Otrokovice patří k nejprůmyslovějším oblastem Zlínského regionu. Centrem zdejších podnikatelských aktivit je areál Tomy, kde sídlí Toma samotná i řada dalších místních firem. Nevýhodou areálu však je, že bezprostředně sousedí s centrem města. Růst dopravy a s ní i zatížení přilehlých obytných čtvrtí zvýšenými emisemi CO2 a hlukem vyžadoval řešení. To byl hlavní důvod, proč byla zahájena výstavba nového vjezdu do areálu, který je situován mimo obytnou oblast. Realizuje jej společnost Eurovia CS, závod Zlín. Stavbu řídí hlavní stavbyvedoucí Ing. Miroslav Lajda. Toho jsme navštívili a požádali jsme jej o podrobnější informace k průběhu výstavby. Ten nám v úvodu řekl:

Do původního Baťova areálu ­Tomy vedou dva příjezdy, z nichž ten pro nákladní dopravu prochází obytnou částí města Otrokovice. Z důvodu převedení této těžké nákladní dopravy a snížení výfukových emisí, hlukové zátěže i prašnosti obtěžující obyvatele se město Otrokovice rozhodlo pro vybudování nového vjezdu do areálu mimo zastavěné území. Projektant zvolil pro vybudování příjezdu vhodnou lokalitu v severní části města od stávající silnice I/55 přesně v místě, kde ŘSD realizuje úpravu (narovnání) této komunikace. Na tuto komunikaci bude nový vjezd napojen styčnou křižovatkou. Komplikací bylo, že mezi silnicí I/55 a výrobním areálem Tomy se nachází trať železničního koridoru Přerov – Břeclav. Tuto železniční trať bylo zapotřebí překonat.

Co je hlavním předmětem výstavby?

Jak již jsem zmínil, předmětem díla bylo přeložení původní komunikace I/55, s tím související přeložky vodovodu DN 600 v délce 570 m, dále vytvoření nové místní komunikace – vjezdu do areálu, výstavba nového železničního mostu a s tím souvisejících přeložek drážních kabelů. Dále jsou to běžné dokončovací práce, ke kterým patří terénní úpravy či náhradní výsadba stromů.

Kdo je investorem akce? Jaké jsou její náklady?

Stavbu financují dva různí investoři. Prvním z nich je ŘSD v případě přeložky komunikace I/55. Vjezd do areálu hradí město Otrokovice. Celkové náklady akce činí zhruba 108 mil. Kč bez DPH.

Co je klíčovou stavbou díla?

Klíčovou stavbou díla je vybudování železničního mostu, který vjezd podchází. Mohu říci, že správa železniční a dopravní cesty povolila vybudovat železniční most pouze za částečného omezení dopravy z důvodu důležitosti a intenzity provozu na této trati. Most byl proto budován po polovinách, vždy pro jednu traťovou kolej. To kladlo značný důraz na bezpečnost a rychlost provedení mostu i použité technologie. Obě poloviny mostu byly zhotoveny v předstihu mimo železniční těleso a příčným posunem následně vysunuty do definitivní polohy. Povrch mostu byl poté vystrojen kolejovým svrškem a trať byla ihned zprovozněna.

Jaké zajímavé technologie byly při výstavbě použity?

Zejména byla použita larsenová stěna, která držela polovinu provozované železniční trati. Dále vrtané piloty, na kterých je most založen. Náročný byl samozřejmě i samotný příčný zásun mostu – ten tvoří železobetonový monolitický polorám, který se s pomocí hydraulických pístů nadzvedl a posunul do definitivní polohy.

Vyžádala si výstavba mostu i zavedení dopravních omezení?

Při jeho výstavbě byly zapotřebí dvě železniční výluky. Jedna trvala 27 dnů a druhá 21 dnů pro opačný směr. To je velmi krátký termín z důvodu vysokých nákladů na každý den výluky. Naše pracovní nasazení bylo vysoké.

Kdo akci zajišťuje a kolik lidí se na výstavbě podílí?

Akci realizuje sdružení firem pod vedení Eurovia CS společně se členem sdružení firmou GJW Praha, která realizovala železniční svršek. Ostatní stavební práce jsme realizovali vlastními silami závodu Eurovia CS závod Zlín, případně se subdodavateli. Na stavbě se pracovalo nepřetržitě na směny, stavbu zajišťovali střídavě 4 stavbyvedoucí a 10 až 20 pracovníků podle složitosti operací.

Kdy bude dílo zprovozněno?

Stavba byla zahájena na jaře roku 2014 a termín zprovoznění je listopad 2014. Úplné dokončení včetně terénních a vegetačních úprav je jaro 2015.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí
Ivo Románek

EUROVIA CS, a. s., závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín
tel.: 577 116 911, fax: 577 116 912
e-mail: eurovia-zlin@eurovia.cz , www.eurovia.cz