Cílem tohoto koncernu je poskytovat zákazníkům vždy nejmodernější výrobky a materiály a to v oblasti výroby čerstvých betonů dle ČSN EN 206-1 Z3 (CZ, F.1) a (CZ, F.2), normy ČSN EN ISO 9001 a schválení ŘSD ČR, dále zajišťovat vysokou kvalitu materiálů v oblasti těžby a zpracování štěrkopísků a v neposlední řadě poskytovat zákazníkům ucelené služby spočívající v cenově výhodné kombinaci tohoto koncernového sortimentu: „BETON vč. DISTRIBUCE – PÍSEK – ŠTĚRK – UKLÁDKA INERTNÍCH ODPADŮ“.

Betonáž pod hladinou vody
Jedním ze zajímavých typů betonáže, ­kterými se společnost TRANSBETON s. r. o. v uplynulých měsících zabývala, byla betonáž kruhových patek pro lanovou dráhu (pro vodní lyžování) pod vodní hladinou na Malé laguně ve vodní nádrži Nové Mlýny pod Pálavou.

Betonáž pod hladinou vody je v našich geo­grafických podmínkách spíše ojedinělou záležitostí. Nejčastěji se k ní přistupuje pří vytváření základových konstrukcí mostů a při zhotovování vodohospodářských děl.
Pro tento typ betonáže platí několik požadavků a pravidel:
•    doporučeným stupněm konzistence betonu je F3, S3, případně tekutější,
•    celkový obsah cementu a popílku (případně pouze cementu) při Dmax = 22 mm by měl být alespoň 360 kg/m3,
•    maximální vodní součinitel nesmí překročit hodnotu 0,60, přičemž použitý popílek se započítává k-hodnotou 0,70.

Jako nejdůležitější pravidlo lze ovšem označit pravidlo, že lze betonovat pouze konstrukci pod hladinou neproudící vody, přičemž betonová směs se nesmí volně sypat do vody. V určitých případech lze betonovat i konstrukce pod hladinou mírně tekoucí vody, to však pouze za předpokladu použití speciálních přísad do betonu s extrémně stabilizačním účinkem.
Pro betonování pod vodou doporučujeme několik metod:
•    metoda kontraktor – čerstvý beton je sypán svislou násypkou, kdy vyústění násypky je pod hladinou vody a zároveň cca 1 m pod hladinou čerstvého betonu,
•    čerpání betonu s vyústěním potrubí pod hladinou čerstvého betonu,
•    betonování bádiemi umístěnými na plovoucích pontonech s vysypáním betonu pod hladinou vody a současně pod hladinou čerstvého betonu,
•    pytlovací metoda,
•    betonáž za použití speciálních, extrémně stabilizačních přísad.

V případě betonování ve vodní nádrži Nové Mlýny byly použity dvě z výše uvedených metod - metoda kontraktor a betonování bádiemi umístěnými na plovoucích pontonech. Před vlastní betonáží bylo provedeno odzkoušení a odsouhlasení zkušebních těles (včetně kompletního složení betonu). V současné době je betonáž těchto základových konstrukcí již dokončena a probíhá osazování vrchních ocelových věží.

Transbeton vyrábí a dodává beton pro všechny typy konstrukcíArchitektonický beton
Architektonické ztvárnění betonových povrchů, a to jak v exteriéru, tak v interiéru, je stále poutavé téma. Za tímto účelem je nutné nejprve obecně definovat, co je chápáno pod pojmem architektonický beton. Jedná se zejména o betonový povrch konstrukce bez dalších krycích vrstev, kterých může být téměř neomezené množství různých variací. Z tohoto důvodu je používáno následující základní členění:
•    povrchy vytvořené otiskem formy či bednění
-    otisk dřeva (OSB desky, prkna aj.),
-    otisk jiných materiálů (např. pryže),
•    povrchy opracované v měkkém stavu
-    vymývané,
-    leštěné,
•    povrchy opracované v tvrdém stavu
-    broušené, leštěné,
-    drážkované, frézované,
-    ostatní (brokování, pískování aj.),
•    povrchy z barveného betonu,
•    ostatní betonové povrchy.

Za účelem docílení kvalitního povrchu architektonického betonu je však nutné precizní dodržování technologické kázně při výrobě, jakož i použití vysoce kvalitních odbedňujících přípravků a zhotovení zkušebních ploch za použití vhodného bednění, které lze z hlediska jeho typu rozdělit na:
•    adsorpční
-    dřevo,
-    tkaniny,
•    absorpční
-    plasty,
-    překližky,
-    ztvrdlý beton,
-    ocel.

Použití „povrchové úpravy“ konstrukce v podobě pohledového betonu skýtá řadu výhod a to jak technicko-estetických, tak ekonomických. Příkladem výhod jsou:
•    stálobarevnost,
•    nízké udržovací náklady,
•    dlouhá životnost,
•    variabilita výroby (transportbeton i prefabrikace),
•    různorodý architektonický projev.

V nedávné době obdržela firma TRANSBETON s. r. o. zadání vyvinout architektonický beton pro stavbu Centrum obnovy památek architektury 20. století (COPA) v Brně na ulici Marie Pujmanové. Dle požadavků architekta se mělo jednat o pohledové stěny z probarveného černého betonu. Za účelem docílení co možná nejlepší shody výsledného produktu s původním architektonickým záměrem bylo přistoupeno ke zhotovení zkušebních těles s různými typy a dávkami pigmentů. Po předložení těchto vzorků investorovi a architektovi byl vybrán vzorek s označením B-20 (betonová směs s přídavkem 20 kg železité černi Fepren B 610), který byl následně použit při výstavbě.

Závěrem lze konstatovat, že plánovaný architektonický záměr se vydařil, architekt i investor byli s dodaným architektonickým betonem a souvisejícími službami firmy TRANSBETON s. r. o. spokojeni.

Betonárna Přerov – nejnovější betonárna
Společnost TRANSBETON s. r. o. se od podzimu 2012 honosí novou betonárnou, která nahradila původní technologii betonárny v Přerově na ul. Tovačovské. Tato nová betonárna patří mezi nejmodernější technologie na celé Moravě s výkonem 75 m3/hod., umožňuje celoroční, plně automatický provoz bez ohledu na klimatické podmínky s ohřevem záměsové vody, zatepleným věžovým zásobníkem kameniva, velkokapacitními venkovními skládkami a sily s kapacitou pro 4 druhy pojiv. Betonárna Přerov již od zprovoznění dostatečně saturuje kvalitativně a kvantitativně požadavky všech zákazníků. Nutno dodat, že s výstavbou  této technologie byl kompletně revitalizován areál této betonárny s maximálním ohledem na životní prostředí – betonové plochy na celkové ploše, retenční nádrže, dešťová kanalizace aj. Betonárna Přerov nabízí kompletní sortiment betonů a služeb společnosti TRANSBETON s. r. o. včetně speciálních betonů (lehký keramický LiaporBeton a lité podlahové potěry), zajišťuje dopravu betonu a čerpání betonu. Bližší informace o betonárně a kontaktech naleznete na webu www.transbeton.com.

Betonová kalkulačka
Potřebujete rychlou, orientační cenovou kalkulaci betonů vč. dopravy na Vaši stavbu či pro Váš projekt? Spěcháte a nechce se Vám čekat na formální cenové nabídky? Využijte Betonovou kalkulačku společnosti TRANSBETON s. r. o., která byla vytvořena jak pro potřeby soukromých investorů, tak pro stavební společnosti. Betonová kalkulačka slouží pouze pro orientační stanovení cen betonů vč. dopravy. Ceny betonů jsou již po slevě a korespondují s průměrnými nabídkovými cenami v dané lokalitě příslušné betonárny, dle interní statistiky společnosti TRANSBETON s. r. o. Betonová kalkulačka je limitována vzdáleností stavby od příslušné betonárny maximálně do 35 km. Více informací naleznete na webu www.transbeton.com/betonova-kalkulacka, kde jsou přesné pokyny k jejímu použití a k následnému získání finální ceny betonu při realizaci stavby od příslušného obchodního zástupce společnosti TRANSBETON s. r. o.

 

TRANSBETON s.r.o.
Slovanské nám. 9, 612 00 Brno
tel.: + 420 541 242 598, + 420 541 242 599
e-mail:info@transbeton.cz
www.transbeton.cz