Potřeba přestavby této silnice byla dána jejími nevyhovujícími parametry v extravilánu trasy. Hlavním cílem návrhu úprav na silnici II/405 v dotčeném území bylo především dosažení dostatečně vysokého jízdního komfortu na trase, který bude odpovídat jejímu dopravnímu zatížení a významu, a také snížení negativních vlivů z dopravy na životní prostředí (hluk, exhalace, emise).

Novostavba silnice II/405 byla realizována v kategorii S 9,5/70 v celkové délce 4 871,48m. Nově vybudovaná trasa v zájmovém území byla vybudována především ve stávající trase. Pouze ve směrových obloucích se trasa uchyluje mimo stávající silniční těleso, její změna je hlavně v novém výškovém řešení stavby. Stávající velké stoupání (cca až 12%) za městem Brtnice ve směru na Třebíč (km cca 0,6 - 1,3), které způsobovalo velké problémy ve sjízdnosti zejména v zimních měsících, bylo nahrazeno jednotným konstantním stoupáním o sklonu 5,75% v km 0,546 - 2,022.

Součástí stavby bylo řešení trubního propustku v km 0,640. Propustek byl zbudován v profilu MA-10 (turbosider) se světlostí 4,1 x 2,57m v celkové délce 53m. Propustek je navržen s ohledem na "stoletou vodu" a také s ohledem na možnost migrace pro vydru říční, jejíž výskyt zde byl prokázán.

Nově vybudovaná silnice II/405 byla realizována v těsné blízkosti přírodní památky Urbánkův palouk, která výstavbou nové silnice nebyla nikterak dotčena. Pomníky umístěné podél stávající cesty byly před stavbou demontovány a poté umístěny na své původní místo.

Stavba byla zahájena v červenci 2008 a slavnostně předána do užívání široké veřejnosti dne 18.9.2009 a to bez jakýchkoli dopravních omezení.