V dopoledních hodinách byla identifikována porucha na páteřním vodovodním řadu DN 1200 v Evropské ulici s vlivem na zásobování vodou nejen v souvisejících okolních čtvrtích hlavního města ale také na zásobování obcí na jeho severozápadním okraji. Celkový počet obyvatel, kteří se z důvodu uvedené poruchy ocitli bez zásobování pitnou vodou, byl okolo 15 000, tedy pro představu např. města Mariánské Lázně nebo Slaný kompletně bez vody. Pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury v Praze to byla havárie I. kategorie s nezbytností okamžitého řešení.

Vyskytnou-li se problémy, tak většinou v sérii. Také v předmětnou neděli tomu nebylo jinak.

V podvečerních hodinách policie uzavírá Proseckou ulici. Důvodem je vznik kaverny, způsobené havárií kanalizační stoky.
K řešení uvedených poruch, byla vyzvána dispečinkem PVK a.s., společnost Čermák a Hrachovec a.s. Operativně byly mobilizovány potřebné kapacity k zajištění nápravy vzniklého stavu a zahájeny práce na opravách.

Havárie vodovodního řadu DN 1200 – Evropská ulice

V neděli 26.8.2012 v dopoledních hodinách došlo v těsné blízkosti křižovatky ulice Evropská s Pražským okruhem směrem na Letiště Václava Havla k havárii litinového vodovodním řadu DN1200. Následoval velký únik vody – přibližně 1000 l/s v celkovém objemu cca 40 000 m3, který způsobil propady zeminy a její odplavení a dále vytvořil koryto potoka z polní cesty do Divoké Šárky. V Divoké Šárce byly splavenou zeminou částečně zaplněny bazény rekreačního areálu a dále způsobeny polomy v přilehlém lese.

Jak bylo uvedeno výše, byly touto poruchou postiženy obce na severozápad od Prahy (cca 10 000 lidí) a přímé okolí v Praze, tzn. ulice Evropská, Drnovská, Ruzyňská, U Prioru a U Silnice (cca 5 000 lidí). PVK a.s. zajišťovalo náhradní zásobování cisternami a voznicemi. Pravděpodobnou příčinou poruchy byly pohyby půdy v místě vodovodního řadu, které vytvořily tlak na potrubí a způsobily 5 m dlouhé podélné trhliny s následným plošným defektem potrubí o velikosti cca 2 m2.

Společnost Čermák a Hrachovec a.s. v souladu s rámcovým kontraktem na odstraňování havarijních poruch na vodovodní síti zahájila neprodleně v koordinaci s PVK a.s. práce na odstraňování této závažné poruchy. Práci ztěžoval problémový přístup k místu havárie devastovaným terénem, který musel být zprůchodněn pomocí provizorní panelové komunikace.

Opravné práce zajišťovalo nepřetržitě 8 pracovníků včetně nasazení potřebné mechanizace čítající 2 ks rypadel, čtyři nákladní vozidla, pojízdné dílny, dvě pohotovostní vozidla a automobilový jeřáb s nosností 28 t.

Nejprve bylo v místě poruchy odkryto havarované potrubí. Výkop činil cca 500 m3. Pro následnou opravu musel být výkop nezbytně prohlouben cca 1 m pod stávající potrubí, takže v nejhlubším místě výkop dosahoval až 7 m pod úroveň terénu. Po dočištění výkopu byl proveden výsek havarované části potrubí a nahrazen tvárnou litinou shodného profilu DN 1200 délky 6 m s příslušnými tvarovkami tj. spojkami typu „U“. Je zřejmé, že v místních podmínkách výkopu (hloubce a rozsahu) byla manipulace s potrubím a tvarovkami velmi obtížná. Při montáži bylo opravované potrubí řádně zafixováno a následně celkově podbetonováno. Cca po 30 hodinách od zahájení opravy byla tato dokončena a bylo zahájeno napouštění vodovodního řadu, který byl z důvodu poruchy odstaven v délce několika kilometrů. Poté byl proveden obsyp potrubí a zásyp jámy se zhutněním a upraven okolní terén v bezprostřední blízkosti montážní jámy.

V následném období bylo dále pokračováno s odstraňováním způsobených škod na nezpevněných komunikacích a lesních porostech.

Tato, v tomto roce doposud největší havárie vodovodního řadu v Praze se tak za detailního dohledu několika televizních štábu a rozhlasových stanic podařila zvládnout v minimalizovaném časovém úseku a dopad pro zasažené obyvatele tak zmírnit.

Havárie kanalizační stoky 1000/1750 mm v Prosecké ulici

Na křižovatce ulic Prosecká a Na Labuťce v Praze 8 došlo v neděli přibližně v 17.30 hodin k propadu vozovky. Zpočátku byl kráter velikosti 2,5 x 2,5 m o hloubce 0,5 m, brzy se však zvětšil na rozměr cca 5 x 5 m o hloubce 3 m. Do vzniklého kráteru napadaly zbytky rozlámaných asfaltových ker a ulice musela být uzavřena. Příčinou propadu byla destrukce dna a boků stoky 1000/1750 mm. Klenba stoky zůstala překvapivě neporušena. Splašková voda proudící stokou odnášela okolní zeminu, vytvářela se kaverna pod asfaltem, která vyústila ve zmíněný propad komunikace.

Po výzvě od PVK a.s. společnost Čermák a Hrachovec zahájila již ve večerních hodinách sanační práce. Jáma byla vyčištěna od zbytků asfaltových ker. Práce probíhaly velmi opatrně, neboť v kaverně bylo obnaženo středotlaké plynovodní potrubí (profilů DN 500 s odbočkou DN 150), které bylo potřeba rovněž opravit. Byla odhalena havarovaná stoka a spolu s PVK a.s. a projektanty byl po prohlídce určen základní rozsah prací na havarované stoce.

Nejprve bylo provedeno přepojení stoky do vedlejšího sběrače tak, aby místem propadu protékalo minimum odpadních vod. V místě havárie byly identifikovány pro provádění opravy nevhodné inženýrsko-geologické poměry – navážky přecházející v sedimenty Vltavy – Zdibské terasy, která je charakteru hrubozrnného písku se štěrkovou příměsí. Proto byla vzniklá kaverna po zabezpečení minimalizovaného průtoku nejprve zasypána frakcí 0 – 63 s potřebným hutněním a následně neprodleně zahájeno ražení šachty hornickým způsobem o rozměrech 3,5 x 2,5 m do hloubky 6 m. Ocelový ohlubňový rám šachty byl proveden z ocelových profilů I 220 a na něm byly postupně zavěšeny vodorovné rámy z TH profilů K 21. Pažení bylo použito zátažné z ocelových pažnic „­Union“, které byly v případě potřeby předráženy. Vzhledem k tomu, že šachta byla umístěna v těsné blízkosti spojné komory a druhé kanalizační stoky stejného profilu, bylo nezbytné dolní část šachty do výšky 3 m zajistit stříkaným betonem tl. 100 mm s ocelovou sítí pro případ natlakování stoky při přívalových deštích. Z této šachty je dále ražena štola v délce cca 10 m proti toku, ve které bude znovu vyzděna stoka 1000/1750 mm z kanalizačních cihel. Dále bude provedena stabilizující injektáž za rubem ostění stoky tak, aby byla zpevněna okolní hornina a dále rekonstruováno dno stoky čedičovými žlábky.
Práce na sanaci havarovaného místa nepřetržitě pokračovaly, takže již v pátek 31.8.2012 v nočních hodinách mohla být obousměrně zprovozněna doprava ve dvou pruzích šíře 3 m v Prosecké ulici. S ohledem na fakt že v dotčené ulici je velmi frekventovaný provoz MHD, byl Magistrátem hlavního města vyvíjen velký nátlak na zprovoznění této ulice do zahájení blížícího se nového školního roku, což se zvýšeným nasazením a kooperací zúčastněných složek úspěšně podařilo.
Současně s uvedenými pracemi se provádí geotechnické a geofyzikální průzkumy, ověřovací a monitorovací práce v okolí havárie tak, aby byl zjištěn stav okolí stoky. Na základě těchto průzkumů je průběžně zpracována projektová dokumentace k opravě dotčených částí.

Z uvedeného vyplývá, že společnost Čermák a Hrachovec a.s. má pro vzniklé havarijní případy připraveny dostatečné a odborně erudované kapacity, a proto byla schopna tyto dvě současně probíhající, rozsahem velmi významné a Pražany omezující, havárie zvládnout. Tímto úspěšně navazuje na svoji historii a jako etablovaná společnost v segmentu vodohospodářských staveb nezůstává nic dlužna svému dobrému jménu.

Čermák a Hrachovec, a.s.
Smíchovská 31, 155 00 Praha-Řeporyje
tel.: 251 091 311, fax: 251 626 070
e-mail: cerhra@cerhra.cz , www.cerhra.cz