Objekt bude provozován pod komerčním názvem „Trimaran“, vlastní kongresové centrum pod názvem „Cubex Praha“. Budova je usazena v lokalitě Pankrácké pláně v ulicích Na Strži / Na Pankráci (obr. 1 - všechny obrázky jsou ve fotogalerii)

Všeobecné informace o stavbě:
- Investor: Harro Development Praha s. r. o.
- Projekt: S+B Plan a Bau spol. s r. o., Architekt. Atelier Ernst Hoffmann, Spojprojekt Praha
- Projekt statické části: Recoc, spol. s r. o., Excon, a. s. (ocelová konstrukce)
- Generální dodavatel stavební části: PP 53 a. s.
- Realizace: 2015 až 2017
- Certifikace budovy: LEED Platinum

Objemové parametry budovy:
- Půdorys objektu: max cca 83 + 75 m
- Podlažnost: 4 podzemní + 7 nadzemních podlaží
- Užitná plocha: 18 230 m2 + terasy 1 140 m2
- Počet parkovacích míst: 341 míst

Základní objemy konstrukční části:
- Železobetonový skelet: 18 460 m3 betonu
- Betonářská výztuž: 3 187 kg
- Ocelové konstrukce: 582 tun
- Předepínaná táhla Macalloy: 122 tun

Obr. 2Konstrukční řešení:

Založení budovy:
Objekt Deco je založen na základové desce tloušťky 500 až 1 500 mm v kombinaci s hlubinnými prvky – velkoprůměrovými pilotami i mikropilotami (tlačenými i taženými), základová deska provedena v pevnostní třídě betonu až C40/50.

Spodní stavba:
Podzemní podlaží jsou vsazena do zapažené stavební jámy, pažení je tvořeno částečně záporovými stěnami a částečně milánskou stěnou, základová spára je cca 13 m pod úrovní terénu, spodní podlaží jsou pod úrovní kolísavé hladiny spodní vody, proto je navržena ve variantě „bílá vana“, pod základovou deskou je uložen drenážní systém a do desky je zakomponováno 7 ks čerpacích studní – technické řešení umožňuje alternativy buď pro trvalé uzavření studní, nebo pro čerpání a využití jako užitkové vody.
Kompletní obvodové konstrukce spodní stavby byly opatřeny uzemňovací soustavou, která řeší ochranu stavby před účinky bludných proudů.

Obr. 3Vrchní stavba:
Konstrukční systém nadzemní části je řešen zcela unikátním způsobem, kdy statické spolupůsobení železobetonového monolitického skeletu s ocelovými konstrukčními celky umožňuje dosažení efektu „odlehčené konstrukce“ jednak vykonzolováním trojice třípodlažních zavěšených traktů mezi osami J-L s délkou vyložení cca 15 metrů, a jednak zavěšením stropních desek nad konferenčním centrem v osách E, F v úrovni 2. až 3. NP. Takto zavěšené stropní desky umožňují uvolnění dispozice pro konferenční centrum v půdoryse cca 60 x 20 m (obr. 2).

Základní princip statického návrhu je v osazení tří trojic ocelových vazníků v osách 1-3, 5-7 a 9-11 na ložiska (obr. 3, 4)
v osách G a J v úrovni desky +23,29 (obr. 6), délka vazníků je cca 44 m, výška u vrchlíku cca 6,5 m, spodní pásnice a stojky vazníků jsou provedeny z tuhých svařovaných profilů, horní pásnice a diagonály tvoří táhla Macalloy, která umožňují nastavení předepínací síly v táhlech dle kombinace zatížení v jednotlivých sta­diích realizace i v konečné fázi dle výpočtového modelu. Vzhledem k hmotnosti až 35 t/vazník a nepřístupnosti staveniště, vyžadovala montáž nasazení dosud největšího mobilního pásového jeřábu v ČR (obr. 5) – typ LR 1750 (nejvzdálenější pozice vazníku cca 80 m).
Systém 3 x 3 ks vazníků funguje jako vybalancované vahadlo (obr. 6), které na jedné straně vynáší 3 vykonzolované trakty v severní fasádě v polích J-L/1-3, 5-7, 9-11 a na druhé straně stropní desky nad konferenčním centrem. Měkká výztuž stropní desky nad konferenčním centrem je ještě posílena dodatečně předepínanou výztuží VSL (obr. 7).

Do doby, než bylo možné osadit vazníkovou střešní konstrukci a tím i aktivovat tažené sloupy pro zavěšení stropů 2. až 6. NP, bylo nutné provést provizorní podepření stropu nad konferenčním centrem, které nahrazovalo funkci nerealizovaných sloupů konferenčního centra. Dle návrhu zhotovitele ocelové konstrukce, společnosti Metrostav, bylo podepření provedeno v rozsahu základová deska – strop 3. NP jako svařovaná konstrukce o celkové hmotnosti cca 70 tun. Do této provizorní konstrukce byly zakomponovány boxy pro osazení zdvihacích hydraulických lisů (únosnosti nad 2500 kN) pro možnosti monitorování zatížení v jednotlivých montážních stadiích a rektifikace dle výsledků geodetického měření a naměřených hodnot zatížení v jednotlivých osách (obr. 8). Po dokončení monolitických konstrukcí, osazení kompletní nosné ocelové konstrukce a aktivaci tažených sloupů byla provizorní konstrukce demontována.

Systém zavěšených tažených sloupů byl statikem navržen tak, že stykování měkké výztuže bylo prováděno po dvou podlažích pomocí šroubových spojek Lenton. Před tím bylo v jednotlivých úrovních prováděno stykování svařováním ocelových trub v ose sloupu, která slouží jako chránička budoucí předpínací výztuže VSL. Spodní úroveň tažených sloupů byla založena pomocí ocelové patní desky s navařeným trnováním včetně Lenton spojek a prvním stupněm ocelové chráničky (obr. 9). Hlava sloupu je řešena pomocí ocelového svařence, který zajišťuje jednak stykování měkké výztuže a ocelové středové chráničky a jednak zavěšení do táhel ocelové konstrukce střešních nosníků (obr. 10). Celý tento proces byl prováděn za současného neustálého geodetického měření s nutností vyloučení excentricity i výškových a rozměrových tolerancí.

Obr. 10Konstrukční systém ocelové konstrukce „vahadla“ vyvozuje extrémní zatížení železobetonového skeletu v oblasti modulů G-J, takže dílčí konstrukce byly navrženy v pevnostní třídě až C60/75. Vykonzolované třípodlažní trakty v severní fasádě – pole J-L jsou vyloženy nad současnou střechou sousedícího objektu City Forum (obr. 11). Tato skutečnost si vynutila návrh konstrukčního řešení, které by umožnilo provedení spodní zavěšené desky v úrovni +13,30 m (podlaha 4. NP) bez podepření a bez zatížení terasy. Výsledné řešení takto zadané podmínky je kombinovaná deska tvořená základním ocelovým roštem z profilů (obr. 12, 13), do kterého jsou vloženy prefabrikované předepnuté betonové prvky na rozpětí cca 7 m. Na tyto prvky je vybetonována monolitická spolupůsobící deska. Stropní desky následných podlaží jsou monolitické a jsou provedeny tradičním způsobem podepření bednění.

Na jižní straně v úrovni 4. - 6. NP v polích B-D (obr. 6) jsou rovněž navrženy ve třech traktech vykonzolované konstrukce balkonů. Vzhledem k menšímu vyložení – cca 5 m, než je u severních konzol, je řešeno v úrovni 4. - 5. NP pomocí isonosníků a diagonálních táhel Macalloy. V případě 6. NP je konzola posílena dodatečně předepínanou výztuží zabudovanou do konstrukce atik.
Mezi množství netradičních konstrukcí lze zařadit i hojně zastoupený prvek – šikmé železobetonové sloupy kruhového i obdélníkového průřezu, které v projektu řeší změny mezi podlažími v případech rozdílných dispozic.
Celý průběh prací byl prováděn za nepřetržitého monitoringu všech parametrů a chování konstrukce v jednotlivých stadiích zatížení.

Závěrem lze shrnout získané poznatky tak, že v tomto roce dokončená kombinovaná konstrukce přinesla mnoho nových poznání i náročných projektových a realizačních postupů, které bylo nutné v průběhu stavby korigovat především z důvodu množství netradičních technologií a použitých materiálů. Pro všechny zúčastněné strany se jednalo o unikátní projekt, který vyžadoval úzkou koordinaci investora, architektů, statiků i dodavatelů. V současné době probíhá finalizace prací celého objektu před předáním investorovi (obr. 14).

PP 53, a. s.
Za Zastávkou 373
109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
tel.: +420 222 765 813
e-mail: info@pp53.cz
www.pp53.cz