Asfaltové vozovky tvoří významnou část naší silniční a dálniční sítě ČR. Zajímalo nás, jaká je jejich další budoucnost, výhody i další možnosti zlepšení jejich kvality. Spojili jsme se proto s vedoucím divize společnosti Total Bitumen v ČR,
panem Ing. Václavem Valentinem a položili jsme mu několik otázek.

Jaká je perspektiva asfaltových vozovek v Evropě a ČR

Tuto otázku je nutno vnímat ve dvou rovinách. Na jedné straně máme stávající asfaltové vozovky, které převažují jak u nás, tak i ve velké části evropského kontinentu. Tyto vozovky je nutno pochopitelně udržovat a opravovat tak, aby odpovídaly požadavkům na rostoucí dopravní zatížení, na změny konstrukčních řešení vozidel, na klimatické vlivy, na bezpečnost a komfort dopravy. Veškeré uvedené požadavky a jejich řešení jsou v posledních letech stále více posuzovány z hlediska efektivnosti, tedy růstu funkčnosti a životnosti ve vztahu k vyloženým nákladům. To je trend, který se zatím v naší republice příliš neprosazuje. My volíme velmi krátkozrace aktuálně nejlevnější řešení, která ale vedou ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k plýtvání.

Druhou rovinou jsou nové projekty. Zde pochopitelně dochází k posuzování výhodnosti využití cementobetonových či asfaltových vozovek, a to jak z pohledu aktuálních nákladů na výstavbu, tak i z pohledu následné údržby, možnosti recyklace, vlivů na životní prostředí, bezpečnosti dopravy atd. Lze říci, že díky neustálému posunování pomyslné laťky úrovně technických řešení mají asfaltové vozovky vysoký kredit a jejich budoucnost není nutné vnímat negativně. Zásadním problémem je však úzká závislost na vývoji trhu s ropou, a to zejména s ohledem na její cenu.

Jak docílit lepší kvality asfaltových vozovek a jejich vyšší trvanlivosti?

Cest k dosažení tohoto cíle je několik. První a zásadní je striktní dodržování technologické kázně, což není – jak ukazuje celá řada realizovaných prací – bohužel zcela běžné.
Další cestou je pravidelná a řádná údržba včetně používaných technologií pravidelných oprav. Ani zde si nemusíme nic nalhávat – teoreticky systém existuje a je znám, pouze se jím neřídíme a mnohdy se snažíme lajdáckost pouze skrýt pod pojem „nedostatečné financování“.

Zcela jistě lze ale kvalitu zvýšit i používáním nových či modifikovaných vstupních materiálů stejně, jako používáním nových moderních technologií. Řada výrobců materiálů kontinuálně pracuje na vývoji a inovacích, které je ale nejprve nutno ověřit prakticky v podmínkách běžného provozu. Tento požadavek sice zavedení nových materiálů možná z laického pohledu prodlužuje, nicméně nám dává jasnější obrázek o skutečné výkonnosti, než jaký jsme schopni získat jen z laboratorních testů a ověřování.

Platí v oblasti asfaltových vozovek rovnítko „vyšší cena = vyšší kvalita“? V čem jsou rozdíly?

Osobně se domnívám, že tomu tak, jako i v mnoha jiných oblastech a případech, není ani u asfaltových vozovek.
Nejsem ani nakloněn aktuálnímu mediálnímu tlaku, který se okolo silničního stavitelství v souvislosti s veřejnou zakázkou rozpoutal. Faktem je, že lze vidět velmi kvalitní díla za přijatelnou cenu, stejně jako díla nekvalitní až „odfláknutá“ za cenu nepřiměřeně vysokou.

Základní otázkou je, co je vlastně vysoká cena a podle jakých kriterií tuto cenu hodnotím, resp. s čím ji srovnávám. S tím si ale evidentně media ani laická veřejnost hlavu nedělají, a tak jsme mnohdy svědky skutečně fantasmagorických hodnocení a závěrů.

Pochopitelně, že vyšší cena by měla napovídat o určitém zvýšení užitných parametrů materiálů, technologie apod. Nicméně je nutné říci, že i „hi-tech“ materiál či špičková technologie, když jsou použity nevhodně, v nevhodných podmínkách či není věnována dostatečná péče vlastnímu provedení, není možné položit rovnítko mezi uvedená označení.

V silničním stavitelství platí, že nemáme skutečně k dispozici žádný všelék na všechny neduhy vozovek, a je proto nutné s podporou diagnostických hodnocení či laboratorních analýz a expertních posudků již v průběhu projektů či zadávaní zakázek pečlivě zvažovat vhodné technologické možnosti.

To se bohužel opět mnohdy neděje a jsme svědky poněkud pokleslého řemesla.

Na druhou stranu je nutné otevřeně říci, že je celá řada povedených projektů a prací, kde byly použity skutečně špičkové materiály, byly zvoleny vhodné technologie a provedení bylo bezchybné. Výsledek je tak vynikající, ale pozitivní zprávy se jaksi nenosí, resp. o ně nikdo nemá zájem. Myslím, že bychom měli podstatně razantněji prezentovat právě taková stavební díla.

Realizovala vaše společnost v posledním období na území ČR nějaké investice?

V letošním roce jsme po 15 letech pronájmu odkoupili od původního majitele Silnice Čáslav a.s. sklad asfaltů v Kouřimi.
To znamená, že pochopitelně přebíráme plně veškerá rizika, která jsou s provozem obdobných zařízení spojena. Obě smluvní strany evidentně vyčerpaly možnosti smysluplné spolupráce, a proto došlo k dohodě o prodeji. Pro společnost TOTAL tato investice znamená i možnost dalšího rozvoje. Je plánována další investice do technologického zařízení, která se bude dotýkat jednak oblasti bezpečnosti, ekologie atd. (HSE), ale i zefektivnění provozu (izolace, spotřeba energií apod.) a dalšího rozšíření možnosti jeho využití. To přinese rozšíření palety nabízených produktů o další speciální typy pojiv tak, jak dnes vyžadují moderní technologie, stejně jako možnost využití kapacity skladu i na dalších trzích. Předpokládaná výše investičních nákladů se pohybuje v rozmezí 35 – 45 mil. Kč a práce by měly být kompletně ukončeny do zahájení sezony 2014.

Vynakládá vaše společnost také prostředky na výzkum a vývoj nových materiálů?

Bezesporu patří skupina TOTAL nejen v oblasti nákladů na vývoj a výzkum nových asfaltových pojiv, ale i výstupů z těchto úkolů, jako jsou patenty, průmyslové vzory apod., k lídrům na světovém trhu. Tento výzkum je financován z centrálního rozpočtu, do něhož pochopitelně ale přispívají i jednotlivé filiálky.

Kromě centrálních úkolů jsou řešeny i úkoly dle potřeb jednotlivých filiálek a velký důraz je kladem i na lokální kooperace. Naše filiálka v Praze tak dlouhodobě spolupracuje jak s univerzitami v Praze a Brně, tak i se specializovanými laboratořemi jako je např. Nievelt Labor s.r.o.

Tato forma spolupráce umožňuje řešit v rámci větších projektů problematiky spojené s lokálními aplikacemi a lokálními podmínkami, což je zejména v oblasti asfaltových vozovek důležité. Je jen škoda, že státní správa stojí poněkud stranou tohoto dění a neprojevuje o technickou politiku téměř žádný zájem. Tomu pak odpovídá pochopitelně i přístup zadavatele, jako je ŘSD či kraje.

Dokáže vaše společnost zákazníkům garantovat fixní ceny i při dlouhodobě probíhajících akcích?

Cenová otázka je pochopitelně již po řadu let podstatným faktorem všech jednání a dodávek. Osobně se domnívám, že je poněkud hystericky vyvíjen jednostranný tlak na nejnižší cenu bez toho, že by byla skutečně v řadě případů důsledně řešena i otázka kvality produktu a služeb.

Je neoddiskutovatelné, že asfalt jako ropný produkt byl, je a bude vždy závislý na ceně ropy. Cena ropy jako komodity na burze je záležitostí spekulativního charakteru, což se pochopitelně projevuje i v pohybech cen asfaltů.
Pokud se zamyslíme nad strukturou projektů a prováděných prací vč. všech soutěžních a schvalovacích procedur, je zřejmě, že zejména od vypsání zakázky, přes její vyhodnocení až do doby jejího provádění uplyne minimálně několik měsíců.
Během této doby má pochopitelně svůj vývoj i cena ropy.

Proto nabízíme naším zákazníkům i možnost zajištění potřebného množství asfaltů za pevnou cenu v čase. Tyto swapové operace provádíme ve spolupráci s naší tradingovou společností TOTSA, která je schopna dle požadavků zafixovat potřebnou cenu na burze. Zákazník pak ví, že toto množství v dohodnutém časovém dělení obdrží za fixní cenu. Může tedy poměrně snadno kalkulovat svůj výsledek.

Tyto operace nabízíme na období od dvou měsíců do jednoho roku. Lze pochopitelně řešit i delší období (např. 2 roky). Zde ale je stupeň nejistoty již poměrně vysoký a tomu odpovídá i bezpečnostní přirážka.

Není bez zajímavosti, že dva velké projekty PPP, které jsme měli možnost spolurealizovat, byly zabezpečeny formou pevné ceny na požadované období 8 – 9 měsíců. Prioritou u obou projektů byla kvalita a dále i plně funkční logistika tak, aby nedošlo k omezení či dokonce zastavení stavby. Cena byla pochopitelně důležitá, ale byla hodnocena až za uvedenými požadavky na kvalitu a logistické zajištění.
Rovněž je vhodné uvést, že např. zákazníci na německém trhu v běžném roce fixují 35 – 45 % svých potřeb při odběru asfaltů.

Protože je ale v našich poměrech část veřejných zakázek soutěžena na cenách, které neodpovídají aktuálním reálným cenám materiálů, jsme svědky spekulací při sázkách na možnosti levných nákupů apod. To je pak přesně moment, kdy se přestává řešit otázka kvality a ve hře zůstává jediné a to je cena.
Dlouhodobě tedy pracujeme na posunu myšlení našich zákazníků a k naší radosti jsme skutečně svědky určitého pozitivního vývoje.

Jaké jsou další silné stránky vaší společnosti?

Tato otázka je spíše pro naše zákazníky. Z mého pohledu bych uvedl několik podstatných bodů:
-    vysoká kvalita našich produktů,
-    široká paleta produktů (obsahuje více než 120 různých typů asfaltů),
-    schopnost produkty individuálně přizpůsobit požadavkům a potřebám zákazníků,
-    vývoj a inovace, spolupráce i v oblasti aplikací,
-    perfektně fungující logistika, a to i v obdobích, kdy se trh potýká s nedostatečnou kapacitou jiných výrob,
-    technický a zákaznický servis,
-    spolehlivost a pružnost.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: 224 890 514, fax: 224 890 562
www.total.cz