnici I/38 je nyní vedena přes město Moravské Budějovice.
Navrhovaný obchvat se bude odklánět ze stávající trasy mezi městy Jihlava a Znojmo v rovném úseku za obcí Litohoř a následně bude procházet prostorem jižně od Moravských Budějovic, aby se opět napojil na stávající silnici I/38 za obcí Lažínky ve směru na Grešlové Mýto. Parametry projektované komunikace odpovídají výhledovému zatížení trasy a napojení na projektovanou rychlostní komunikaci mezi Jihlavou a Znojmem. Obchvat o délce 6,35 kilometru je navržen v kategorii S 11,5 s návrhovou rychlostí 100 km/h.

Součástí stavby obchvatu jsou také přeložky křížených komunikací nižších tříd a další nezbytné stavební úpravy. V rámci obchvatu dojde k přeložkám silnice II/411 mezi Moravskými Budějovicemi a Krnčicemi a silnice III/4118 mezi Budějovicemi a Vesci. Dále je navrženo mimoúrovňové křížení s železničními tratěmi M. Budějovice - Šatov a M. Budějovice a Jemnice a silnicemi II/152 a III/15226.
Také jsou navrženy přeložky dotčených polních cest, úprava autobusové zastávky, přemístění památkově chráněných božích muk a řada dalších drobnějších stavebních objektů.
Řešeny jsou také nezbytné přeložky inženýrských sítí.

Stavba zahrnuje následující mostní objekty:
C 201 Most přes Mlýnský náhon v km 1,7
C 202 Most přes Rokytku,
trať ČD a silnici III/15228 C 203 Most přes silnici II/152 C 204 Most přes trať ČD
Moravské Budějovice - Šatov C 205 Most přes přeložku
silnice III/4118

autoři:
Ing. Svatopluk Bijok, ředitel a jednatel společnosti
Ing. Martin Vilč, ředitel atelieru mosty


Dopravoprojekt Ostrava
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
www.dpova.cz