Přeložka silnice I/55 MÚK s ČD Přerov–Předmostí

Zájmové území stavby přeložky silnice I/55 MÚK s ČD Přerov–Předmostí se nachází na západním okraji města Přerova v intravilánu města. Dotýká se území Přerova a katastrálního území jeho předměstí – Předmostí.

Zkapacitnění průtahu silnice I/55 je již dlouho očekávanou investicí, která sníží dopravní zátěž kritického bodu – podjezdu pod železniční tratí s navazující světelně řízenou úrovňovou křižovatkou silnic I/55 a I/47 – výstavbou dvoupruhové estakády, která umožní odklonit průjezdní dopravu Přerovem z prostoru budoucí okružní křižovatky u Lidlu. Ulice Polní, do které estakáda ústí, bude rozšířena na čtyřpruh v kategorii MS4 PMK/15,5/50. Dopravní režim na rekonstruované Polní ulici bude umožňovat pouze odbočení vpravo. Potřebná levá odbočení v budoucnu vyřeší výstavba nové okružní křižovatky v místě křížení s ulicí Dluhonskou.

Přeložka silnice I/55 MÚK s ČD Přerov–Předmostí


Stávající silniční síť v Přerově zatím nedokáže oddělit tranzitní dopravu od cílové a zdrojové dopravy z centra města. Kromě rekonstruovaných úseků a přeložek v okrajových částech města nedošlo v poslední době k zásahu do základního komunikačního systému takovým způsobem, který by kladně ovlivnil dopravu ve městě. To významným způsobem změní až další pokračování stavby dálnice D1, a to dostavba chybějícího úseku stavby 0136 Říkovice – Přerov, sever (Předmostí).

V rámci stavby dálnice bude do provozu uvedená přeložka silnice I/55 MÚK s ČD Přerov–Předmostí plnit funkci přivaděče, kterým bude město Přerov přímo napojeno na dálniční síť – dálnici D1 ve směru na Brno a Ostravu a dálnici D55 na Olomouc a Břeclav. Po dostavbě dálnic se dopravní napojení Přerova (dosud realizované silnicemi I. tříd číslo 47 a 55) přesune z centra města do prostoru MÚK Přerov, sever, a tím dojde k odvedení tranzitních dopravních cest mimo zastavěné území města.

Přeložka silnice I/55 MÚK s ČD Přerov–Předmostí


Hlavním stavebním objektem překládané silnice je nová 516 m dlouhá estakáda, která mimoúrovňově převádí silnici I/55 přes stávající železniční koridor tratě ČD (trať Přerov – Petrovice) a místní komunikace. Most o osmnácti polích s rozpětími 21,00 + 7 × 29,00 + 4 × 28,00 + 2 × 27,50 + 3 × 29,00 + 21,00 m je staticky navržen jako spojitý nosník. Ve směru od Olomouce je navržen v pravotočivém oblouku s klesající niveletou. Za mostem silnice klesá na opěrných zdech vybudovaných z lícních prefabrikátů kotvených geosyntetickou tkaninou do zemního tělesa v jádru komunikace až do místa napojení v ulici Polní. Estakáda je opatřena protihlukovou stěnou a osvětlena veřejným osvětlením. Most a jeho uspořádání splňuje technické, estetické, architektonické a bezpečnostní požadavky s ohledem na jeho situování ve městě.

Stavbu projekčně připravil:
- Ing. Jiří Boháč – hlavní inženýr projektu DSP, autorský dozor HBH Projekt spol. s r. o.
- Ing. Petr Čihák – autor estakády (DSP) Link projekt s. r. o.
- Ing. Monika Barányová – vedoucí projektant RDS, Dopravní stavby PROJEKCE s. r. o.

Stavbu postavilo:
- Sdružení: „Společnost M – SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“
- Ing. Lukáš Hruška – hlavní stavbyvedoucí, M – SILNICE a. s.
- Pavel Novák – hl. stavbyvedoucí, IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.

Investor stavby:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Ing. Hana Urbánková – hlavní inženýr realizace, ŘSD ČR, Správa Olomouc
- Technický dozor investora: Ing. Roman Přasličák – vedoucí technické dozorčí správy, HBH Projekt spol. s r. o.

Přeložka silnice I/55 MÚK s ČD Přerov–Předmostí


Stavba byla spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury za účasti Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Doprava.

Dopravně-technické údaje stavby:
- Délka úseku: 1 405 m
- Kategorie estakády: MS2 9/50
- Kategorie ulice Polní: MS4 PMK/15,5/50
- Mostní objekty: 2 - estakáda přes žel. trať 516 m
- Délka protihlukových stěn: 376 m
- Délka opěrných zdí: 275 m
- Výkopy celkem: 32 327 m3
- Násypy celkem: 80 563 m3
- Vodohospodářské objekty: 12
- Objekty elektro: 21
- Přeložka plynu: 1
- Drážní objekty: 9
- Termín zahájení stavby: 10/2018
- Termín zprůjezdnění: 09/2021
- Cena stavby dle smlouvy: 357 988 088 Kč (bez DPH)