Společnost disponuje velmi zkušeným projekčním a realizačním týmem inženýrů a techniků, kteří svojí odborností pokrývají veškeré profese, jež jsou nutné k realizaci pozemních stavebních celků. Ve spolupráci s ostatními společnostmi v rámci skupiny Heberger Group zajišťuje realizace staveb i v dalších zemích Evropy. Portfolio služeb v oblasti investiční výstavby pro domácí a zahraniční investory je skutečně komplexní, zahrnuje vyhledání vhodného pozemku, zpracování studie a následné projektové ­dokumentace ve stupni pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace, realizaci a předání funkčního díla objednateli a následnou technickou správu objektu. Společnost se rovněž orientuje na nové trendy a technologie, vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektů a k optimalizaci technického řešení, které přispívá ke zvýšení úspor provozních nákladů a uživatelského komfortu.
Významnou zakázkou ­roku 2021 byla výstavba haly pro společnost F. X. MEILLER Slaný s. r. o., která se zabývá výrobou sklápěcích nástaveb a přívěsů pro nákladní vozidla. Výrobky kladou vysoké požadavky na antikorozní ochranu, proto se investor rozhodl pro výstavbu haly s linkou pro kataforézní lakování. Celková koncepce haly vychází z potřeby investora na oddělení jednotlivých procesů při povrchové úpravě výrobků a maximálního využití obestavěného prostoru. Hala je členitého půdorysu se střechami na různých výškových úrovních a zahrnuje i administrativní vestavbu, sociální zázemí a šatny.
Prefabrikovaná ­železobetonová konstrukce umožnila dodavateli realizovat velký otevřený vnitřní prostor pro umístění rozměrného technologického zařízení. Železobetonové předpjaté vazníky hlavního výrobního prostoru jsou reali­zovány s rozponem 31,25 m a jeden vazník s rozponem 33,4 m se spodní hranou ve výšce 13 m. Maximální výška těchto vazníků je 1,8 m, ale díky provedeným otvorům umožňují průchod potrubí vzduchotechniky a dalším rozvodům TZB, které pak nesnižují světlou výšku výrobního prostoru. Hlavní nosná konstrukce musela být z důvodů prostorové členitosti doplněna ocelovými nosnými konstrukcemi z části i s vysokou požární odolností. Administrativní vestavba a vestavby technických místností mají podlahu nesenou předpjatými dutinovými panely spiroll a od výroby jsou požárně odděleny zděnými příčkami. Nosnou železobetonovou ­konstrukci vyrobila, dodala a namontovala společnost PREFA PRAHA a. s.
Technologie výroby měla v případě této haly vysoké požadavky na provedení podlah, dané jednak zatížením od technologie, tvarovou členitostí, ale i požadavky na geometrickou přesnost, chemickou odolnost a vysokou přesnost zabudovaných prvků. Část podlah je opatřena epoxidovou stěrkou, z části jsou prohlubně zakryté nerezovými rošty. Přímo pod podlahou je zabudována podzemní nádrž, jejíž strop tvoří filigránové desky a jsou přímo součástí podlahové desky. Dále je v části haly vytvořena členitá monolitická jímka s několika výškovými úrovněmi, přesně tvarově navržená na technologické zařízení.
Podlaha haly mimo jímky a prohlubně je tvořena drátkobetonovou deskou, která je navržena tak, aby odolala plošnému zatížení 7,5 t. V místě kotvení technologie, které vyvolává vysoké bodové zatížení, je dále deska zesílena a dovyztužena betonářskou výztuží.


Komplikací, se kterou se dodavatel stavby musel vypořádat, byl omezený prostor daný umístěním stavby ve stávajícím areálu firmy za běžného provozu. Před zahájením stavby nebyl známý stav podloží pod stávající zpevněnou plochou, kam se měla nová hala umístit, neboť se jednalo o území již v minulosti zastavěné. Sondy zjistily poměrně vysokou vrstvu asfaltu, pod kterou byla nepříliš únosná zemina, tvořená navážkami a zbytky stavebních objektů. Dodavatel se rozhodl pro úpravu založení stavby oproti původnímu projektu. Nosná konstrukce je tak založena na pilotách, které musely být na mnoha místech výrazně sníženy, kvůli požadavkům technologie. Podloží pod konstrukčními vrstvami podlahové desky bylo nejdříve vyčištěno a následně bylo provedeno jeho zlepšení vápenocementovou stabilizací. To umožnilo snížení objemu zemních prací a nutnosti odvozu a skládkování nevhodné zeminy.
Generální dodávka společnosti HEBERGER CZ zahrnovala i přípojky a přeložky inženýrských sítí, vše za plného provozu výroby a logistiky. Součástí realizace byly i nezbytné optimalizace a úpravy. Na základě požadavku správce kanalizace bylo také nutné vypořádat se s retencí dešťové vody, což ale z prostorových důvodů nebylo možné. Proto bylo realizováno řešení s pěti vzájemně propojenými železobetonovými podzemními jímkami pod manipulační zpevněnou plochou, v rámci realizace byla zhotovena příprava pro využívání dešťové vody.
Realizace technických zařízení budov zahrnuje nezbytná zařízení pro napojení výrobní technologie na elektřinu, zemní plyn, stlačený vzduch a na vodovod. Neoddělitelnou součástí realizace TZB byla i prostorová a časová koordinace související s paralelními montážemi technologie a TZB. Zázemí výrobních prostor je z hlediska TZB řešeno kompletně, výrobní prostory jsou z hlediska TZB řešeny jen částečně, v návaznosti na technologická zařízení. V průběhu realizace se podařilo úspěšně vyřešit řadu dílčích problémů a dodatečných požadavků tak, aby instalované systémy TZB splňovaly všechny nároky na provoz lakovny, samozřejmě při splnění všech legislativních požadavků.
Celá výstavba probíhala v úzké spolupráci generálního dodavatele stavby a dodavatele technologie, který zahájil montáž technologických zařízení ještě před dokončením stavby. Průběh výstavby tak bylo nutné pečlivě plánovat s ohledem na návoz technologie, pro kterou bylo nutné ve fasádě vynechat montážní otvory a připravit stěhovací koridory vně objektu. To vše za současného dopravního provozu stávající výroby.
Realizace nové haly byla úspěšně zakončena uvedením do zkušebního provozu a objekt byl ­klientovi předán k užívání na začátku roku 2022.