Pokud provádíte výstavbu inženýrských sítí otevřeným výkopem, pak můžete v kterémkoliv okamžiku provést kontrolu požadovaných parametrů, vidíte skutečné geologické podmínky a můžete reagovat na jejich změny. Stávající podzemní sítě a jiné překážky v místě stavby máte pod vizuální kontrolou a na případné odlišnosti od projektu můžete ihned reagovat. Případné vady díla jsou tedy spíše způsobeny nedodržením technologické kázně nebo vadami materiálu.

Zcela odlišná situace je při provádění těchto staveb bezvýkopovými technologiemi. Je to jako by vám někdo před prvním výkopem zavázal oči a vy byste nadále mohli používat pouze sluch. Proto je před zahájením prací tak důležitá kvalita a promyšlenost projektu, provedení geologického průzkumu, zajištění informací o existujících inženýrských sítích a jiných podpovrchových překážkách v blízkém okolí místa realizace. Pokud se vám podaří zjistit všechny tyto informace, máte šanci začít vidět. Nemáte však jistotu, že vše bude těmto předpokladům odpovídat. Úspěch pak závisí na tom, jak rychle se vám podaří tuto odchylku odhalit a najdete-li rychle správné řešení.

Bezvýkopové technologie musí pracovat pod zemským povrchem i přes omezené informace o konkrétních podmínkách v místě činnosti.


Na počátku každého projektu je záměr. O úspěšnosti převedení záměru do reality rozhoduje především kvalita zpracování projektu, jeho promyšlenost a provázanost ve všech stavebních oborech, které se na stavbě budou podílet. Snad již skončila doba, kdy šetrnost investorů nebo snad neschopnost projektantů měla za výsledek to, že veškeré informace v projektové dokumentaci obsažené jsou průměr a délka protlaku nadepsané ve výkrese situace nad tučnou čarou křížící komunikaci bez ohledu na jakékoliv místní podmínky ovlivňující provedení této práce. Právě množství parametrů ovlivňující bezvýkopové práce a jejich vzájemná provázanost je argumentem pro nezbytnost diskuze projektanta a specialistů pro bezvýkopové technologie již v době přípravy projektu. Tato synergie dokáže ušetřit jak finanční náklady stavby, tak i čas potřebný pro realizaci.

Bezvýkopové technologie mají své místo na trhu


Vztahy mezi investory na jedné straně a realizátory staveb na straně druhé jsou dnes často vyhrocené. Pracovníci, kteří na stavbu dohlížejí a zastupují investora, jsou většinou pod velkým tlakem. Důvodem je snaha investora udržet finance pevně v rukou a pokud možno ji zrealizovat levněji. V případech nutnosti změnit řešení projektu v průběhu výstavby mají tito lidé často strach rozhodnout a podpořit tuto změnu, schválit variantní řešení. Z obavy, že by mohli být nařčeni z navyšování cen zakázek, raději všechny návrhy a požadavky zhotovitele blokují. Přitom se setkáváme s projekty, které obsahují chyby, jsou v nich aplikována řešení, která v daném případě nejsou vhodná nebo se stává, že skutečné podmínky pro provedení díla se zásadně liší od podmínek v zadání. Tím se projekt stává obtížně proveditelným a náklady zhotovitele rostou. Bez aktivní spolupráce investora, projektanta a stavební firmy na vyřešení změn nemůže vzniknout kvalitní stavba. Pokud projekt obsahuje využití bezvýkopových technologií, pak pravděpodobnost vzniku této situace prudce narůstá. Jedná se o technologie velmi citlivé na splnění všech podmínek svého nasazení.

Přitom mnohé záměry bez využití bezvýkopových technologií nejsou vůbec možné. Někdy přinášejí úsporu při realizaci, někdy jsou prostě rychlejší a někdy usnadní život všem v okolí stavby. Proto bude příležitostí pro jejich využití pořád více. Pokud chceme, aby byly úspěšně dokončeny, nesmíme mít strach vytvářet jakékoliv odvážné vize. K jejich ztvárnění však musíme přistupovat s patřičnou mírou respektu a nepodcenit žádný detail od první čáry projektu až po vlastní realizaci.