Výsledná kvalita stavebního díla je zásadně ovlivněna zejména třemi rozhodujícími faktory. Jsou jimi správný technický návrh řešení díla, vysoká úroveň odvedených stavebních prací a kvalita použitých materiálů. Ne jinak je tomu i u výstavby asfaltových komunikací. Jejich životnost do značné míry závisí i na volbě asfaltových pojiv. Jejich renomovaným dodavatelem je u nás společnost Total, konkrétně její divize Total Bitumen. S jejím vedoucím panem Václavem Valentinem jsme hovořili o tom, jakou péči věnují rozvoji kvality a služeb v oblasti dodávek těchto materiálů.

V uplynulém roce vaše společnost zakoupila provoz skladu asfaltů v Kouřimi. Co je cílem této investice?

Sklad v Kouřimi TOTAL převzal od původního majitele po 15 letech pronájmu od 1. 6. 2012. Důvodem byl jednak možný rozsah servisních služeb, který pronajímatel mohl vzhledem ke svému základnímu a hlavnímu předmětu podnikání poskytnout a jednak rozsah služeb požadovaných nájemcem s ohledem na další předpokládaný rozvoj v oblasti zpracování a dodávky pojiv. K tomu pochopitelně přistoupila problematika HSEQ, stejně jako otázka možnosti uvolňování či sdílení informací při řešení rozvojových prací.

V současné době jsme tedy po převzetí některé procesy mohli zjednodušit, resp. ošetřit tak, aby odpovídaly standardům TOTAL Group.

Investice, které byly zahájeny ihned po převzetí skladu Kouřim, jsou zaměřeny v podstatě na dvě stěžejní oblasti:
První oblastí je – jak jsem již uvedl – vše, co souvisí s bezpečností práce, ochranou životního prostředí, energetickou náročností provozu apod.  Proto byly v loňském roce ihned zahájeny práce na obnově izolací jednotlivých nádrží. Ty původní sloužily 40 let a zcela evidentně již svoji funkci přestávaly plnit. Zde je i předpoklad významného snížení energetické náročnosti provozu s ohledem na spotřebu zemního plynu.

Další oblastí je ochrana životního prostředí. Zde jsme přistoupili jednak k úpravám systému čištění dešťových i odpadních vod, dále byly zahájeny práce na dalším snížení emisí, které s obdobnými provozy vždy souvisí. 

V neposlední řadě jsou pak realizovány úpravy, které slouží  k ochraně majetku, či souvisejí s bezpečným provozem (např. úprava elektroinstalace, nouzová sprcha, požární bezpečnost atd.). Dále sem patří i zvýšení komfortu pracovního prostředí pro obslužný personál i řidiče. Veškeré realizované úpravy se řídí úrovní interních předpisů HSEQ skupiny TOTAL, které jsou v mnoha hlediscích přísnější než standardní legislativa EU.

Druhou oblastí je pak samozřejmě část technologická. I zde došlo v průběhu posledních let k dalšímu technickému posunu, a proto je pozornost zaměřena na možnosti on-line blendingu, možnosti různých aditivací, které vedou ke zlepšení užitných vlastností pojiv apod. Veškeré tyto procesy vč. disponibilních zařízení je nutno ale nastavit tak, aby dávkování, homogenizace i manipulace na teplotách probíhaly za jasně definovaných a kontrolovaných podmínek. Proto je sklad postupně dovybavován jednak příslušným technologickým zařízením, jednak ale i novým systémem řízení provozu, který odpovídá standardnímu řešení v našich rafineriích včetně např. i systému nakládky, sledování kvalitativních parametrů atd.

Sklad je aktuálně připravován i na certifikaci dle ISO 14000.
Cílem je v následujícím roce nabídnout našim zákazníkům paletu produktů, které odpovídají standardním EN normám, ale v některých detailech mohou být doupraveny dle potřeby každého jednotlivého zákazníka a konkrétního projektu. Není jistě bez zajímavosti, že nabídka produktů ze skladu Kouřim se zvýší ze současných cca 18 typů asfaltových pojiv na zhruba 35 včetně např. nízkoviskozních/nízkoteplotních pojiv pro aplikace při 120°C.

Jaké úpravy zde bylo nutné provést v návaznosti na vaše požadavky?

Úprav je – jak jsem uvedl výše – celá řada. Vše začíná např. novým oplocením celého areálu včetně jeho zabezpečení. Zde nám spolupráce s externí hlídací službou umožnila např. vyřešit efektivně i třeba bezpečnostní problém, který spočíval v tom, že při nočním a víkendovém provozu skladu by měli být přítomni vždy alespoň dva zaměstnanci, což je ale při pohledu na faktický provoz otázka ekonomické efektivity. Právě toto úzké místo bylo překonáno díky spolupráci s externí hlídací službou. Během podzimu 2012 se podařilo dále dostat na poměrně vysokou úroveň podmínky celého sociálního zázemí skladu jak z pohledu našich zaměstnanců, tak i z pohledu řidičů.

Velký efekt přináší již nyní postupné provádění nových izolací nádrží. V současné době byly zahájeny práce na převedení provozu skladu na řídicí systém, který bude zahrnovat de facto celý provoz skladu od vytápění přes odsávání emisí až po veškeré technologické operace s asfalty.

V návaznosti na další předpokládaný vývoj bude v letošním roce realizována technologická možnost nakládky železničních cisteren, což povede sekundárně i k ochraně životního prostředí při přepravách na delší vzdálenosti.
Předpokládaná celková výše investic se pohybuje mezi 30 a 33 mil. Kč s tím, že práce by měly být zcela ukončeny v průběhu 1. pololetí 2014.

Jaké stěžejní činnosti se budou v těchto skladových prostorách odehrávat?

Stěžejní bude nadále vše, co souvisí s asfaltovými pojivy, zejména pro obecně inženýrské stavitelství. Sem patří pochopitelně prioritně výrobky pro výstavbu silnic, patří sem ale např. i produkty pro vodní nádrže apod. Další oblastí je oblast průmyslu nejen stavebních výrobků, jako jsou lepenky, zálivky apod., ale i další oblasti průmyslu barev, výroby pneumatik apod.
Jak bylo řečeno – vše směřujeme k tomu, abychom byli schopni pružně reagovat na potřeby a přání našich zákazníků, protože vývoj směřuje stále více do oblasti specialit a speciálních výrobků, kde má právě společnost TOTAL díky kontinuálnímu výzkumu a vývoji skutečně svým zákazníkům co nabídnout.

Co přinese tato vaše nová akvizice zákazníkům?

Předpokládáme, že budeme moci nabídnout produkty v dostatečně širokém sortimentu, které budou dále přizpůsobeny skutečně v rámci platných předpisů a norem jak možnostem jednotlivých zákazníků, tak i požadavkům různých projektů, specifických podmínek užívání apod. Naše zázemí nám k tomu dává veškeré předpoklady – TOTAL dnes nabízí více než 150 různých typů asfaltových pojiv, z toho např. více než 70 typů pojiv modifikovaných. Je tedy skutečně z čeho vybírat. Díky faktu, že naše skupina investuje neustále do výzkumu a vývoje poměrně značné částky finanční i mnoho znalostí, držíme krok s aktuálním technologickým rozvojem a v mnoha případech jsme dokonce na jeho špici.
Neopominutelným faktem je i pružnost v realizaci dodávek, kdy budeme schopni reagovat i krátkodobější výpadky technologického zařízení našich zákazníků či na některé rozmary nevyzpytatelného počasí.

Jaké dopady bude mít provoz skladu na životní prostředí?

Všechna opatření pochopitelně směřují k tomu, abychom dále snížili dopady na životní prostředí, které s naší činností souvisejí.
Proto jsou realizovány práce na nové generaci systému pro sběr a likvidaci emisí, které vznikají jak při skladování, tak i při manipulaci s asfalty. Dále průběžně pracujeme na dalších možnostech snižování manipulačních a pracovních teplot pojiv stejně, jako na optimalizaci dopravy apod. Vracíme se více k možnostem přepravy po železnici, velký potenciál skrývá zřejmě i tzv. kombi-přeprava (železnice/silnice).
Druhou oblastí je možnost snížení celkové energetické náročnosti provozu skladu, což znamená zejména úspory ve spotřebě elektřiny i plynu.

Jak bude kontrolována kvalita asfaltových výrobků?

Toto je bezesporu zajímavá otázka. Obecně jsme konfrontování s požadavky na vyšší pružnost a kratší reakční dobu při realizaci dodávek, na druhou stranu řeší platná legislativa (tedy příslušné normy a předpisy) tuto oblast velmi nedokonale. Aktuální systém CE značení se všemi souvislostmi tento stav neřeší.

Nepochopení  a nedůvěra, ze strany zejména investorů je značná a přesvědčení, že pokud není ke každé dodávce list papíru s řadou údajů o kvalitě dodaného zboží, jedná se o postup, který je nutno do detailu prověřit, je silně zakořeněné.
Na jedné straně lze určitou nedůvěru chápat při pohledu na postupy, které někteří „obchodníci“ používají, aby vydělali peníze bez ohledu na podmínky nutné a související. Transparentní a jasné postupy vč. zákaznického servisu mizí, kvalita se stává prázdným pojmem o které sice hodně mluvíme, ale v podstatě nikoho nezajímá a hlavně za ni není téměř nikdo ochoten platit, to vše jsou atributy dnešní denní reality. Nejvyšší prioritou je nejnižší cena a nikdo se příliš nedotazuje odkud zboží přišlo, jak je skutečně doložitelná jeho kvalita  apod. Jasný a jednoznačný výsledek vidíme dnes a denně na našich silnicích.

I přes tyto skutečnosti předpokládáme, že situace se obecně bude vyvíjet k lepšímu a určitá stavovská čest se opět vrátí do běžného používání. Z pohledu zajištění a doložení kvality našich produktů se tedy řídíme pochopitelně standardy ve smyslu značení CE s doložitelností např. zdrojů použité ropy, způsobu jejího zpracování, použitých přísad atd. Vše je u každého typu doloženo i každoroční zkouškou ITT, jejíž výsledky jsou pak zahrnuty dnes do Prohlášení o shodě, od 01.07.2013 pak do Prohlášení o vlastnostech.
S těmito údaji budeme pracovat i při on-line blendingu s tím, že kontrolní zkoušky, které pravidelně provádíme cestou nezávislé laboratoře, budou vždy na vyžádání k dispozici. Případné drobné úpravy tohoto systému budeme event. Provádět průběžně na základě vyhodnocování funkčnosti tohoto postupu. Nicméně je nutné říci, že kvalita tvoří spolu se spokojeností našich zákazníků s poskytovaným servisem nejen v době hojnosti, ale i v době určitého napětí na trzích nejvyšší prioritu společnosti TOTAL.

Na kterých stavbách či opravách byly Vaše asfalty využity v posledním období?

K naším skutečně velkým akcím, na nichž  jsme měli možnost se spolupodílet, patří v posledních letech např. dálnice M6 v Maďarsku, kam jsme v období 05 – 11/2009 dodávali ca 35 tis. tun modifikovaných asfaltů Styrelf. Obdobnou akcí byla stavba komunikace R 1 na Slovensku, kam bylo pro společnost Eurovia dodáno v roce 2011 ca 22 tis. tun modifikovaných asfaltů Styrelf. V roce 2012 jsme dodávali ca 4 tis. tun asfaltů Styrelf na dálnici D 3, kde by měly dodávky letos ještě pokračovat. Kromě toho byl námi dodaný asfalt díky našim zákazníkům použit i na celé řadě dalších silnic v české republice , ve Slovenské republice, v Rakousku, Maďarsku a Rumunsku. Bohužel jsme na většině staveb i ve většině zemí stejně jako celá oblast silničního stavitelství závislí převážně na veřejných financích. Při pohledu na současný stav nejen financí v jednotlivých zemích, ale i na reálný stav silnic nezbývá než doufat, že zvítězí opět zdravý selský rozum a společnost vč. svých zvolených politických zástupců pochopí, že bohužel bez funkčních dopravních tepen nemá Evropa nejmenší šanci obstát.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: 224 890 514, fax: 224 890 562