„Obrátili jsme list a nastavili naši společnost tak, aby byla silná a připravená na budoucnost i v obtížném prostředí. Jádrem naší transformace je neustálé posilování našich inovačních schopností se zaměřením na služby a rozsáhlá změna kultury, díky které je naše společnost ještě rychlejší, efektivnější a udržitelnější,“ zdůrazňuje Matthias Lapp, předseda představenstva skupiny Lapp. Ve výhledu na výsledky tohoto hospodářského roku (2022/2023) je Matthias Lapp realistický. „Pro nás i naše zákazníky a obchodní partnery byl loňský rok skutečnou výzvou. Předpokládáme, že tento rok bude velmi podobný, a proto významně investujeme do budoucnosti.“

Stabilní majetková a finanční situace
Skupina LAPP v uplynulém hospodářském roce 2021/2022 znovu překonala nárůst obratu z hospodářského roku 2020/21. Obrat se zvýšil o 441 mil. eur (+31 %) na 1 864 mil. eur. Na tomto nárůstu obratu se přibližně ze 6,5 % podílela zvýšená cena mědi a vývoj měny (+1,9 %). I po očištění od těchto vlivů mědi a měny došlo k výraznému nárůstu obratu ve výši 22,6 %. „Tento nárůst byl důsledkem navýšení výrobních kapacit a tržních podílů na našich klíčových trzích v průmyslovém prostředí, v kombinaci se zvýšenými tržními cenami." Zdůrazňuje finanční ředitel Jan Ciliax.
Skupina LAPP se ve všech třech regionech svého působení výrazně rozrostla. Oblast EMEA (Evropa, Blízký a Střední východ, Afrika), s přibližně dvoutřetinovým podílem na obratu koncernu, tedy nejdůležitější region, se obrat zvýšil o 29,4 % na 1 352 mil. eur. V oblasti Ameriky (USA, Mexiko, Kanada, Jižní Amerika) obrat rychle vystoupal na 192 mil. eur – nárůst o 40,2 %. A v regionu APAC (Asie, Tichomoří, Oceánie) se obrat zvýšil o 32,7 % na 320 mil. eur. Protože příjem objednávek skupiny LAPP byl v ročním průměru o +6,5 % vyšší než tržby, počet nevyřízených objednávek k rozhodnému dni 30. září 2022 vzrostl na 356 milionů EUR, a byl tak výrazně vyšší než v předchozím roce.
Zisk před zdaněním (EBT) se zvýšil na 132,9 mil. eur a návratnost tržeb o 1,5 % na 7,1 %. Významný tlak na marži kvůli zvýšeným nákladům na materiál a logistiku bylo možné vyrovnávat díky zlepšenému vytížení kapacit v továrnách a díky podprůměrnému nárůstu osobních nákladů a ostatních výdajů. Míra vlastního kapitálu ve výši 44 % byla vyšší než minulý rok a zůstala tak na konstantně vysoké úrovni. „Majetková a finanční situace skupiny LAPP je nadále stabilní a dovoluje nám i v dalších letech nadále realizovat strategická opatření a investice ve prospěch našich zákazníků,“ zdůrazňuje Jan Ciliax.


Výsledky společnosti LAPP Czech Republic s.r.o.

Hospodářské výsledky společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. byly v roce 2021/2022 významně ovlivněny pokračujícím oživením poptávky z předchozího hospodářského roku a přetrvávající vysokou cenou mědi na světových trzích. Došlo k dalšímu zvyšování cen obchodního zboží a také komponentů do výroby kabelové konfekce. Celkové tržby se zvýšily o 50 %, růst cen mědi tvořil jednu pětinu tohoto růstu. Prodej vlastních výrobků vrostl o zhruba 70 %, což bylo způsobeno zvýšením cen a rozšířením sortimentu ve výrobě kabelové konfekce. Prodej obchodního zboží narostl o zhruba 40 %, zejména díky výraznému zvýšení objemu výroby u tradičních zákazníků.
V průběhu roku 2023 bude dokončena stavba nové výrobní budovy a zahájena výroba nových produktů opět z oblasti kompletního kabelového řešení – tentokrát ze „zelené“ oblasti elektromobility. „Stěhování do nových výrobních prostor ze stávajících (v Otrokovicích a Holešově) proběhne do léta 2023. Rozšíříme je na dvojnásobek a počet zaměstnanců do konce kalendářního roku 2023 zvýšíme cca na 450. Jsem velmi hrdý, že zrovna Česká republika a čeští zaměstnanci se budou podílet na výrobě nabíjecích kabelů pro elektroauta pro celý LAPP svět.“ hodnotí vývoj Ing. René Sedlák, jednatel společnosti LAPP Czech Republic s.r.o.
„30 let působení LAPPu v Česku oslavíme na podzim v počtu kolem 450 zaměstnancům a já si dovolím jim i touto cestou poděkovat za jejich přístup, který se odráží nejen v obchodním úspěchu společnosti ale i v příjemné pracovní až rodinné atmosféře, na které si zde v LAPPu zakládáme.“

Pilíře pro změnu ve skupině LAPP
Skupina LAPP se během uplynulých let výrazně změnila. Pod vedením Matthiase Lappa, který byl dříve odpovědný za region EMEA, tedy region s největším obratem, a který je od 1. října 2022 předsedou představenstva skupiny Lapp, byla ve všech relevantních oblastech společnosti, připravena cesta pro úspěšnou budoucnost. „Abychom mohli dále úspěšné růst, potřebuje naše rodinná společnost svěží vítr a silného podnikatelského ducha. Chceme být lídrem v oblasti technologií i firemní kultury. Z tohoto důvodu musíme být neustále ve střehu. To není s ohledem na aktuální změny v ekonomice a společnosti vůbec snadný úkol, ale je o to důležitější,“ řekl Matthias Lapp. Hlavními pilíři změny jsou:

1. Vysoké investice do digitalizace
Skupina LAPP v uplynulém hospodářském roce investovala ještě více, celkem 40,2 mil. eur (předchozí rok 25,8 mil. eur), do nehmotného majetku a do hmotného investičního majetku. Klíčovými body bylo pořízení softwarů, projekty digitalizace a další budování systému ERP, aby bylo možné dále optimalizovat automatizaci a procesy v oblastech financí, personálu, výroby, dodavatelského řetězce, služeb a pořizování. Důležitým milníkem digitální transformace je Go-live nového online shopu a zákaznického portálu, jehož funkcionality jsou nepřetržitě budovány a dále rozvíjeny. V neposlední řadě skupina LAPP pokročila v budování a další automatizaci výrobních závodů ve Francii, Německu, Indii a v Číně.


2. Role průkopníka v nových technologiích a službách

Společnost LAPP se prezentuje jako poskytovatel inovativních řešení a technologický lídr. Za tímto účelem rodinná společnost reorganizovala oblast globálního výzkumu a vývoje, stejně tak jako řízení činností laboratoří a zkušebních center. Skupině LAPP se takto znovu podařilo obsáhnout v inovacích témata ekonomických a průmyslových trendů:
- Díky technologii zeroCM® je možné zabránit nežádoucím rušivým proudům v průmyslových zařízeních.
- Prostřednictvím služby Health Check Service společnost LAPP buduje svou nabídku služeb pro zákazníky. Tento servis pomáhá preventivně minimalizovat riziko výpadků průmyslových strojů.
- Mnohokrát oceňovaná nabíječka pro elektromobily MOBILITY DOCK umožňuje v kombinaci s jakýmkoli nabíjecím kabelem typu 2 nabíjení elektromobilu z jakékoli zásuvky v domácnosti.
„Současně jsme dále budovali své portfolio v naší strategicky důležité oblasti Průmyslové komunikace. Právě v této oblasti jsme dokázali dosáhnout výrazného růstu obratu, který je v porovnání s obratem celé skupiny Lapp nadprůměrný,“ dodává Georg Stawowy, člen představenstva pro inovaci a techniku.

3. Náročné trhy, pevné vztahy se zákazníky
Klíčovým bodem je podpora digitálního businessu. „V našem oboru s řešeními orientovanými na zákazníky musíme dbát především na to, aby byly etablovány správné procesy a abychom nabízeli zákazníkům přidanou hodnotu,“ zdůrazňuje Dr. Christoph Hiller, člen představenstva pro prodej a marketing. Klíčovým trhem skupiny LAPP je stejně jako dřív výroba strojů a zařízení. Dalšími důležitými trhy jsou infrastruktura, potravinářský průmysl, logistika a v rámci energetiky především fotovoltaika a mobilita. Několik příkladů úspěšné spolupráce:

- Vyvíjet společně se zákazníky
Díky rychlému vývoji prototypu tým LAPP Singapur vyvíjí společně s jedním velkým nadnárodním zákazníkem řešení v oblasti intralogistiky. V procesu vývoje se klasicky nejprve konstruují a testují nákladné vzorky. Dnes jsou fyzické vzorky zhotovovány metodou 3D tisku, aby bylo možné ověřit haptiku, optiku, manipulaci a sestavení ve výrobě i u zákazníka. To urychluje inovační proces.

- 700 kilometrů kabelů pro megaletiště
V listopadu 2024 se má korejské letiště Incheon se svou kapacitou odbavení 106 milionů cestujících za rok stát třetím největším mezinárodním letištěm na světě. Kabelová řešení z LAPPu budou garantovat bezpečný a spolehlivý provoz na 60 nových nástupních mostech pro cestující a bezpečnou a spolehlivou přepravu zavazadel, která bude v konečné podobě zahrnovat 184 kilometrů přepravních pásů. Tým LAPP Korea dodal již celkem 700 kilometrů kabelů.

- Budoucí trhy s alternativními zdroji energie
Kromě spojovacích řešení pro fotovoltaiku a větrnou energii roste na celém světě poptávka po alternativních systémech skladování energie a zdrojích energie: Společnost LAPP dodala korejské firmě LG Energy Solution, přednímu výrobci lithium-iontových baterií a systémů pro skladování energie, 338 kilometrů kabelů pro 393 systémů pro skladování energie.
Pro předního poskytovatele řešení v oblasti vysoce výkonných palivových článků v Nizozemí skupina LAPP vyvinula na míru vytvořená konfekční řešení „Plug and Play“ pro různé systémy palivových článků. Díky nim mohl zákazník snížit své náklady a sjednotit kabeláž.
I vodíková technologie je pro LAPP atraktivním tématem pro budoucnost. Pro firmu Maximator Hydrogen, předního výrobce vodíkových čerpacích stanic, společnost LAPP dodala na míru vytvořená spojovací řešení, která odpovídají vysokým bezpečnostním požadavkům především s ohledem na ochranu proti výbuchu.

4. Motivace pracovníků díky změně kultury
Z důvodu vysokého počtu zakázek a ambiciózních cílů Strategie 2027 společnost LAPP výrazně zvýšila počet zaměstnanců. K rozhodnému datu 30. září 2022 bylo ve skupině LAPP na celém světě zaměstnáno 5 055 pracovníků – o 10,2 % více než v předchozím roce. „Pro společnost LAPP chceme získat ty nejlepší talenty v našem odvětví, dále je rozvíjet a udržet si je. To je možné pouze neustálým přizpůsobováním a celoživotním vzděláváním,“ říká Matthias Lapp. „To se odráží také v organizační struktuře s novou, globální a multifunkční spoluprací. Jedině tak můžeme být na trhu ještě výkonnější a rychlejší.
Důležitým stavebním kamenem v procesu změn podniku je změna kultury, se kterou skupina LAPP začala již před čtyřmi roky. S úspěchem: Na barometru nálady se tak podíl přesvědčených zaměstnanců zvýšil o 12,8 % na 87,5 %. A nejdůležitější ukazatel pro atraktivitu zaměstnavatele – pravděpodobnost dalšího doporučení – zaznamenal nárůst ve výši 10 %. „Těší mě, že se naše úsilí zúročilo. Ale máme před sebou ještě další dlouhou cestu.

Jako skupina musíme spolu výrazněji splynout v globálním měřítku. Ačkoli jsme s tím začali včas, stojíme stále ještě na počátku transformace,“ říká Matthias Lapp.

5. Cesta k udržitelnosti
Společnost LAPP zaujímá na trhu pozici i v oblasti udržitelnosti a nabízí produkty speciálně pro odvětví solární a větrné energie, pro železniční dopravu a pro nabíjecí infrastrukturu elektromobilů. Ústřední krédo zní: Začít sám u sebe. Všechny národní společnosti skupiny LAPP na celém světě jsou vybízeny k tomu, aby své budovy, popř. závody provozovaly co možná energeticky nejefektivněji. Kdekoli je to možné, pobočky odebírají ekologický proud nebo provozují vlastní fotovoltaická zařízení.
Idea udržitelnosti hraje důležitou roli i v logistice. Díky decentrálním skladům a partnerství s dodavateli jsou kromě toho minimalizovány přepravní trasy. Takto bylo zvýšeno vytížení nákladních automobilů ze 60 na 80 % a přepravní trasy se snížily o jednu třetinu. V centru pozornosti angažovanosti pro větší udržitelnost u skupiny LAPP jsou ale i produkt a výrobní proces. Skupina LAPP se zasazuje o efektivní využívání surovin a o ekologicky únosnou manipulaci s chemikáliemi a odpady.

Výhled na aktuální hospodářský rok 2022/2023
Současný hospodářský rok bude charakterizován rostoucí mírou inflace, přetrvávající nejistotou ohledně dostupnosti materiálů a hospodářským a sociálním dopadem geopolitického napětí. „Navzdory těmto náročným podmínkám nás povzbuzuje přetrvávající dobrá situace v oblasti poptávky a vysoký počet nevyřízených objednávek,“ říká Matthias Lapp a dodává: „Flexibilita našeho dodavatelského řetězce byla v uplynulém hospodářském roce tím rozhodujícím faktorem úspěšnosti. Budeme ji i nadále rozšiřovat.“ K tomu se přidávají i důsledné investice do zavádění globální sítě v oblasti prodeje, pořizování a výroby. Stejně důsledně chce skupina LAPP investovat i nadále do digitalizace, inovace a udržitelnosti. „A především do našich zaměstnanců, kteří dělají ten rozdíl,“ zdůrazňuje Matthias Lapp. Pro aktuální hospodářský rok 2022/2023 společnost v současné době předpokládá další mírný růst obratu.