Dálnice D35 bude v plné míře nahrazovat současnou silnici I/35, která tvoří mezinárodní silniční tah E442. Cílem je přesměrovat veškerou tranzitní kamionovou dopravu projíždějící severní Moravou směrem na severozápad (Hradec Králové) ze stávající již ­nevyhovující silnice I/35 na tuto dálnici D35, a vytvořit tak paralelní alternativní dálnice D1. Stávající silnice I/35 ve své trase propojuje celkem šest krajů a prochází mnoha městy a obcemi. Vysoká intenzita provozu má mimo jiné i negativní vliv na stav vozovky. Současně hustý provoz je zdrojem pomalejší jízdy vozidel a s tím pojících se komplikací na úrovňových křižovatkách hlavně v místě zástavby, typické najetí vozidla na hlavní trasu.
Úsek D35 Časy – Ostrov umožní převedení dopravy ze silnice I/35 mezi Holicemi a Zámrskem. Jedná se o novostavbu čtyřpruhové dálnice vycházející z kategorie R25,5/120 (směrodatná rychlost 130 km/h) v délce 14,700 km s živičným krytem. Stavbu tvoří celkem 194 stavebních objektů. Celá stavba prochází extravilánem. Jedná se o rovinaté a nezastavěné území, trasa je vedena po zemědělsky využívaných pozemcích mimo lesní porosty.
Začátek celé stavby navazuje na předchozí stavbu dálnice D35 Opatovice – Časy. Od obce Časy trasa pokračuje kolem vyhlášené ptačí oblasti Komárov do prostoru MUK Dašice, kde kříží silnici II/322. Dále pokračuje podél jižní strany Dolní a Horní Rovně, kříží železniční trať Chrudim – Borohrádek a dostává se do prostoru oboustranných odpočívek. Pravotočivým obloukem trasa prochází mezi obcemi Turov a Uhersko. Železniční trať Praha – Česká Třebová je křížená nadjezdem v ŽST Uhersko a pokračuje k obci Ostrov. Konec stavby je za MUK Ostrov, kde výhledově naváže další stavba D35 Ostrov – Vysoké Mýto. Dálnice D35 bude ale provizorním sjezdem napojena na stávající silnici I/17.
Na stavbě se nachází 22 mostních objektů. Z toho je 7 mostů jednopólových rámů a kleneb, 7 mostů 2 a 3 pólových integrovaných konstrukcí, 6 mostů se spojitou konstrukcí a 2 mosty typu tubosider. Na 10 mostech byly z důvodu geologických podmínek a s ohledem na typy nosných konstrukcí zrealizovány konsolidační opatření pro eliminaci sedání krajních opěr.
Nejdelším mostem je objekt SO 213 s 15 poli s celkovou délkou mostu 463,60 m. Je tvořen dvoutrámovou nosnou konstrukcí s hlavním náběhovaným polem přes potok Loučná o rozpětí 46 m. Výstavba nosné konstrukce probíhala v kombinaci pevné a výsuvné skruže.
Nejnáročnějším mostním objektem stavby je objekt SO 214, který v šikmém křížení přemosťuje železniční koridorovou trať s 6 kolejemi u železniční stanice Uhersko. Nosnou konstrukci tvoří předpjatý monolitický most o 3 polích 50 + 72 + 50 m společný pro oba směry dálnice. Příčný řez nosné konstrukce je tvořen monolitickým komorovým průřezem s dlouhými konzolovými deskami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Nosná konstrukce byla pro výstavbu rozdělena na dvě vahadla podélně vybudovaná po obou stranách železniční trati. Následně byla přes trať protisměrně otočena do svých finálních poloh a zmonolitněna uzavírací lamelou. Výstavba otáčením betonové nosné konstrukce kolem pilířů je v ČR unikátní a představovala pro zhotovitele i projektanta náročný úkol.
Závěrem lze dodat, že společným úsilím zhotovitele a projektanta RDS/DSPS by mělo dojít koncem prosince 2022 ke zprovoznění velké části stavby, označené jako „Sekce 1“ (hlavní trasa vč. přidružených SO) vč. odpočívek, což lze označit za velmi dobrou zprávu, hlavně pro veřejnost.

Autoři: Ing. Marek Kačenák
(HBH Projekt spol s r. o.)

Ing. Stanislav Brtáň
(Link projekt s. r. o.)