Firma svou činnost zaměřuje na provádění dopravních a inženýrských staveb, rekonstrukce, opravy a údržbu komunikací, sanace betonových konstrukcí a zeměměřičské práce.

V oblasti mostního stavitelství provádí stavby nových mostních objektů, ale také jejich rekonstrukce a opravy. Provádí rekonstrukce komunikací včetně přeložek inženýrských sítí, výstavbu protihlukových stěn, parkovišť, skládkových ploch, podlah ve výrobních halách a skladech včetně izolace. Dále pak kanalizace splaškových a dešťových vod a všechny druhy venkovních betonových dlažeb a to zejména dlažeb zámkových.
Nedílnou součástí nabídky Repontu je sanace betonových konstrukcí. Zde jeho pracovníci využívají systém Super-Krete®, který představuje jedinečný a kompletní systém výrobků pro opravu, obnovu, zkvalitnění povrchů, ochranu a dekoraci konstrukcí obsahujících cementové pojivo, včetně železných prvků. Komponenty sanačního systému Super-­Krete® se jednoduše aplikují, jsou vodou ředitelné a po zaschnutí nejsou znovu rozpustné. Všechny materiály jsou netoxické a zcela bezpečné vůči životnímu prostředí. Materiály Super-Krete® nacházejí široké uplatnění po celém světě v komerční, průmyslové i občanské výstavbě, na venkovních i vnitřních plochách a to jak na starých, tak na nových konstrukcích. Super-Krete® je možné též využít jako podkladní vrstvu pro další nátěry a systémy. Vzhledem ke zmiňovanému zaměření firmy, ho odborníci z Repontu používají především na opravy a rekonstrukce mostních objektů, opěrných zdí, povrchů betonových komunikacích a tramvajových pásů, betonových schodů a podchodů.
Repont také provádí opravy a sanace spár a trhlin na asfalto-betonových a cemento-betonových površích v rozměrových konfiguracích 10-30 mm šířky a 10-30 mm hloubky, které se objevují v rámci procesu stárnutí obrusné vrstvy komunikace. Cílem těchto oprav je zamezit průniku vody do spodních vrstev a zabránit tak dalšímu poškození tělesa vozovky včetně podloží. Pro veškeré tyto práce jsou zpracované technologické a prováděcí předpisy schválené Ředitelstvím silnic a dálnic.
Navazujícím oborem je geodetická činnost v investiční výstavbě, převážně v dopravních a inženýrských stavbách.V přípravě staveb jsou schopni zajistit polohopis, výškopis zájmového území, zajištění průběhu podzemních inženýrských sítí, návrhy a tvorba vytyčovací sítě a ověření geodetické části projektové dokumentace. V průběhu stavby je to pak vytyčení prostorové polohy stavby včetně inženýrských sítí, kontrolní a vytyčovací měření během výstavby, měření deformaa posunů staveb a zaměření skutečného provedení staveb. Pro provádění uvedených činností je firma vybavena odpovídajícím přístrojovým a programovým vybavením.
"Vytváříme vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. Subdodavatelé zásadně ovlivňují výsledky naší práce i kvalitu našich dodávek. Vyžadujeme od nich plnění právních předpisů a norem pro oblast životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP). Jejich hodnocení, výběru a spoluprácí s nimi věnujeme zvláštní pozornost". Říká výkonný ředitel, Ing. David Baroš, o zavedeném IMS a dodává: "Cílevědomou a iniciativní spoluprací zaměstnanců firmy, přesně vymezenými kompetencemi při řízení na všech stupních a v součinnosti s aktivním IMS firma neustále zlepšuje všechny pracovní procesy a činnosti. Tam, kde je to možné, využíváme technologie a materiály co možná nejšetrnější vůči životnímu prostředí. Při zavádění nových technologií a modernizací technických zařízení, účinně snižujeme zdroje škodlivých faktorů pracovního prostředí." Svá slova dokládá certifikáty jakosti ISO 14001:2005, 9001:2008 a 18001:2007.
Jak jsem se již v úvodu zmiňoval, společnost se může pochlubit celou řadou realizací. Mezi ty významnější můžeme zařadit rekonstrukci mostu ev. č. 46-030 u obce Dolany. Zmiňovaná rekonstrukce spočívala v demolici stávajících mostů a jejich nahrazení novou jednopólovou konstrukcí, která byla navržena jako monolitická železobetonová deska z předpjatého betonu. Dále je to rekonstrukce mostu ev. č. 49-009, kde bylo provedeno zesílení nosné konstrukce, izolace a zesílení vozovkové vrstvy. V současnosti provádí společnost rekonstrukci mostu ev. č. 69-013 v centru Vizovic. Další reference a informace o společnosti naleznete na webových stránkách www.repont.cz
Cílem společnosti Repont s. r. o. je, aby se její jméno stalo jak pro zákazníky tak i pro zaměstnance symbolem profesionality, kvality a jistoty.

S využitím materiálů Repont s.r.o.
Michal Zmrzlík


Repont, s.r.o.
Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: 571 611 252, fax: 571 620 911
e-mail: info@repont.cz, www.repont.cz