Rekonstrukce mostu v Lysé nad Labem

Opravu mostu ev. č. 272-006 přes železniční trať na silnici II/272 v Lysé nad Labem ocenila porota výrokem „Za jednopodlažní most o devíti polích, který převádí silnici druhé třídy přes komunikační síť města Lysá nad Labem a přes železniční trať“. Rekonstrukce mostu zajistila jeho další funkci důležité dopravní spojnice a současně garantuje platné technické parametry mostu z hlediska silniční i železniční dopravy.

Rekonstrukce nadjezdu probíhala rok a půl. Metrostav most opravil ve sdružení s firmami Porr, Chládek a Tintěra Pardubice a stavbu předal o necelý měsíc dříve oproti původnímu plánu. Opravy byly zahájeny 1. března 2018. Nejprve bylo nutné provést demolici stávajícího mostu, která byla zahájena 15. dubna téhož roku. Bourací práce a výstavba nového mostu probíhaly na některých polích za výluk na provozované dopravní cestě Správy železnic. Nový most je navržen jako jednopodlažní s horní mostovkou, nepohyblivý, kolmý, železobetonový trámový prefabrikovaný, hybridně předpjatý s monolitickou železobetonovou spřahující deskou, a jako ocelový, 4 trámový spojitý uložený na ložiscích. Součástí mostu jsou i dvě přístupová schodiště v poli 1 a 8. Most je založen plošně. Součástí stavby byla také realizace přeložek inženýrských sítí, nejvýznamnější z nich představovala překládka drážních kabelů ČD Telematika. Na dodávce ocelové konstrukce mostu se podílela divize 3 Metrostavu, která konstrukci vyrobila v dílnách v Horních Počernicích. Výroba probíhala přibližně čtyři měsíce. Divize 3 zajistila také výrobní dokumentaci, jeřáb, výsun a osazení konstrukce.

Most v Lysé nad Labem – celkem bylo vybetonováno čtrnáct pilířů z betonu C35/45 XF4


Výstavba dálnice D3, Bošilec–Ševětín

Porotci Ceny ministerstva dopravy a Ceny poroty ocenili „stavbu významné části dálničního propojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech napojující Táborsko a Českobudějovicko na dálniční síť a rakouskou rychlostní silnici S10“.

Hlavním cílem projektu byla výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcemi Bošilec a Ševětín. Stavbu zhotovilo sdružení firem Metrostav a. s., SWIETELSKY stavební s. r. o. a Doprastav, a. s., vedoucím projektu byl Ing. Josef Král.

D3 - Nadjezd silnice II/603 u Ševětína


Stavba probíhala od února 2016 do února 2020, dálnice byla zprovozněna v červnu 2019. V první fázi projektu byla provedena většina přeložek inženýrských sítí, které kolidovaly s nově budovanými komunikacemi. Následovalo převedení provozu na nově vystavěnou 4 km dlouhou přeložku (budoucí silnice II/603), která tvořila doprovodnou komunikaci dálnice a po jejím zprovoznění již slouží k dopravní obsluze jednotlivých obcí v okolí. Další významnou přeložku tvoří 1,6 km dlouhá silnice u Ševětína. Součástí stavby bylo také 9 mostních objektů, 3 protihlukové stěny, středová kanalizace se zaústěním do odlučovačů ropných látek z důvodu 2. stupně ochranného pásma vodního zdroje a například dvě retenční nádrže na dešťovou vodu, které zpomalují odtok vody do místních potoků. Významná část trasy je vedena v souběhu s novým IV. železničním koridorem Praha – České Budějovice. Koridorem byla odkloněna původní železniční trať, která byla v kolizi s trasou dálnice.

Nový úsek zrychlil trasu z Prahy do jižních Čech s návazností na dálniční síť v sousedním Rakousku a také ulevil okolním obcím od zátěže tranzitní dopravy.