Jednou z prvních soukromých stavebních společností, která vznikla na území České republiky, je firma Zlínstav, a.s. Zlín. Od svého založení v roce 1990 se v současné době vypracovala mezi třicítku největších stavebních společností působících na našem území. Jejím hlavním zaměřením je realizace staveb formou vyšší dodávky na klíč. Nyní firma Zlínstav a.s. provozuje celkem čtyři výrobní závody, a to v Praze, Ostravě, Otrokovicích a Zlíně – Lípě. Společnost také disponuje vlastním střediskem monolitických konstrukcí, půjčovnou strojů a lešení. Již dříve společnost realizovala takové stavby, jakými jsou rekonstrukce památkově chráněné výškové budovy (tzv. Baťova mrakodrapu) ve Zlíně, výstavbu logistického centra s názvem Tescoma World či rekonstrukci budovy radnice v Ostravě – Hrabůvce.

Vedle provádění staveb pozemních, průmyslových a rekonstrukcí Zlínstav od roku 1998 s úspě­chem realizuje i stavby inženýrské, liniové a vodohospodářské. Svědčí o tom realizace rozsáhlé vodohospodářské akce s názvem „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“, kde je Zlínstav generálním dodavatelem díla. Projekt řeší výstavbu splaškové kanalizace v obcích Mořkov, Životice u Nového Jičína, Žiliny u Nového Jičína – II.etapu, odkanalizování místní části Nového Jičína – Loučky a odkanalizování místní části Kopřivnice – Lubiny. Investorem akce je svazek obcí regionu Novojíčínska.

Cíle projektu

Cílem projektu je vybudování gravitační kanalizace, výtlaků, čerpacích stanic, veřejných částí přípojek (dále jen VČP) a zvýšení počtu obyvatel napojených na kanalizace odvádějící odpadní splaškové vody na ČOV v Šenově u Nového Jičína a na ČOV v Kopřivnici.

Projekt vychází z celkové koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod v regionu Moravskoslezského kraje. V rámci projektu dojde k připojení dosud neodkanalizovaných částí obcí a měst do stávající kanalizace s vyústěním na stávající ČOV, což umožní omezení nekontrolovatelných úniků znečištění z kanalizace do přilehlých povrchových toků a vodotečí.
Projekt řeší i rozšíření stávající kanalizační sítě o nově projektované stoky v souladu s územním plánem jednotlivých obcí a požadavky na ochranu povrchových a podzemních vod. Projekt dále umožní bezpečné odvádění všech splaškových odpadních vod z území jednotlivých obcí do stávajících čistíren komunálních odpadních vod v Šenově a v Kopřivnici. V rámci intenzifikace budou jednotlivé čistírny upraveny tak, aby bez problémů pojaly zvýšené přítoky odpadních vod bez toho, aby došlo ke zhoršení čistícího efektu těchto zařízení.

Jednotlivé etapy akce

P1 – Kanalizace splašková - Mořkov
Projekt „Kanalizace splašková – Mořkov“ řeší vybudování oddílné (splaškové) kanalizace téměř v celém rozsahu zastavěného území obce, která se přes kanalizace v sousedních obcích napojí na veřejnou kanalizaci města Nový Jičín odvádějící odpadní splaškové vody na ČOV Šenov u Nového Jičína.

Projekt výstavby veřejné kanalizace umožní odvedení splaškových odpadních vod, které jsou dnes příčinou možného znečistění povrchových vod v místních potocích, vodotečích a jejich okolí, u objektů podél nově navržené kanalizace do veřejné splaškové kanalizace. Splašková kanalizace v Mořkově se napojuje na již vyprojektovanou splaškovou kanalizaci - jedná se o obce Životice u Nového Jičína a Žilina u Nového Jičína s ukončením kanalizace na ČOV v Šenově u Nového Jičína.

V řešeném území se v současné době nachází pouze jednotná kanalizace, která slouží pro odvádění dešťových vod a předčištěných splaškových odpadních vod. Tato kanalizace je zpravidla vyústěna do stávajících vodotečí (Králův potok, Papákův potok). Součástí stavby je výstavba části domovních kanalizačních přípojek (DČP).

Veřejná část splaškové kanalizace je přednostně navržena na pozemcích SSMSK (silnice II/483), případně na pozemcích, které jsou majetkem obce Mořkov (místní komunikace). Ve výjimečných případech, kdy nebylo možné umístit trasu kanalizace do těchto pozemků, prochází kanalizace pozemky soukromých vlastníků.  

P2 – Kanalizace splašková – Životice u Nového Jičína
Projekt „Kanalizace splašková – Životice“ řeší vybudování oddílné (splaškové) kanalizace téměř v celém rozsahu zastavěného území obce, která se přes kanalizace v sousedních obcích napojí na veřejnou kanalizaci města Nový Jičín odvádějící odpadní splaškové vody na ČOV Šenov u Nového Jičína.

Území obce Životice u Nového Jičína volně navazuje na souvislou zástavbu sousedních obcí – na severu na místní část Žilina u Nového Jičína, na jihu na obec Mořkov. Obec Životice je situována především podél stávající silnice III/4832 a zároveň podél potoku Jičínka s případnými obslužnými komunikacemi, které jsou na silnici III/4832 napojeny.
V řešeném území se nachází pouze jednotná kanalizace, která slouží pro odvádění dešťových vod a předčištěných splaškových odpadních vod. Tato kanalizace je zpravidla vyústěna do stávající vodoteče – potoku Jičínka. Zájmové území je v podstatě tvořeno zástavbou situovanou v celém rozsahu katastru obce.

Projekt řeší odvedení splaškových vod z obce Životice s předpokládaným pokračováním (odkanalizováním) obce Mořkov. Splaškové vody z těchto obcí jsou napojeny na již vyprojektovanou splaškovou kanalizaci v obci Žilina u Nového Jičína, odkud jsou tyto vody přivedeny na centrální ČOV v Šenově u N.J. Součástí stavby je realizace části domovních kanalizačních přípojek (DČP).

Veřejná část splaškové kanalizace je přednostně navržena na pozemcích SSMSK (silnice III/4832), případně na pozemcích, které jsou majetkem obce Životice (místní komunikace). Ve výjimečných případech, kdy nebylo možné umístit trasu kanalizace do těchto pozemků, je kanalizace navržena na pozemcích soukromých vlastníků.

P3 – Kanalizace splašková – Žilina u Nového Jičína – II. etapa
Projekt „Kanalizace splašková – Žilina u Nového Jičína – II. etapa“ řeší vybudování oddílné (splaškové) kanalizace ve druhé polovině obce a to téměř v celém rozsahu zastavěného území obce, která se přes kanalizace v sousedních obcích napojí na veřejnou kanalizaci města Nový Jičín odvádějící odpadní splaškové vody na ČOV Šenov u Nového Jičína.
Naposledy zpracovaná dokumentace před TPD řeší dokumentaci pro stavební povolení (DSP), ke které byly vydány následující povolení, sdělení a rozhodnutí:

Území Žilina navazuje na město Nový Jičín na jeho jihovýchodním okraji a pokračuje stejným směrem (jihovýchodním) až k obci Životice u Nového Jičína, kde na tuto obec plynule navazuje. Zájmové území je dáno částí obce, kde ještě není vyprojektována (ani realizovaná) splašková kanalizace. Toto území představuje přibližně polovinu místní části Žilina. Začíná v místě křížení silnice III/4832 (ulice Beskydská) a potoku Jičínka, poblíž restaurace Kolonie, kde navazuje na splaškovou kanalizaci vybudovanou v rámci I. etapy.

Projekt řeší odvedení splaškových vod ze zbývající části obce Žilina s předpokládaným pokračováním (odkanalizováním) obcí Životice u Nového Jičína a Mořkov. Splaškové vody z těchto obcí jsou přivedeny na centrální ČOV v Šenově u N.J. Součástí stavby je výstavba části domovních kanalizačních přípojek (DČP).

Veřejná část splaškové kanalizace je přednostně navržena na pozemcích SSMSK (silnice III/4832), případně na pozemcích, které jsou majetkem města Nový Jičín (místní komunikace). Ve výjimečných případech, kdy nebylo možné umístit trasu kanalizace do těchto pozemků, je kanalizace navržena na pozemcích soukromých vlastníků.
Celková délka splaškové kanalizace (stoky) je 6 067 m.

P4 – Nový Jičín – místní část Loučka
Projekt „Nový Jičín – místní část Loučka“ řeší vybudování nové splaškové kanalizace v katastru příměstské části Loučka u Nového Jičína. Starší část zástavby (převážně rodinné domky) není odkanalizována. Zájmovým územím však probíhají páteřní kanalizační řady splaškové a jednotné kanalizace ve správě SmVaK Ostrava, a.s., které jsou vyústěny na ČOV v Šenově u Nového Jičína. Nově navržené řády kanalizace budou odvádět splaškové vody od nenapojených objektů se zaústěním do stávajících funkčních stok.

Projekt řeší odvedení splaškových odpadních vod ze stávajících rodinných domů a objektů se zaústěním do stávající splaškové (jednotné) kanalizace. Součástí stavby je výstavba části domovních kanalizačních přípojek (DČP).
Veřejná část splaškové kanalizace je přednostně navržena na pozemcích, které jsou majetkem města Nový Jičín (místní komunikace), případně na pozemcích SSMSK (silnice II. třídy). V ojedinělých případech, kdy nebylo možné umístit trasu kanalizace do těchto pozemků, je kanalizace navržena na pozemcích soukromých vlastníků.
Celková délka splaškové kanalizace (stoky) je  2 828,8 m

P5 – Aglomerace Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování
V rámci projektu „Aglomerace Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“ je navrženo plošné odkanalizování stávající zástavby města Kopřivnice, místní části Lubina na katastrálním území Větřkovice u Lubiny a Drnholec nad Lubinou v rozsahu I. etapy. Výtlaky odpadních vod z čerpacích stanic ČS6 a ČS8 jsou částečně umístěny na k.ú. Kopřivnice. Cílem výstavby je zajistit systematické odkanalizování zastavěného území a vytvořit předpoklad pro důslednou likvidaci odpadních vod z ploch určených pro rozvoj individuální bytové výstavby.

V současné době je v zájmovém území vybudována nesoustavná síť původně dešťové kanalizace, která je bez čištění na několika místech vyústěna do vodotečí a otevřených odvodňovacích příkopů. Od převážné části nemovitostí jsou odpadní vody částečně předčištěny v septicích, popřípadě jsou akumulovány v žumpách, které ovšem mají často přepady zaústěné do stávajícího kanalizačního systému vyústěného do vodotečí a do otevřených příkopů. Odpadní vody od novější zástavby jsou čištěny v domovních čistírnách.

Projektová dokumentace řeší komplexní odkanalizování zájmového území splaškovou gravitační stokovou sítí, která je ukončena v čerpacích stanicích a dále výtlačnými řady napojena na stávající jednotnou kanalizaci města Kopřivnice. Čištění odpadních vod bude zajištěno na ČOV města Kopřivnice, která je po rekonstrukci a má dostatečnou kapacitu pro likvidaci odpadních vod z celé řešené oblasti. Součástí stavby je výstavba části domovních kanalizačních přípojek (DČP).
Celková délka gravitační splaškové kanalizace (stoky) 11 592,7 m.

Závěr
Připojením neodkanalizovaných částí obcí a měst na stávající systém kanalizace s napojením na ČOV dojde k výraznému omezení úniků znečištěných vod z kanalizace do povrchových vod a vodotečí. To významnou měrou přispěje ke zlepšení životního prostředí a k vyššímu komfortu užívání nemovitostí obyvatel dotčených obcí. Při realizací této rozsáhlé akce Zlínstav zúročuje své léty nabyté zkušenosti z výstavby vodohospodářských a inženýrských děl rozmanité velikosti i charakteru.

Ivo Románek

Zlínstav a.s.
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
tel.: 577 770 111, fax: 577 103 927
e-mail: zlinstav@zlinstav.com, www.zlinstav.com