Na německý trh byly tyto materiály uvedeny v roce 2002, v roce 2011 byly zahájeny první dodávky českým zákazníkům. Společnost MINOVA mimo jiné přizpůsobila vyráběné pryskyřice přímo pro jednotlivé metody nebo pro ucelené technologie specializovaných výrobců. Dodávané materiály se tak vyznačují optimalizovanou zpracovatelností aplikovaných směsí, dobrými mechanickými parametry – přídržností, pevností, tažností, dále průběhem vytvrzení a dalšími atributy, vždy přesně na míru problému a aplikovanému řešení.

Sanace neprůlezných profilů pomocí krátkých vložek
Sanace krátkou vložkou je osvědčená a vyhledávaná metoda, používaná především pro opravy lokálních netěsností a průsaků a pro vložkování netěsných spojů trub. Vložku tvoří pryskyřicí nasycená skelná tkanina, která se do havarovaného místa aplikuje pomocí zatahovaného sanačního pakru. Po vytvrdnutí pryskyřice a odstranění sanačního pakru zůstává na vnitřní stěně potrubí nalaminována tuhá záplata. Tato metoda je použitelná v potrubích DN 70 – 800. Předností systému je použití silikátové pryskyřice CarboLith PL s vysokou chemickou odolností. CarboLith PL je samovytvrzující (cold-curing) materiál, nevyžaduje proto žádná další opatření, obvyklá například při použití hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Je dostupný ve více verzích – jako dvousložková pryskyřice s fixním reakčním časem a jako trojsložková pryskyřice s volitelným reakčním časem, umožňující optimální nastavení systému pro danou aplikaci.

Sanace neprůlezných profilů pomocí rukávce
Sanace pomocí rukávce je efektivní, rychlá a vysoce spolehlivá metoda. Princip spočívá v zavedení pryskyřicí nasyceného rukávce do sanovaného úseku potrubí tzv. inverzní metodou pomocí vody či stlačeného vzduchu. Následným vytvrzením kompozitu pryskyřice a textilního rukávce vznikne nové, hydraulicky hladké potrubí. Pro sanaci kratších úseků do DN 250 (např. domovní přípojky) je vyráběna modifikovaná silikátová pryskyřice CarboLith HL. Obdobně jako u typu CarboLith PL se jedná o samovytvrzující pryskyřici s vysokou chemickou odolností a možností optimálního nastavení reakčních časů. Pro větší průměry potrubí do DN 600 jsou určeny termoaktivní epoxidové pryskyřice řady CarboPox.

Sanace zaústění přípojek a odboček
Výrobní program MINOVA zahrnuje rovněž pryskyřice pro méně časté metody a postupy. Například se jedná o sanace zaústění přípojek a odboček injekční nebo kloboukovou metodou. Ve spolupráci s předními světovými výrobci technologií a robotů (Janssen, KA-TE, Pro Kasro) byly vyvinuty rychletuhnoucí pryskyřice na epoxidové bázi CarboPox RS a na silikátové bázi CarboLith RS a JAGoSil s optimalizovanými parametry pro sanace ústí přípojek injekční metodou. Pro sycení kloboukových vložek se standardně používá silikátová pryskyřice CarboLith PL.

Sanace průlezných profilů technologií CFT
Technologie CFT zahrnuje soubor pracovních postupů, technologického vybavení a nabídku dvou- a třísložkových injekčních polyuretanových pryskyřic, používaných pro utěsnění průlezných profilů, jejich případné zpevnění a konsolidaci okolního zeminového prostředí, ve kterém je kanalizační nebo vodovodní potrubí uloženo. Důraz je kladen na variabilitu použití a na vysokou chemickou odolnost a stálost používaných pryskyřic, respektive na zdravotní nezávadnost a možnost použití těchto speciálních materiálů na přímém styku s pitnou vodou pro vodovodní přivaděče nebo úpravny pitné vody.

MINOVA je progresivní a specializovaný výrobce, poskytující uživatelům maximální zákaznickou podporu v rámci přípravy sanačních prací, jejich projektu a realizace samotné. Záměrně preferuje formu přímého prodeje bez využívání dealerských sítí. Proškolení odborníci společnosti MINOVA a osvědčené materiály z její produkce jsou zárukou úspěšnosti realizace stavebních zakázek. Rovněž díky přímému prodeji MINOVA dokáže poskytnout každému jednotlivému odběrateli proškolení na práci s jejími produkty s důrazem na kvalitu dosaženého výsledku a bezpečnost práce.

Minova Bohemia s.r.o.
Lihovarská 10, 716 03 Ostrava - Radvanice
tel.: 596 232 801, fax: 596 232 994
e-mail: michal.grossmann@minovaint.com, www.minova.cz