Jednou z akcí, kterou nyní pro Správu železnic realizuje firma EUROVIA CS, a. s., je Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. Stavbu provádí její závod Železniční stavby a řízení stavby má na starosti hlavní stavbyvedoucí, pan Jaroslav Bašta. Toho jsme v uplynulém období přímo na stavbě navštívili a požádali jsme jej o rozhovor. Ten na naši první otázku, kdy byly společností EUROVIA CS zahájeny práce na optimalizaci tohoto úseku, říká:

Oficiálně byla stavba zahájena dne 27. 5. 2019, kdy nám bylo předáno staveniště. Vlastní práce na stavbě jsme po krátkých přípravách zahájili 1. 7. 2019.

Jaké jsou hlavní důvody reali­zace této stavby a co je její hlavní náplní?

Hlavními důvody ­rekonstrukce jsou zvýšení traťové rychlosti, zlepšení propustnosti trati pomocí nového zabezpečovacího zařízení a také zvýšení přepravní kapacity osob do Prahy. Součástí rekonstrukce je kompletní výměna železničního svršku a spodku, trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, kompletní rekonstrukce železničního mostu přes Labe, dále rekonstrukce čtyř betonových mostů, tří propustků a jedné železniční zastávky Čelákovice – Jiřina. Z důvodu zvýšení kapacity a předjízdnosti byla v trati nově zřízena také odbočka Káraný.

Jaroslav Bašta, hlavní stavbyvedoucí ze společnosti EUROVIA CS, a. s.


Jaké jsou základní parametry vámi modernizovaného úseku?

Délka celého modernizovaného úseku je 7 km dvojkolejně. Traťová rychlost po rekonstrukci se zvýší na 140 km/hod. Zvýšena bude i podplavná výška mostu, která se pro lodě zvedá z původních 4,5 na 5,2 m.

Jak je stavba členěna a jaký byl postup výstavby?

Stavba je rozdělena na dva samostatné celky. Práce jsme zahájili realizací odbočky Výhybna Káraný, která je situována do středu stavby proto, aby mohl být zachován provoz a obslužnost regionální dopravy mezi Lysou nad Labem a Prahou. Na počátku byla zhotovena první kolej mezi Lysou a odbočkou Káraný a poté na podzim roku 2020 druhá kolej. Tento úsek byl realizován speciálním sanačním strojem z důvodu ochrany přírody, a to zejména vodních zdrojů Káraný a evropsky významných chráněných lokalit Hrbáčkovy tůně a písčin u Byšiček. Po provedení této sanace jsme přešli na etapu mezi odbočkou Káraný a Čelákovicemi, jejíž hlavní částí je rekonstrukce mostu přes Labe.

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice


Jak tato velmi náročná rekonstrukce mostu probíhala?

Pro úspěšnou realizaci rekonstrukce mostu bylo nejprve nutné zhotovit mostní provizorium přes Labe pod stávajícím mostem. Toto provizorium bylo vytvořeno v zimě 2020. Od ledna 2021 byly zahájeny práce na koleji číslo jedna a bylo zahájeno snášení původního ocelového obloukového mostu, konkrétně jeho levé poloviny. Pravá polovina mostu byla využita na realizaci provizorního přemostění. Nový ocelový most byl vyprojektován a vyroben jako dvě samostatné nosné konstrukce. Nejprve byla vyrobena nosná konstrukce 2. Ta se rozložená na jednotlivé díly dovezla s pomocí vlaku na pravý břeh Labe, kde byla svařena do celkové délky 103 m a hmotnosti 914 tun. Most tvoří příhradová konstrukce s ortotropní mostovkou. Tato konstrukce byla následně v celku vysunuta nad řeku. Poté byla opět na pravý břeh dovezena nosná konstrukce 1, která byla taktéž svařena v jeden celek a vysunuta nad inundační území a spojena s konstrukcí 2. Tato konstrukce má opět ortotropní mostovku a plnostěnné hlavní nosníky. Její délka činí 57 m a hmotnost 358 tun. Přes celý most je vedeno průběžné kolejové lože, na němž je smontován železniční svršek. Od ledna do podzimu byla provedena kolej č. 1 včetně nového mostu a od podzimu do konce roku 2021 bude realizována druhá kolej v celé délce od Káraného až do Čelákovic. Po snesení provizorního mostu bude na nový most zavěšena lávka pro pěší, která umožní bezpečný a bezbariérový pohyb občanů mezi Čelákovicemi a osadou Káraný.

Jaké jsou další zajímavosti stavby a co na vás v jejím průběhu kladlo největší nároky?

Stavba je z mého pohledu zajímavá tím, že veškeré profese a stavební práce jsou realizovány výhradně naší firmou a jejími dceřinými společnostmi. Výstavbu zajišťuje závod Železniční stavby, ocelovou konstrukci mostu vyrobila společnost OK Třebestovice, montáž mostu zajišťovala ­EUROVIA CS, závod mosty a vlastní železniční svršek provedla dceřiná společnost GJW Praha. Pak to byla již mnou výše zmíněná rekonstrukce mostu přes Labe a také koordinace našich prací s dalšími okolními stavbami, které probíhají ve stejnou dobu.

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice


V jaké fázi rozpracovanosti se stavba nachází nyní?

Nyní se nacházíme ve stavební fázi 6, což je poslední fáze výstavby a po uvedení do provozu 15. 12. 2021 (zahájení dvoukolejného provozu) budou probíhat práce na úpravách okolního terénu a komunikacích dotčených stavbou.

Jaké budou jízdní a technické parametry nového úseku a k jakému zlepšení jízdních podmínek modernizace přispěje?

Námi realizovaná modernizace přinese cestujícím především zvýšení komfortu dopravy a po dokončení sousedních úseků tzn. Vysočany–Mstětice a Mstětice–Čelákovice i zkrácení jízdní doby mezi Lysou nad Labem a Prahou o 8 min. Dojde také ke zvýšení taktu vlaků do režimu intervalů po 15 minutách v době dopravní špičky. Zvýší se i kapacita železniční zastávky Čelákovice-Jiřina, kdy její nástupní hrana bude prodloužena na délku 220 m. To umožní pohodlné přistavení celkem tří vlakových souprav typu Elephant. Další zkvalitnění a usnadnění přepravy přinesou cestujícím nově rekonstruovaný bezbariérově řešený podchod, nástupiště a bezbariérový přístup k nástupištím.

Jaké jsou celkové náklady akce a kdy se po daném úseku projedou první cestující?

V prvé řadě bych rád zmínil, že stavbu realizujeme po celou dobu výstavby při zachování provozu trati. Po novém mostě se cestující poprvé projeli dne 15. 9. 2021, čímž v podstatě dosloužil původní 100 let starý obloukový most. Nicméně v plném provozu se cestující po modernizovaném úseku projedou dne 15. 12. 2021. Vlastní stavební práce si vyžádaly investiční náklady ve výši 1mld. 471 mil. Kč a celá stavba bude definitivně dokončena v květnu 2022.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek