V současné době probíhá ražba tunelu, ve kterém budou pod ­Wilsonovým lesem jezdit tramvaje rychlostí až 60 km/h. Vzhledem k technologii ražby a složitosti terénu je nutné skálu rozpojovat za pomocí trhaviny. „První odstřely jsme původně plánovali již v březnu. Po očištění skalních svahů jsme ale zjistili, že je možné některá místa rozpojovat i mechanicky za využití těžké techniky, bez nutnosti odstřelování a s tím souvisejících dopravních omezení. Díky této skutečnosti se nám podařilo snížit počet odstřelů i dopravních uzavírek. První odstřely skály v rámci budování tramvajového tunelu na stavbě I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, II byly zahájeny na začátku května,“ vysvětlil ředitel Závodu Brno ŘSD ČR David Fiala.
Díky možnosti odklonění dopravy po nově zbudované provizorní komunikaci, která je v provozu od 1. května a vede kolem zařízení staveniště u Kamenomlýnského mostu, jsou zatím trhací práce realizovány bez nutnosti většího omezení provozu.
„Odstřely skály na Žabovřeské, jejichž realizace, vzhledem k zóně ovlivnění, již bude vyžadovat úplnou uzavírku silnice I/42, předpokládáme během června. O přesném termínu budeme řidiče a obyvatele dotčené lokality včas informovat,“ dále pokračuje David Fiala.

Na stavbě VMO v Žabovřeské ulici v Brně probíhají trhací práce nového tramvajového tunelu


V čase přípravy odstřelu, jeho realizace a následné bezpečnostní kontroly bude komunikace I/42 neprůjezdná. „Samotný proces odstřelu nám zabere zhruba 1 hodinu. Jednotlivé odstřely nebudou probíhat nahodile, ale v přesně stanovených časových intervalech. V pracovních dnech půjde o rozmezí 11:00 – 13:00 a 18:30 – 20:30. O víkendech s ohledem na nižší intenzitu dopravy plánujeme 3 časové intervaly, a to dopolední 9:00 – 11:00, odpolední 13:00 – 15:00 a podvečerní 17:00 – 19:00. Ukončení odstřelů předpokládáme v prosinci,“ dodal ­Fiala.

Na stavbě VMO v Žabovřeské ulici v Brně probíhají trhací práce nového tramvajového tunelu


Ačkoliv průběh prací bohužel dočasně snižuje komfort, výsledkem bude dokončení důležité trasy pro automobilovou i veřejnou dopravu. A díky lepší dopravní průjezdnosti dojde i k celkovému zlepšení životních podmínek včetně úpravy veřejného prostoru v okolí tohoto úseku velkého městského okruhu. Chtěli bychom tímto požádat řidiče, aby vozidlům, která na stavbu vjíždí nebo z ní vyjíždí, věnovali zvýšenou pozornost,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené části je 334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Šířka tramvajové trati v tunelu činí 7 m, šířka oboustranných nouzových chodníků v tunelu minimálně 1,43 m. Světlá výška v tunelu nad temenem kolejnice je navržena 6 m. Úniková štola z tunelu kolmo k VMO má délku cca 50 m a šířku 2,6 m.

S využitím podkladů ŘSD ČR
Ing. Jiří Zahradnický