Společnost disponuje velmi zkušeným projekčním a realizačním týmem inženýrů a techniků, kteří svojí odborností pokrývají veškeré profese, jež jsou nutné k realizaci pozemních staveb, zejména průmyslových stavebních celků. Ve spolupráci s ostatními společnostmi v rámci skupiny Heberger Group zajišťuje realizace staveb i v dalších zemích Evropy. Portfolio služeb v oblasti investiční výstavby pro domácí a zahraniční investory je skutečně komplexní, zahrnuje vyhledání vhodného pozemku, zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace až po předání funkčního díla objednateli a následnou technickou správou objektu. Společnost se rovněž orientuje na nové trendy a technologie, vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektů a k optimalizaci technického řešení, které přispívá ke zvýšení úspor provozních nákladů a uživatelského komfortu.

Významnou průmyslovou stavbou realizovanou v roce 2022-2023 bylo rozšíření výrobní a skladové haly společnosti Bruder CZ s.r.o., zabývající se výrobou hraček z technického plastu. Stávající halu realizovala firma Heberger CZ s.r.o. již v roce 2000 pro výrobce želatinových ­cukrovinek firmu TROLLI, která opustila v roce 2013 český trh. Po odkoupení objektu proběhla ze strany firmy Bruder částečná rekonstrukce a úpravy stávajícího objektu na nový provoz výroby.

Tento stávající dvoupodlažní výrobní objekt již kapacitně nevyhovoval požadavkům majitele, proto se rozhodl pro přístavbu haly se zastavěnou plochou 4640 m2, funkčně napojenou na stávající objekt v I. i ve II.NP. Výsledný objekt je pak rozdělen na 4 zóny. Administrativní část zůstala původní, v přízemí rozšířené haly probíhá výroba plastových dílů pomocí vstřikolisů, v patře pak ruční kompletace finálních výrobků a balení. Na výrobu navazuje sklad výrobků a v nové části přibyl ještě sklad forem s vysokým požadavkem na požární odolnost.

V zadní části nové vstřikolisovny byl umístěn dvoupodlažní vestavek se sociálním zázemím pro nové zaměstnance (WC, sprchy, šatny, denní místnosti, dvě kanceláře).

V rámci tendru spol. Heberger nabídla realizaci jako železobetonovou prefabrikovanou konstrukci s opláštěním sendvičovými panely s minerální vatou. Střešní izolační souvrství tvoří parozábrana, minerální vata a PVC fólie uložené na trapézovém plechu. Důležitým požadavkem a úskalím realizace byla prostorová návaznost na stávající objekt při zachování maximální světlosti podlaží v přízemí. Do stropu lisovny bylo navíc nutné zakotvit jeřábové dráhy.

Kvůli nutnosti urychlení výstavby firma Heberger upustila od původně projektované železobetonové monolitické stropní desky a rozhodla se realizovat strop o rozponu 10 metrů z panelů spiroll za dodržení původní tloušťky stropu a s cílem maximálně eliminovat průhyby stropu při zvýšeném požadavku na užitné zatížení stropu. Na tento strop se ze spodní strany přisazovalo celkem 6 mostových jeřábů a bylo nutné se vypořádat s kotvením jeřábových drah do prefabrikovaného stropu z dutinových panelů. Výroby a montáže prefabrikovaného skeletu se zhostila sesterská firma PREFA PRAHA a.s.


Mezi dodavatelem jeřábů a statiky ze sesterské projekce KBS Praha s.r.o. byl dohodnut detail kotvení pomocí závitových tyčí „zavěšených“ přes ocelovou desku do konstrukce stropu, na které se následně přišroubuje samotná jeřábová dráha. Možná odchylka od projektované pozice závitové tyče byla velmi malá. Proto byly na hrubém stropu pozice bodů vytyčeny geodeticky. Po vybourání částí dutin byly přes strop za využití přesné šablony vyvrtány otvory pro osazení závitových tyčí, doplněna dodatečná výztuž v místě kotevních desek a celý strop byl zmonolitněný statickou přebetonovávkou s finálním povrchem pod epoxidovou stěrku. Kontrolním geodetickým měřením na spodní straně stropu se potvrdilo, že všechny závitové tyče jsou osazeny v toleranci požadované ze strany dodavatele mostových jeřábů a bez jakýchkoliv dodatečných úprav byly dráhy na strop připevněny.

Celá stavba a napojení na stávající objekt probíhala za plného provozu ve stávající výrobě. Bylo tak nutné učinit protiprašná opatření v místě návazností. V původní pórobetonové fasádě byly vytvořeny otvory pro vrata, naopak ­okna bylo nutno demontovat a otvory z větší části zazdít. Ve stávající hale se za tímto účelem vytvořily dočasné pevné zástěny, aby nemusela být přerušena výroba. Stávající podlaha byla v místě vrat částečně odříznuta a následně ­dobetonována kvůli správnému uložení objektové dilatace.

Generální dodávka firmy He­ber­ger CZ zahrnovala také instalaci TZB zařízení a přípravu pro technologické rozvody granulátu, stlačeného vzduchu a technologického chlazení dodávaných investorem, resp. jeho subdodavateli. Bylo nutné se vypořádat s omezenými prostorovými možnostmi především ve výrobě v přízemí, kde bylo nutné respektovat pohyb mostových jeřábů. Firma Heberger ve spolupráci se subdodavateli investora tak podél jeřábových drah a původní fasády vytvořila sdružené trasy pro granulát, vzduchotechniku, technologické chlazení, stlačený vzduch, kabelové trasy a přípojnice. Samotné připojení strojů na silovou elektřinu je zajištěno revidovaným návrhem řešení přípojnic, které investorovi zajišťují flexibilitu v pozicích strojů a výkonovou rezervu do budoucna. Optimalizováno bylo i řešení vzduchotechniky, zejména pro provoz lisovny v přízemí, kde byly zdvojnásobeny počty přívodních vyústí pro rovnoměrnou distribuci přívodního vzduchu. VZT jednotky byly rovněž upraveny pro budoucí instalaci tepelných čerpadel vzduch/vzduch a možnost chlazení při plném osazení vstřikolisy. V nové přístavbě byl instalován inteligentní systém řízení KNX, kterým lze ovládat venkovní stínění, osvětlení, otevírání světlíků a sledovat stav otevření a zavření vnějších vrat, dveří a oken.

Pro technologické rozvody chlazení byl realizován v předstihu vně haly instalační ocelový most ke zdroji chlazení tak, aby byla zajištěna dodávka chladu pro výrobu po celou dobu výstavby. Na potrubním mostě je navíc vytvořena prostorová rezerva pro rozvody granulátu, které budou v budoucnu napojeny na 6 sil o výšce 22,0 m, pro které byla vybudována základová deska s připraveným kotvením.

Celá výstavba probíhala v souběhu a za dennodenní spolupráce generálního dodavatele stavby s dodavateli a projektanty investora a byla tedy nutná vzájemná ­koordinace napříč všemi profesemi.

Kontrolní dny probíhaly za přímé účasti majitele firmy pana Paul Heinz Bruder, který se aktivně podílel se svým týmem na řízení, kontrole a optimalizaci projektu.