Počátky výstavby této dálnice se datují do roku 1963, kdy byla poprvé vymezena jako čtyřpruhová silnice H55 v úseku Olomouc – Břeclav – státní hranice. Poslední potvrzení záměru zbudování D55 bylo provedeno vládním usnesením č. 145 ze dne 14. února 2001.

Cílem výstavby D55 je zrychlit a přesunout tranzitní kamionovou dopravu směřující přes Moravu v severojižním směru ze stávající nevyhovující silnice na dálnici. Stávající silnice I/55 v současnosti nevyhovuje svým směrovým, výškovým a zejména šířkovým uspořádáním intenzitě dopravy. Je využívána ve velké míře k přímé obsluze přilehlého území (sjezdy na pozemky, vjezdy do jednotlivých objektů apod.), což má negativní vliv na plynulost, bezpečnost silničního provozu a životní prostředí v jejím okolí. Silnice v úseku Otrokovice – Petrov prochází ve značné délce zastavěným územím obcí, jejichž obyvatelé jsou tak vystaveni rušivým vlivům silniční dopravy.

Nová dálnice bude schopna převést dopravu i ve výhledově uvažovaných intenzitách a současně připojí region na systém dálniční sítě ČR. Nezanedbatelným přínosem bude snížení hluku, exhalací a celkové zklidnění v zastavěném území podél stávající silnice I/55.

Dálnice D55, stavba 5560.3 Napajedla - Babice, III. etapa a D55 5507 Babice - Staré Město
Dálnice D55, stavba 5560.3 Napajedla - Babice, III. etapa a D55 5507 Babice - Staré Město


Zahajovaná stavba je složena ze dvou částí – úseku 5506 Napajedla – Babice 3. etapa a úseku 5507 Babice – Staré Město. Na severu stavba navazuje na část připravované stavby 5506 Napajedla – Babice 2. etapa a na svém jižním konci pokračuje stavbou 5508 Staré Město – Moravský Písek. V celém úseku stavby 5506.3 a 5507, stejně jako v navazujících stavbách, je dálnice umístěna do převážně rovinatého území v souběhu s koridorovou železniční tratí Břeclav – Přerov. Začátek stavby leží v katastrálním území obce Babice jižně od hřbitova, kde bude stavba silnicí III/43220 napojena podjezdem pod železniční tratí na nově navrženou okružní křižovatku na silnici I/55. Následně dálnice prochází přes katastr obce Sušice, na jehož rozhraní s katastrem Huštěnovic kříží silnici III/42822. Osa D55 se poté stáčí jižním směrem a vstupuje do katastrálního území Starého Město, kde vede zprvu v těsném souběhu s koridorovou tratí Břeclav – Přerov. Zde je navržena mimoúrovňová křižovatka Staré Město–sever (trubkovitá křižovatka), z níž vychází přivaděč Staré Město ke stávající silnici I/55. Dálnice dále mimoúrovňově kříží silnici III/42826 a vzdaluje se od dráhy, aby prošla úzkým koridorem mezi výrobními areály. Následně přechází nad silnicí I/50H, mírně se stáčí k jihu a před koncem úseku, na styku se stavbou 5508, kříží silnici I/50, na níž je připojena prostřednictvím velké kapacitní mimoúrovňové křižovatky Staré Město–jih.

Poklepání na základní kámen dálnice D55, úseku Spytihněv – Babice – Staré Město u Uherského Hradiště


Trasa dálnice s asfaltovým povrchem v kategorii D25,5/120 o celkové délce 8,460 km kříží několik potoků (Kudlovický potok, Jankovický, Jalubský potok, Mlýnský náhon a potok Salaška). Pro ochranu těchto vodotečí před potenciálním únikem paliv a maziv bude zbudováno 8 odlučovačů ropných látek. Přechod vodních toků a křížení s komunikacemi bude v rámci stavby zajišťovat celkem 18 mostů. V souvislosti s novostavbou výše zmíněných objektů budou provedeny přeložky a úpravy inženýrských sítí v celkovém počtu 90 vodohospodářských, elektro, plynovodních a drážních objektů. Zvýšená ochrana obyvatel Babic a Sušic před hlukovou zátěží bude realizována výstavbou protihlukových stěn v celkové délce 1 999 metrů.

MÚK Staré Město–jih


Dokumentaci stavby pro Ředitelství silnic a dálnic ČR připravilo sdružení firem vedené zkušenou brněnskou společností HBH Projekt, která zajišťovala i výkon inženýrských činností spojených s projednáváním dokumentace pro stavební povolení, dále zajistila výkupy pozemků a získala pro investora – ŘSD ČR Správu Zlín – i stavební povolení. Realizaci stavby s vysoutěženou cenou 2,85 mld korun a plánovaným uvedením do provozu do konce roku 2023 provede sdružení firem Eurovia a Strabag.

A na závěr ještě jedna dobrá zpráva – v současné době již probíhá výběrové řízení na zhotovitele navazujícího úseku 5508 Staré Město – Moravský Písek, takže se v brzké době můžeme dočkat dalšího pokračování výstavby D55.

Podívejte se i na vizualizaci.