Náročnou stavbu realizuje zhotovitel pod názvem „Společnost Černošice“, přičemž vedoucím společníkem je společnost Eurovia CS, a. s. Dalšími společníky jsou pak společnosti Strabag Rail, a. s., GJW Praha, spol. s r. o. a Elektrizace železnic Praha a. s.

Nám se podařilo hovořit přímo na stavbě s hlavním stavbyvedoucím ze společnosti Eurovia CS, a. s., závodu Železniční stavby, panem Ing. Radkem Filipem. Toho jsme v úvodu našeho setkání požádali, zdali by nám mohl předmětný úsek stavby v krátkosti představit. Ten záhy vysvětluje, když říká:
„Název stavby vznikl v rámci přípravy, která ještě zahrnovala i úsek Praha-Radotín (mimo) – Černošice (mimo), který byl však následně vypuštěn. Celkově zkrácená stavba si však již ponechala svůj původní, v současné době ne zcela přesný název.“


Hlavní stavbyvedoucí ze společnosti Eurovia CS, a. s., závodu Železniční stavby, pan Ing. Radek FilipČeho je tato stavba součástí?

Stavba je součástí transevropské sítě železničních koridorů a slouží pro zajištění efektivnějšího mezinárodního vlakového spojení. Sehrává klíčovou roli jak v oblasti přepravy osob, tak i materiálu po železnici. Úsek Praha–Smíchov (mimo) – Praha-Radotín je situován na železniční trati Praha-Smíchov (mimo) až Praha-Radotín – Řevnice – Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek stavby je v km 1,805 a konec stavby se nachází v km 10,561. Modernizace koridoru by měla v budoucnu pokračovat rekonstrukcí a optimalizací trati Černošice – Beroun (mimo) dalšími navazujícími stavbami.

Co je hlavním předmětem stavebních prací a jaké parametry by po svém dokončení měla stavba splňovat?

V úvodu bych rád zmínil, že stavbou v uvedeném úseku je rekonstruována železniční infrastruktura komplexně jako celek, a to včetně souvisejících napojení. Předmětem rekonstrukce jsou všechny dotčené umělé stavby, nástupiště v železniční stanici Praha-Radotín a zřízena budou i nová nástupiště v přesunuté železniční zastávce Praha – Velká Chuchle. Nástupiště budou přístupná i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, přičemž v železniční stanici Praha-Radotín je počítáno s vybudováním výtahů. Do železniční stanice Praha-Radotín je zapojena také odbočná trať z Prahy-Vršovic seřaďovacího nádraží, která bude od výjezdu z tunelu rovněž rekonstruována v rámci výhledového rozšíření tratě na čtyři koleje na výjezdu ze stanice Praha-Radotín směrem na Černošice. V rámci stavby se optimalizují provozní parametry na současně požadovanou úroveň, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti, plynulosti dopravy a zajištění vyšší spolehlivosti provozu. Dojde také ke zvýšení rychlosti na 100–130 km/hod pro běžné vlaky a na 120–140 km/hod pro naklápěcí soupravy. Celý úsek bude mít po skončení prací nové trakční vedení. Pro umožnění funkce nových technologických zařízení jsou zřizovány mnohakilometrové silnoproudé i slaboproudé kabelové trasy, rovněž pro kompletní a komplexní rekonstrukci zařízení sdělovací techniky a vybudování zabezpečovacího zařízení 3. kategorie.

Modernizace úseku III. železničního koridoru Praha Smíchov – Černošice probíhá podle plánuKdy jste zahájili samotné práce na optimalizaci trati a co byly první práce?

Práce na modernizaci předmětného úseku jsme zahájili v srpnu loňského roku. Úvodní práce byly spojeny s přípravou staveniště a kácením stavbou dotčené zeleně. V rámci první kolejové výluky v délce trvání 3 měsíce jsme sanovali zárubní zdi podél trati v celkové délce 2 km. Od podzimu probíhá příprava provizorního zabezpečovacího zařízení, které má být spuštěno v letních měsících. Rovněž jsou budovány základy trakčních podpěr a související přeložky inženýrských sítí. V polovině dubna byla zahájena výluka jedné ze dvou kolejí přes železniční most, jehož rekonstrukce probíhá právě nyní za omezeného provozu.

Daří se vám minimalizovat vliv stavby na omezení provozu?

Věřím, že daří. Stavba s sebou nese jak silniční, tak i kolejová omezení. My, jako zhotovitel, se samozřejmě snažíme v součinnosti s Ropidem, jakožto regionálním poskytovatelem dopravní obslužnosti, uchopit stavbu tak, aby omezení měla co nejmenší dopad na plynulý chod dopravy.

V čem pro vás stavba představuje největší výzvu?

Z mého pohledu je to naše schopnost zajistit kompletní kvalitativní přeměnu železničního úseku při nutnosti permanentního zabezpečení plynulosti dopravy a při co nejmenším počtu výluk. To se nám podařilo mimo jiné také díky vložení dvou provizorních odboček vzájemných propojení vždy dvou a dvou sousedních kolejí zhruba ve třetinách úseků tak, aby omezení rekonstruované části mělo co nejmenší vliv na propustnost tratě.

V jaké fází se stavba nachází nyní?

Jsou za námi dílčí výluky, které jsme využili k realizaci sanací zárubních zdí a části železničního svršku. V následujících dvou letech nás čekají výluky, při nichž bude provedena kompletní rekonstrukce vlastního kolejiště, včetně příslušenství (nástupiště, podchody atd.).

Modernizace úseku III. železničního koridoru Praha Smíchov – Černošice probíhá podle plánuCo má stavba splňovat po svém dokončení?

Jak již jsem zmínil dříve, bude to především zajištění vyšší bezpečnosti a plynulosti dopravy. Rovněž budou zřízeny bezbariérové přístupy na nástupiště pro osoby se zdravotním omezením. Celkově bude stavba odpovídat současným dopravním a bezpečnostním standardům, které vyžaduje moderní evropská doprava na železnici. Pro snížení hlukové zátěže budou rovněž zřízeny protihlukové stěny v celkové délce dvou kilometrů.

Do jaké míry stavbu ovlivnila opatření vlády související s pandemií viru Covid-19 a kolik pracovníků stavbu zajišťuje?

Jsem rád, že v době koronavirové pandemie, a s tím souvisejícími platnými nařízeními vlády, se nám na stavbě podařilo zajistit plynulý průběh prací. I v této situaci se nám daří plnit harmonogram stavby a dodržet stanovené termíny výstavby. Co se týče druhé části vaší otázky, stavbu primárně zajišťuje cca 15 velkých firem a dále se na ní podílí napříč stavebními profesemi cca 1000 lidí od přípravářů, dílenských montážníků, elektrikářů, projektantů, svářečů, dělníků, techniků, atd. Eurovia je vedoucí člen sdružení.

Můžete nám říci termín dokončení akce a jaké si vyžádá investiční náklady?

Termín dokončení stavby je plánován na červenec 2022. Akce si vyžádá investiční náklady na úrovni přibližně 3 mld. Kč (mimo náklady na projekt).

Děkujeme za rozhovor
a srdečně přijetí

Ivo Románek