Společnost disponuje velmi zkušeným projekčním a realizačním týmem inženýrů a techniků, kteří svojí odborností pokrývají veškeré profese, jež jsou nutné k realizaci pozemních, zejména průmyslových stavebních celků. Ve spolupráci s ostatními společnostmi v rámci skupiny Heberger Group zajišťuje realizace staveb i v dalších zemích Evropy. Port­folio služeb v oblasti investiční výstavby pro domácí a zahraniční investory je skutečně komplexní, zahrnuje vyhledání vhodného pozemku, zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní a stavební řízení, realizaci a předání funkčního díla objednateli a následnou technickou správou objektu. Společnost se rovněž orientuje na nové trendy a technologie, vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektů a k optimalizaci technického řešení, které přispívá ke zvýšení úspor provozních nákladů a uživatelského komfortu.

Významnou zakázkou roku 2017 byla modernizace a rozšíření stávajícího areálu české společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a. s. Objednatel výstavby nové haly, přístavby a stavebních úprav stávajících objektů, komunikací a inženýrských sítí se zabývá výrobou aerosolových ventilů a plastového příslušenství pro netlaková balení. Celková základní koncepce navrhované stavby a stavebních úprav řeší rozšíření kapacity výrobních a skladových prostorů, úpravu nevyhovujících provozních vazeb výroby a rozšíření kancelářského a sociálního zázemí. Cílem stavby bylo vytvoření moderní podoby výrobního závodu s reprezentativním architektonicko-stavebním řešením ke spokojenosti klienta.Společnost Heberger CZ s. r. o. realizovala generální dodávku stavby včetně inženýrských sítí, veškerých instalací a technologií pro nová výrobní zařízení investora. Součástí dodávky byla dílenská dokumentace zpracovaná na podkladě realizační dokumentace a zkoordinovaná s aktualizovanými požadavky investora. V rámci přípravy realizace stavby bylo navrženo a realizováno vlastní optimalizované řešení zlepšení podloží výrobního a skladového objektu a založení nosné konstrukce stavby. Stavba proběhla ve 3 etapách, které byly postupně předávány investorovi do užívání.

V první etapě byla realizována přestavba části stávající výrobní haly na kancelářské prostory, která umožnila vystěhování stávající provozní budovy a její uvolnění pro provedení rekonstrukce. Zároveň byla zahájena výstavba nové skladovací a výrobní haly s technickým zázemím, kancelářskými prostorami, laboratořemi a kontrolou kvality.

Druhou etapou byla realizace dvoulodní skladové haly, ve které probíhá expedice a příjem zboží. Jednopodlažní výrobní hala sousedí se skladovou halou a je osvětlena přes atrium. Kancelářské prostory a sociální zázemí jsou umístěny ve dvoupodlažní části nové výstavby, která je bezprostředně propojena se stávající výrobní halou a kancelářskými prostory. Technické zázemí, technologie chlazení a provozní laboratoře se nachází v zadní části nového objektu a jsou taktéž přímo propojeny se stávajícím výrobním objektem. Nosná konstrukce nového objektu byla provedena ze železobetonových prefabrikátů založených na vrtaných pilotách s kalichy. Do konstrukce podlah se použil beton s rozptýlenou výztuží a podlaha ve skladové hale je provedena dle požadavků na rovinatost podlah ve skladech s úzkými uličkami. Výrobní prostory byly osazeny vnitřními akustickými obklady z desek Heradesign v barevném provedení dle návrhu architekta.Třetí etapa zahrnovala rozsáhlou rekonstrukci provozní budovy a přístavby reprezentativní části této budovy s novým vstupem a zastřešeným vjezdem do areálu. Kromě standardně provedených kancelářských prostor je část administrativních prostor vyhotovena ve vysokém standardu povrchů a technického vybavení včetně klimatizace. Na jižní straně správní budovy byla vystavěna krytá lávka, spojující budovu a kancelářskou část nové výrobní a skladové haly. Propojení vytváří most ze vzdušné subtilní ocelové konstrukce, který je nesený dynamicky rozmístěnými sloupy. Barevné řešení všech objektů je v tlumených odstínech bílé, stříbrné a modré, v návaznosti na barevnost loga a použité materiály.

Součástí výstavby byla také úprava stávajících objektů kotelny a vodárny, vybudování nového náhradního zdroje pro vodárnu, kolárky, kuřárny, opěrných stěn a nové areálové trafostanice. Dále byly provedeny úpravy a napojení instalací ve stávajících provozech. Taktéž bylo provedeno rozšíření strukturované kabeláže s přemístěním servrovny do nového objektu a instalace nové ústředny EPS. Veškeré tyto činnosti byly provedeny bez narušení výrobního procesu investora.

HEBERGER CZ s. r. o.
Teplárenská 608/11
108 00 Praha 10
tel.: +420 244 000 111
fax: +420 244 000 112
e-mail: heberger@heberger.cz
www.heberger.cz