V souladu s dlouhodobou strategií vyvíjí a zavádí Českomoravský beton od roku 2004 na český trh nové moderní stavební materiály, které výrazně zrychlují a usnadňují stavební procesy. Důraz je samozřejmě kladen na zvyšování kvality materiálů a poskytovaných služeb. Díky zmíněným aktivitám a díky tomu, že je skupina Českomoravský beton součásti nadnárodního uskupení HeidelbergCement, se ČMB dlouhodobě daří držet technologický náskok před konkurencí a upevňovat si přední pozici na trhu.

V souladu s vývojovými trendy a využitím moderních technologií zavedl Českomoravský beton dnes již známé a dlouhodobě využívané značkové stavební materiály.
Pro řešení lité podlahy jsou dnes už běžně používané lité samonivelační potěry ANHYMENT®, které jsou novou generací podlahových hmot určených pro vnitřní prostory novostaveb a rekonstrukcí. Jak už mnozí ví, jedná se o homogenní, vysoce tekutou směs na bázi síranu vápenatého
(CaSO4) se samonivelačním účinkem, vyráběnou na centrální výrobně – maltárně nebo na unikátních mobilních technologických zařízeních. Na stavbu se, již namíchaná tekutá směs, dováží autodomíchávačem, kde se dále čerpá speciálním dieselovým čerpadlem. Díky vysokému výkonu může být realizovaná podlaha vzdálena až 200 metrů od čerpadla. Stavebník také velmi ocení, že při realizaci není potřeba přípojka elektrické energie a vody na staveništi a celý systém dodávky, čerpání a zpracování je operativní a rychlý. Standardní doba provádění lité podlahy v běžném rodinném domku je přibližně 2 hodiny, na velkých stavbách je možné nalít až 1 500 m2 podlah za den. Tento způsob realizace podlah tak přináší investorům i stavebním firmám nemalé finanční úspory.
Tekutá směs navíc zajišťuje nejen snadnou manipulaci a zpracování, ale také dostatečnou homogenitu směsi, možnost přesně deklarovat pevnostní parametry potěru a perfektní rovinatost povrchu. To vede k tomu, že v porovnání s betonovou mazaninou je ­ANHYMENT® možné aplikovat v menších tloušťkách, bez dodatečných ocelových výztuží a bez vyrovnávání povrchu stěrkovými hmotami. Nízké hodnoty smrštění umožňují provádět dilatační spáry jen v omezeném množství. Směs má také například vynikající zatékavost kolem trubek podlahového topení, a proto dochází k rychlému a stejnoměrnému přenosu tepla v podlahovém topení. Realizace podlahové konstrukce je díky uvedeným skutečnostem několikanásobně rychlejší a přitom ji lze pořídit za velmi příznivou cenu.

Dosáhnout samonivelačních vlastností cementového potěru je velmi složité. Lité cementové potěry ­CEMFLOW® jsou díky unikátní receptuře objemově stálé, s maximální hodnotou smrštění 0,5 mm/m při zachování vysoké tekutosti směsi. Produkt byl v České republice uveden na trh na počátku roku 2009. Své využití najde v podlahách, kde je kvůli zvýšené vlhkosti nutné použít právě cementový výrobek, ale také možnost pokládat nášlapné vrstvy dříve, než v případě anhydritových potěrů. ČSN 74 4505 totiž stanovuje maximální dovolenou vlhkost potěru před pokládkou nášlapných vrstev. Například pod paropropustné podlahoviny (např. koberec) je hodnota vlhkosti v případě potěru na bázi síranu vápenatého maximálně 1 %. V případě cementových potěrů je to však maximálně 5 %. Zatímco v případě anhydritových potěrů je uvedené hodnoty dosahováno přibližně po 30 dnech, v závislosti na tloušťce potěru a zejména na klimatických podmínkách a systému větrání na stavbě, je nejvyšší dovolené vlhkosti 5 % u CEMFLOW® dosahováno při srovnatelných klimatických podmínkách již po 7 – 14 dnech. To CEMFLOW® předurčuje k použití nejen ve vlhkých prostorách, ale také v ostatních běžných podlahových konstrukcích při výstavbě bytových a administrativních budov či rodinných domů, kdy se často stavbaři dostávají do kolize s dílčími termíny předání díla a úspora času v řádu až desítek dní pro ně má velký význam.
Další výhodou CEMFLOW® je také možnost aplikovat na jeho povrch lité úpravy povrchu, jako např. lité teraco a speciální nátěry. Samotná realizace podlah z CEMFLOW® je pak stejně jednoduchá, jako realizace podlahy Anhymentem. Není třeba dodatečných ocelových výztuží, není třeba stěrkování povrchu, při čerpání nepotřebujete elektřinu ani vodu. Nejčastěji aplikovaná tloušťka je 50 mm. Při odborné ukládce a dodržení technologických zásad se mohou odběratelé těšit z perfektně rovného povrchu a potěru s parametry splňujícími přísné požadavky platných norem.

Další moderní směsí je cementová litá pěna PORIMENT® – lehký silikátový materiál používaný jako vyrovnávací vrstva (např. na klenby), tepelná izolace (ploché střechy, místnosti nad nevytápěnými prostory), spádová vrstva na plochých střechách nebo jako náhrada pěnového polystyrenu. Materiál je vhodný všude, kde je třeba vyplnit hluché místo konstrukce bez nadměrného přitížení. Všeobecně platí, že se snižující se objemovou hmotností se snižuje i pevnost cementové pěny. Pevnost běžně používaných pěn se pohybuje v rozmezí 0,5 až 4 MPa, a nejsou proto vhodné na nosné konstrukce. Součinitel tepelné vodivosti se zvyšuje se zvyšující se objemovou hmotností. Do nejlehčích typů pěn se používá jako plnivo recyklovaný drcený polystyren nebo polystyrenové perly, čímž se součinitel tepelné vodivosti ještě více snižuje. Při použití na plochých střechách nebo v jiných otevřených prostorech je nutné zabránit rozplavení pěny (např. deštěm). Díky vysoké objemové stálosti není nutné provádět dilatační spáry.
Jak z názvu vyplývá, pojivem v tomto materiálu je cement. Jako plnivo se používají drobná kameniva frakcí 0 až 2 a 0 až 4 nebo u lehčích typů pěn polystyrenová drť. Dalšími složkami jsou voda a napěňovací přísada. Nejrozšířenějším způsobem výroby jsou kompletní výroba na betonárně nebo výroba ve speciálním zařízení Aeronicer II® na stavbě z dovezeného cementového mléka (patent Heidelberg­Cement Group, využívaný v ČR společností Českomoravský ­beton, a. s.). Při výrobě materiálu na stavbě se šetří dopravní náklady, jeden autodomíchávač dokáže přivézt materiál až na 26 m3 hotové cementové pěny.
Novinkou ve své době byl typ ­PORIMENT® PS, který umožňuje spádovat povrch až do 8 % a dá se tedy ideálně využít na ploché střechy. Při lití vrstvy vyšší než 15 cm je nutno počítat s poklesem nalité vrstvy do 2 % výšky. Pěna nevyžaduje vibraci, stačí jen srovnání latí, tyčí nebo houpacím rádlem (jako u potěrů na bázi síranu vápenatého).
Cementové pěny jsou pochozí za 2 až 3 dny – předpokládá se jen nezbytné zatížení spojené s pokládkou dalších vrstev. Na vrstvu cementové pěny je vždy nutné položit vrstvu roznášející zatížení, například Anhyment®. Nevhodné je přímé bodové zatížení cementových pěn (např. štafle).

12

Pro rychlý způsob zdění nebo omítání se na stavbách používají čerstvé maltové směsi MALMIX®. Jedná se o mokré maltové směsi, nikoliv polotovary, které jsou určené přímo ke zpracování na stavbě podle typu použití – buď jako malty pro zdění nebo omítání. Uplatní se především jako plnohodnotná alternativa suchých maltových směsí. Vyrábějí se ve specializované maltárně nebo v přizpůsobených betonárnách. Zpracovatelnost malty je prodloužena na více než 36 hodin. Využívá se především při výstavbě na tzv. zelené louce, protože není potřeba přípojka na zdroj tlakové vody a zdroj elektrické energie, ale ani žádné strojní zařízení (silo apod.). Zároveň také dochází k dalším úsporám finančních prostředků, jelikož odpadá zdlouhavá příprava malty na stavbě a není potřeba se předzásobovat materiálem. Jednoduše se po objednání doveze na stavbu autodomíchávačem a je ihned připravený k použití v požadované konzistenci a potřebné kvalitě podle ČSN EN 998-1,2. Na stavbě se skládá do připravených zapůjčených plastových van o objemu 200 litrů, v kterých se pak přepravuje po staveništi pomocí speciálních vozíků, vysokozdvižným nebo paletovacím vozíkem či staveništním jeřábem.

Čestvá zdící maltová směs MALMIX

Výhodným řešením v oblasti betonových konstrukcí, například základových desek a pasů, je použití lehce zpracovatelných betonů ­EASYCRETE® nebo betonů s rozptýlenou výztuží STEELCRETE®.
Je známo, že betonáž zavlhlých a tuhých betonů patří k nejtěžším pracím na stavbě. EASYCRETE® je lehce zpracovatelný až samozhutnitelný beton vhodný k rychlému zhotovování základů (včetně pilot), základových desek, hustě vyztužených konstrukcí stěn, sloupů a stropů, štíhlých konstrukcí a pohledových betonů, který nevyžaduje náročné hutnění ponornými či příložnými vibrátory. Lehce se roztéká po bednění a vyplní bez problému všechny záhyby bednění nebo konstrukce. Umožňují to především obsah kameniva s velikostí zrna maximálně 16 mm, dále aktivní příměsi, které zlepšují rheologii betonu včetně finálního vzhledu povrchu konstrukce a v neposlední řadě je ke ztekucení betonu používáno nejmodernějších a nejúčinnějších přísad – polykarboxylátů. EASYCRETE® má samozřejmě všechny vlastnosti v souladu s evropským standardem ČSN EN 206-1/Z3, který se stále více prosazuje na stavbách, kde je třeba rychlost a preciznost.

Základem dobré a kvalitní stavby je kompaktní únosný základ objektu, který je možné zajistit v případě použití betonu STEELCRETE®, což je drátkobeton se zaručenými mechanickými vlastnostmi obsahující rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna - výztuž. Je to kompozitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech, jehož mechanické vlastnosti a kvalita jsou zaručeny prováděnými testy. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí staveb (např.: základové desky), kde nahrazuje zcela nebo částečně klasickou betonářskou výztuž, zejména pak v oblastech zvýšeného namáhání.

STEELCRETE® je novým druhem drátkobetonu, jehož mechanické vlastnosti jsou předem testovány dle standardizovaných zkušebních postupů a výrobce (členové skupiny Českomoravský beton) je garantuje jako součást dodávky. Tento drátkobeton splňuje veškeré požadavky na beton dle ČSN EN 206-1 a navíc splňuje požadavky dle podnikové normy vydané Českomoravským betonem a.s. PN ČMB 01-2008 na kterou bylo vydáno stavebně technické osvědčení STO 060-028542.
STEELCRETE® je homogenním materiálem, a proto se díky jeho použití snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuže při hutnění. Dále zlepšuje soudržnost betonu v detailech konstrukce (hrany) a odstraňuje tzv. opadávání betonu v okrajových částech.

Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci odpadá či se značně redukuje požadavek na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Dodávkou rozptýlené výztuže „přímo z autodomíchávače“ se zrychlí postup výstavby a navíc toto řešení přispívá k nemalé úspoře nákladů na provedení stavby. S výhodou se také používá při výstavbě rodinných domů na konstrukce základových desek, kde může zcela nahradit klasickou výztuž. Dále do objektů s vysokým nárokem zatížení na m2. Množství drátku na m3 betonové směsi STEELCRETE® se stanoví podle požadovaného zatížení. V kombinaci s klasickou výztuží je vhodný pro provádění stěn podzemních podlaží budov, např.: sklepy (zde při použití technologie „bílé vany“, kdy přispěje k redukci klasické výztuže a redukuje šířku možných trhlin v konstrukci, čímž se dosáhne vodotěsnosti konstrukce). Je vhodný v kombinaci s klasickou výztuží i pro další stavební konstrukce (stěny, stropy, sloupy), které vyžadují vyšší stupeň vyztužení a použití pouze betonářské výztuže by vedlo k problémům při betonování průřezu a detailů. Použití betonu s rozptýlenou výztuží STEELCRETE® se stále více prosazuje na stavbách, kde je kladen důraz na hospodárnost, rychlost a preciznost.

Beton s rozptýlenou výztuží STEELCRETE®

Výše uvedené speciální stavební materiály se mohou kdykoliv uplatnit na stavbách vyžadujících komplexní rychlou a kvalitní výstavbu. Vyrábějí se na centrálních betonárnách skupiny Českomoravský beton po celé České republice za nepřetržité kontroly výrobního procesu. Na stavbu jsou dodávány autodomíchávači a do konstrukce jsou ukládány přímo, pomocí čerpadel nebo jeřábem a bádiemi. Více informací naleznete na produktovém webu www.lite-smesi.cz.

Českomoravský beton, a.s.
Beroun 660, 266 01  Beroun
tel.: 311 644 005, fax: 311 644 010
www.lite-smesi.cz, www.transportbeton.cz