Proto materiály, které se mohou dostat do styku s pitnou vodou, nebo potravinami, musí splnit přísnější podmínky než běžné materiály. Výrobky jsou testovány dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, resp. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami. Je potřeba konstatovat, že materiály, které splňují požadavky pro styk s pitnou vodou, které jsou přísnější, jsou pak způsobilé i pro styk s potravinami.

Stále přísnější požadavky souvisí s novými poznatky ohledně nepříznivých vlivů na lidské zdraví a současně i s přesnějšími analytickými metodami, které jsou schopny odhalit i malá množství škodlivých látek.
Společnost BETOSAN s. r. o. má takových výrobků několik, které se také osvědčily v praxi. Je potřeba sanovat konstrukce vodojemů, přivaděčů pro pitnou vodu, úpraven vody a dalších konstrukcí, které jsou ve styku s pitnou vodou. Také je celá řada provozů, kde je nutné skladovat potraviny a není vhodné, aby docházelo k jejich kontaminaci jakýmikoli vlivy.

Nanášení cemento epoxidové stěrky


S ohledem na životní prostředí tak byly vyvinuty materiály, které splňují výše zmíněné vyhlášky a je možné je takto využít.

Základem jsou reprofilační malty, kterými je obnovován tvar konstrukce a zajišťována ochrana výztuže. Pro takové druhy opravy jsou určeny ­polymercementové materiály MONOCRETE TW, případně MONOCRETE PPE TH.

Pro finalizaci povrchu je uzpůsobena egalizační stěrka s krystalizační přísadou DENSOFIX XP, případně polymercementové stěrky WATERFIN PV a COROFLEX. Materiálem XYPEX CONCENTRATE lze zajistit vodotěsnost konstrukce, nebo aktivní průsaky i v podmínkách prostor s pitnou vodou.

Cemento epoxidová stěrka


Maltoviny lze realizovat s povrchovou úpravou, která je zcela hladká, přesto ne v celé ploše. Na povrchu konstrukce jsou i sebemenšími imperfekcemi vytvořeny podmínky pro uchycení mikroorganismů, které mohou mít negativní vliv na kvalitu pitné vody. Současně je znesnadněno i čištění povrchu. Proto je vhodné takový povrch opatřit nátěrem, který má vlastnosti a osvědčení pro styk s pitnou vodou. Konstrukce opatřené celoplošně takovým nátěrem jsou potom snadněji čistitelné a uchycení cizorodých organismů je také minimalizováno. Nově je k dispozici nátěrový systém s osvědčením pro styk s pitnou vodou EPOLIT W transparent. Jedná se o vodou ředitelnou transparentní epoxidovou pryskyřici, která uzavře povrch a umožní jeho snadnou údržbu. Současně je možné z epoxidové pryskyřice vyrobit cemento-epoxidovou maltu s vysokou odolností např. pro opravy podlah a případně i jiných konstrukcí namáhaných obrusem. Ve styku s pitnou vodou je možné využít také membránu PROOFEX ­ENGAGE, kterou je možné pomocí mřížky zakotvit přímo do nosné železobetonové konstrukce.

Mezi materiály s osvědčením pro styk s potravinami lze zařadit i materiály BETOLIT EP 0-1 DC, který lze také využít pro výrobu plastmalty. Pro podlahové konstrukce jsou určeny vsypové materiály DENSOTOP.

Vedle běžných funkčních vlastností, které jsou obvykle popisovány v technických listech, jsou tyto materiály prověřeny, a je možné je využít pro styk s pitnou vodou a potravinami. Tato osvědčení nemají žádný vliv na fyzikálně mechanické i jiné vlastnosti materiálů.

Ing. Zdeněk Vávra