Předmětem jejího podnikání je výroba čerstvých betonů vč. jejich distribuce a obchodní činnosti. Tato společnost vznikla s pořízením první betonárny v Hustopečích, okres Břeclav. K dnešnímu dni vlastní 8 betonáren, a to ve městech Brno, Hustopeče, Mikulov, Znojmo, Skalice nad Svitavou, Přerov, z nichž aktuálně dvě nově zakoupené betonárny jsou ve městech Kroměříž a Holešov – tímto dochází k naplnění dílčí části strategické expanze společnosti. Většina betonáren jsou moderní technologické celky, kterými společnost nahradila zakoupené původní zastaralé betonárny. Nejnovější modernizace probíhá v těchto dnech v areálu betonárny Mikulov, kde původní technologie SB 30 bude nahrazena horizontální betonárnou o výkonu
75 m3/hod. s plně automatickým celoročním provozem.

Rekonstrukce CB vozovky dálnice D2
Profesionální úsilí společnosti TRANSBETON s. r. o. sklidilo své dlouho očekávané ovoce. Společnost vyhrála výběrové řízení na dodávky čerstvého betonu pro rekonstrukci cementobetonového krytu vozovky dálnice D2 a to v úseku 16,2 – 19,2 km vpravo.
Cementobetonový kryt (CB) je kryt vozovky z nevyztuženého nebo vyztuženého betonu, pokládaný v jedné nebo dvou vrstvách. Dle skupiny krytu se přidává označení I, II nebo III, dle polohy se kryt dále označuje (H) – horní a (S) – spodní. Rekonstrukce stávajících a výstavba nových vozovek za použití cementobetonových krytů má oproti použití živičných materiálů značné množství výhod, ale i nějaké drobné nevýhody.

Koncernová skupina ZEPIKO GROUP se na rekonstrukci dálnice D2 v úseku 16,2 – 19,2 km vpravo podílela následujícími činnostmi:

1.    Ukládku vybouraných betonů z dálnice D2 o objemu 25 000 tun zajistila společnost PÍSEK ŽABČICE spol. s r. o., která provozuje skládku inertních odpadů v pískovně Žabčice – jedná se o dceřinou firmu těžební a obchodní společnosti ZEPIKO spol. s r. o.

2.    Výrobu čerstvého betonu CB I pro spodní a vrchní vrstvu zajistily betonárny Brno a Hustopeče. Beton CB I o konzistenci S1 byl zhotovitelem opravy dálnice D2 v tomto úseku přepravován nákladními automobily. Beton pro monolitické odvodňovací žlaby (tzv. carping) zajistila včetně dopravy vlastními domíchávači betonárna Brno.

Výhody (+):
•    několikanásobně vyšší životnost než asfaltové kryty
•    lepší smykové vlastnosti
•    netvoří se koleje od vyjíždění
•    nižší energetická náročnost (vyrábí se z domácích vstupních materiálů)
•    odolnější proti tangenciálním silám
•    vysoká roznášecí schopnost
•    vysoký stupeň automatizace a mechanizace výroby
•    odolné vůči ropným látkám
•    světlost (náklady na osvětlení až o 30 % nižší)

Nevýhody (-):
•    dražší varianta ve srovnání se živičným materiálem
•    nutnost dilatačních spár
•    nákladné opravy
•    nutno zajistit odolnost proti střídavým účinkům mrazu, vody a rozmrazovacím látkám
•    zatížení možno připustit až po určité době
•    je třeba dodržení přesnějšího technologického postupu

Ukládce vybouraného betonu přecházely bourací práce. V rámci bourání byl nejprve původní cementobetonový kryt „nasekán“ technologií označovanou neformálně „gilotina“ (obr. 1) a následně naložen na nákladní vozidla a odvezen na skládku inertních odpadů do pískovny v Žabčicích. Po kompletním odvozu vybouraného původního betonu byl povrch dočištěn a lokálně dofrézován (obr. 2).

Vlastní pokládka nových vrstev cementobetonového krytu pro rekonstrukci dálnice D2 byla prováděna v období od 10. 4. do 22. 5. 2014 a to z dvouvrstvého cementobetonového krytu s vymetaným (vykartáčovaným) povrchem, která je sice technologicky a ekonomicky náročnější, nicméně z hlediska dlouhodobých užitných vlastností (životnost, hlučnost, komfort, bezpečnost jízdy aj.) ideální.

Jako první byl zhotoven zkušební úsek z horní vrstvy s maximálním zrnem 8 mm (CB (H) I) na kterém byla ověřena zpracovatelnost a obsah vzduchu betonové směsi v místě ukládky a možnost následného kartáčování. Po úspěšném ověření byl tento úsek následně vybourán a 16. 4. 2014 se přistoupilo k vlastní pokládce cementobetonového krytu.

CB kryt byl navržen jako dvouvrstvý a tudíž ukládán současně dvěma finišery současně v sériovém zapojení způsobem „mokrý do mokrého“. První finišer prováděl pokládku betonu CB I s maximálním zrnem 22 mm do spodní vrstvy, vyráběného na betonárně v Brně, druhý finišer prováděl pokládku betonu CB I

s maximálním zrnem 8 mm do horní vrstvy, vyráběného na betonárně v Hustopečích (obr. 3, 4). Po uložení horní vrstvy byl povrch vozovky impregnován postřikem prodlužujícím tuhnutí cementového tmele (obr. 5). Následně (po cca 12 hodinách) byl tento povrch mechanicky vykartáčován do finální podoby (obr. 6) a impregnován parotěsným postřikem za účelem zamezení nadměrného odparu záměsové vody. Za účelem dosažení nejlepších užitných a technických vlastností vozovky bylo nutno dodržet zejména následující požadavky zhotovitele na jakost vyráběných betonů CB I:

•    Obsah vzduchu v místě ukládky:
-    CB(S) min. 4,5 %, průměr min. 5 %,
-    CB(H) min. 5 %, průměr min. 5,5 %,
•    konzistence v místě ukládky (CB(S) 30±15mm, CB(H) 60±10mm),
•    doba zpracovatelnosti betonu maximálně 90 minut od namíchání,
•    závazný výkon betonáren pro zásobování stavby (CB(S) min. 120 m3/hod CB(H) min. 30m3/hod).

V rámci dokončovacích prací tělesa vozovky bylo zhotovitelem prováděno řezání podélných a příčných dilatačních spár a jejich tmelení. Nakonec bylo provedeno zhotovení monolitického odvodňovacího žlabu (metodou „carping“), obr. 7.
V současné době probíhají na tomto úseku poslední dokončovací práce (osazování svodidel, terénní úpravy a další). Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla ze strany zhotovitele díla žádná z dílčích dodávek označena jako nevyhovující pro uložení do dálničního tělesa, lze tuto velmi prestižní zakázku hodnotit jako dodavatelsky úspěšnou a to jak po stránce výrobní, logistické, tak i po stránce jakosti.

Probarvený beton
Na základě dlouhodobé zkušenosti společnosti TRANSBETON s. r. o. mj. i ve výrobě architektonických betonů, zejména pak tzv. probarvených betonů, se zákazníci stále častěji dotazují na čerstvé betony s příměsí barevného pigmentu.

Architektonické ztvárnění betonových povrchů je možné jak v exteriéru, tak v interiéru a má se tím na mysli betonový povrch konstrukce bez dalších krycích vrstev, kterých může být téměř neomezené množství různých variací a barevných odstínů. Stále častější modifikací architektonického betonu je tzv. probarvený beton. Jedná se o betonovou směs, do které je přidáváno určité množství barevného pigmentu, který je buď původu organického, nebo anorganického – společnost TRANSBETON s.r.o. používá výhradně pigmenty na anorganické bázi a to zejména z důvodu jejich lepší stálobarevnosti. Za účelem docílení kvalitního povrchu architektonického betonu je však nutné precizní dodržování technologické kázně při výrobě.

Mezi další významné reference společnosti TRANS­BETON s.r.o. v tomto roce patří architektonický beton pro stavby Campus Office Park III (COP) v Brně a Precheza Přerov – parkovací plochy. V případě stavby COP se dle požadavků architekta realizovaly pohledové stěny výtahových šachet a sloupy v 1. a 2. PP z probarveného černého betonu. Po předložení vzorků s rozdílnými dávkami pigmentu investorovi a architektovi byl vybrán vzorek s označením B-50 (betonová směs s přídavkem 50 kg železité černi Fepren B 610), který byl následně použit při výstavbě (obr. 9). V případě stavby Precheza Přerov byla po konzultaci s objednatelem a zástupci dodavatele probarvujících pigmentů zvolena betonová směs s označením C 30/37 XF4 s přídavkem červeného pigmentu ­Fepren TP (15kg/m3) - obr. 8.

TRANSBETON s.r.o.
Slovanské nám. 9, 612 00 Brno
tel.: + 420 541 242 598, + 420 541 242 599
e-mail:info@transbeton.cz
www.transbeton.cz