V segmentu stavebního trhu zaměřeném na generální dodávky staveb a monolitické konstrukce v pozemním stavitelství jsme zvýšili obrat roku 2020 z 1 052 tis. Kč na 1 243 tis. Kč v roce 2021, přičemž došlo k nárůstu počtu našich zaměstnanců na 62. Stejně tak došlo i k upevnění stability společnosti nárůstem jejího vlastního kapitálu ze 175 mil. Kč v roce 2020 na 209 mil. Kč v roce 2021. Tradici se daří udržet i v ukazateli předávání staveb investorům vždy ve smluvních termínech i kvalitě. V oblasti monolitů se rovněž podařilo navýšit objemové ukazatele, kde se objem železobetonových konstrukcí meziročně zvýšil z 25 530 m3 na 27 360 m3 a počet prováděných konstrukcí se z 15 staveb za rok navýšil na 18. Mnoho těchto staveb bylo velice zajímavých a určitě stojí za zmínku i představení. Jednou z nich je „Administrativní budova Florenc“, která byla v uplynulých měsících předána investorovi ČSAD Praha holding a. s.

Administrativní budova Florenc
Stavba je situována na rozhraní MČ Praha 8 a Praha 1 a doplňuje linii ulice Křižíkova zastavěním prostoru mezi magistrálou a autobusovým nádražím Florenc. Budova bude sloužit převážně jako administrativní centrum, pouze v rozsahu 1NP jsou navrženy komerční a společenské prostory. Suterény budou sloužit jako parkovací plochy pro osobní automobily a jako technické zázemí objektu.
Dům má 7 nadzemních podlaží a dva suterény. Půdorys objektu je atypického tvaru se dvěma obloukovými rohy se základními rozměry cca 49,2 × 19,2 m. Modulový systém je pravoúhlý s rozpony maximálně 8,25 × 8,25 m, převážně 5,5 × 5,5 m a některými atypickými poli.
Konstrukční systém objektu je navržen jako monolitický železobetonový skelet, který je řešen jako kombinace sloupů – pro přenos svislého zatížení, stěn – zajišťujících stabilitu objektu (a také přenášející svislá zatížení) a vodorovných stropních desek. Modulový rastr sloupů je v podzemních i nadzemních podlažích až do max. 8,25 × 8,25 m. Obvodové konstrukce spodní stavby jsou navrženy jako „bílá vana“.
V rámci zadání investora byly některé části konstrukce vybrány v kategorii „pohledový beton“.
Kromě originálního návrhu budovy jako celku je konečné řešení z pohledu konstrukcí výrazně ovlivněno specifikou lokality.
Budova je sevřena na malé ploše mezi objekty, které jsou zdrojem značného zatížení hlukem a vibracemi – v bezprostřední blízkosti je severojižní magistrála, tubusy metra, intenzivní povrchová doprava, autobusové nádraží.
Z tohoto důvodu bylo nutné řešit koncepci vibroizolací a hydroizolací spodní stavby.
V zadávacím projektu byla navržena zdvojená vana spodní stavby s mezilehlou vloženou celoplošnou vibroizolací v kombinaci s řešením povlakové hydroizolace spodní stavby.


Na základě návrhu zhotovitele byla tato koncepce změněna tak, že celoplošná vibroizolace ve vnějším obvodu spodní stavby metodou zdvojené vany byla přesunuta do roviny pod strop 1PP, přesněji umístěna v rovině mezi zhlavím svislých nosných konstrukcí 1PP a spodním lícem stropu nad 1PP. Z hlediska chování budovy vůči zdrojům vibrací je spodní stavba vystavena účinkům vibrací a v úrovni stropu nad 1PP oddělena od vrchní stavby antivibrační bariérou, která je vytvořena systémem elastomerových ložisek CDM-VHS.
Dimenze, počet a ­rozmístění jednotlivých ložisek byla stanovena předcházejícím měřením dynamických účinků vibrací a strukturálního hluku. Následně byly  na základě výpočtového modelu vypracovány kladečské plány celého systému.
Závěrem už jen zbývá vyslovit přání, aby se v tomto měnícím se období začal co nejdříve objevovat trend větší předvídatelnosti, stability a spolehlivosti, ze kterého se urodí spousta dalších zajímavých projektů.

Miloš Strnad