Nejcharakterističtějším znakem nadvlády Sovětského Svazu nad námi byl pobyt jejich vojsk na našem území. Původně „dočasné umístění“ v ČR proklamované vládní garniturou Kremlu těsně po okupaci v roce 1968 se s přibývajícím časem ukázalo jako trvalé řešení. Na mnoha místech naší země tak vyrostly rozsáhlé sovětské základny s kompletní městskou infrastrukturou, obehnané ostnatým drátem. Tyto aglomerace si žily svým specifickým životem a řídily se vlastními zákony.
Nejznámější sovětská základna na území ČR se v inkriminované době nacházela ve středočeském městě Milovice v místní části Mladá. Ve vrcholné éře zde žilo a náš klidný spánek střežilo až 30 tisíc sovětských vojáků a jejich rodinných příslušníků.
Po odsunu sovětských vojsk z našeho území připadly tyto vybudované aglomerace armádě. Ta však pro ně nenašla racionální využití. Opuštěné objekty chátraly a postupně se staly snadným terčem nájezdů zlodějů nebo pobudů.
Zásadní změna nastala převodem vlastnictví majetku z armády zpět na město. Do nově rekonstruovaných, levných bytů se začaly stěhovat mladé rodiny a do kdysi zapovězené části Milovic se opět začal navracet život.
Rapidně vzrůstal počet nově narozených dětí. Když se rok s rokem sešel, zdejší základní škola přestala svou kapacitou dostačovat rostoucímu počtu žáků. Rada města na vzniklou situaci operativně reagovala a rozhodla o rekonstrukci a dostavbě opuštěné školy v bývalém vojenském prostoru Mladá.
Ve veřejné soutěži na architektonický návrh a projektovou dokumentaci uspěla se svým návrhem pražská architektonická kancelář Arch.Design project, a.s.
O koncepci návrhu jsme měli možnost v uplynulém období hovořit s paní Ing. arch. Simonou Bambuškovou.

Jaký byl základní požadavek města na rekonstrukci a dostavbu školy umístěné v bývalém vojenském prostoru v Milovicích?

Základním požadavkem města bylo navýšení kapacity výukových a návazných prostor školy v Milovicích - Mladé ze současných 1080 dětí až na budoucích 1500 žáků. Nové hygienické normy si vyžádaly i vytvoření vyššího počtu tříd vzhledem k tomu, že se snížil počet dětí, které je možno do třídy umístit z původních 36 dětí na současných 30.

Čím si získal váš návrh městské zastupitele?

S projektováním škol různého typu máme bohaté zkušenosti. Víme, co je pro život jak pedagogů, tak i dětí ve škole důležité. Tyto zkušenosti jsme využili i při realizaci návrhu základní školy v Milovicích. Investora zaujal zejména náš nápad vytvořit ve vnitrobloku mezi stávajícími pavilony novostavbu centrálního prostoru jídelny prosvětlené střešními světlíky, která se stane centrem pro setkávání žáků a nabízí i polyfunkční využití pro různé kulturní akce. Na střeše jídelny bude vytvořena ozeleněná oddychová zóna, která je napojena na jednotlivé učebny pavilónů soustředěných po jejím obvodu. Město oslovila také koncepce vstupních prostor a možnost víceúčelového využití tělocvičny, hudebního sálu, dílen, počítačových učeben, laboratoří či keramické dílny pro pořádání kroužků pro děti i kurzů pro dospělé. Škola se tak po svém dokončení stane bezesporu novým kulturně společenským centrem Milovic.

Co předcházelo samotnému zhotovení studie?

Vzhledem ke značné devastaci původních objektů školy jsme provedli důkladný stavební průzkum stávajících konstrukcí školy. Na základě tohoto průzkumu jsme rozhodli, co je možné zachovat a naopak, kde je již nevyhnutelný sanační zásah.

Co bude nová škola obsahovat a do jakých kroků je výstavba rozdělena?

Původní prostory školy obsahovaly tři výukové pavilóny, tělocvičnu a propojovací krčky. Rekonstrukci a dostavbu bychom chtěli zvládnout v návaznosti na možnosti financování v několika etapách.

V rámci první etapy projde rekonstrukcí hlavní budova školy, bude provedena demolice stávajících propojovacích krčků a vybudovány by měly být také veškeré přípojky. Výstavba by měla pokračovat výstavbou jídelny s kuchyní, která bude zásobovat i ostatní městská školská zařízení.
Druhá etapa počítá s opravou druhého výukového pavilonu. Na něm bude realizována nástavba pro specializované učebny a opraví se a rozšíří také tělocvična. S pomocí mobilních zástěn bude možné rozdělit její prostor na tři sportoviště, což umožní odlišný způsob výuky. Opraví se i první část venkovních sportovišť. Po rekonstrukci stávajících objektů se v poslední etapě dostaví nový výukový pavilon pro první stupeň se školní družinou a pracovišti vedení školy. Během všech etap bude postupně i sadařsky opraveno okolí školy včetně přilehlých ploch veřejné zeleně. Norma si vyžádala využít část území pro parkovací stání.

Jaké konstrukční a instalační systémy budou k výstavbě použity?

Pro realizaci nástaveb použijeme železobetonový montovaný skelet obdobně, jako tomu bylo při vzniku původní budovy. Novostavby jsou navrženy jako monolitické z důvodu použití velkých rozponů tak, aby bylo dosaženo značné variability vnitřního prostoru. Vnitřní členění je plánováno z cihelných Aku příček a počítá se i s využitím mobilních příček pro variabilní uspořádání učeben a družin. Obvodové pláště budov řešíme v případě stávajících objektů provedením kompletního zateplení s pomocí provětrávaného, skládaného keramického pláště. Důvodem je jeho větší trvanlivost, bezpečnost a odolnost proti proražení. Vertikálně je budova členěna prosklenými a barevnými keramickými plochami. Okna jsou hliníková. Obálka školy je navržena tak, aby vyhověla kategorii B energetického hodnocení staveb.

Jaké jsou další zajímavosti technického řešení stavby?

Není to jen již zmíněné napojení veškerých učeben na venkovní terén a terasu ve druhém nadzemním podlaží.
Uvažujeme například s ozeleněním i stávajících střech. Dešťová voda se bude zachytávat a bude využita pro zálivku všech zelených ploch. Využity zde budou také solární kolektory pro ohřev teplé užitkové vody pro potřeby sociálního zázemí tělocvičny i školy. Zvažuje se také instalace tepelného čerpadla v kombinaci s výkonnou vzduchotechnikou.
Zázemí pro učitele je koncipováno tak, že učitelé stejných předmětů sedí společně ve větších kabinetech. Mohou tak mezi sebou lépe komunikovat problémy ve výuce. Kabinety pro první stupeň výuky jsou napojeny přímo na třídu.

Umožní projekt školy i mimoškolní využití?

Bezesporu ano. Širokou veřejností bude využíváno jak nové univerzální hřiště s umělým povrchem pro fotbal, házenou, volejbal a basketbal, tak i s ním sousedící tartanový atletický ovál. Celoročně využita bude také tělocvična, která po svém rozšíření docílí parametrů pro ligový basketbal. I ona bude mít stejně jako družiny, či pracovníci vedení školy k dispozici svůj vlastní vstup. Další možnost kulturního vyžití poskytne knihovna, hudební sál či počítačové učebny. Mohu říci, že již nyní se obyvatelé Milovic na novou školu moc těší. Děti na to, že nebudou muset dojíždět do vzdálenějších škol, pedagogové na moderní zázemí a občané na rozšíření spektra svých mimopracovních aktivit.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek