Spokojenost zákazníků a kvalita výrobků jsou prvořadým cílem společnosti. Dosažení těchto cílů vyžaduje vysoce profesionální tým pracovníků, odborné poradenství uživatelům a technický servis spojený s koupí produktů puren.

Od 1. 1. 2020 se dle nařízení Evropské unie, zák. 406/2000 Sb. a vyhl. č. 78/2013 Sb. musí nové budovy stavět s tzv. nulovou spotřebou energie (nearly zero energy buildings). Pro každou novou budovu musí být zpracován průkaz energetické náročnosti budovy.

Pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie je hodnota průměrného součinitele prostupu tepla shodná s požadavky ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“ a musí být snížena oproti referenční budově o 30 %. Tomu odpovídá doporučená hodnota pro pasivní dům Upas20 (0,15 – 0,10 W/m2K).

K dosažení požadovaných hodnot je nutné navržení stavebních konstrukcí s minimálními tepelnými ztrátami. Toto vyžaduje aplikaci tepelněizolačních materiálů s minimální hodnotou tepelné vodivosti λ a malou tloušťkou tepelné izolace. Výrobky puren tento požadavek splňují.

Prostup tepla Upas20 = 0,15 – 0,10 W/m²K puren PIR Perfect tl. 160 – 220 mm.


Puren nabízí zákazníkovi doporučenou a v praxi odzkoušenou skladbu nadkrokevního zateplení šikmé střechy s viditelnými krokvemi nebo bez viditelnosti krokví kombinaci s minerální izolací.

V poslední době zaznamenáváme výrazné prohřívání interiéru v letním období v prostorách pod střechou, malé množství dešťových srážek a ve městech zvýšení hladiny hluku. Společnost puren se podílí na řešení těchto uvedených problému a nabízí zákazníkům při realizaci plochých střech řešení tzv. vegetační střechy s tepelněizolačním materiálem puren PIR.

Zelené střechy prokazatelně snižují prohřívání střešního pláště. Přehřívání městských zástaveb vede ke stoupání teplého vzduchu, který s sebou zvedá prach a nečistoty. Zelené střechy mění mikroklima ve svém okolí. Odpařování vody z vegetace snižuje okolní teplotu.

Vegetační střechy s tepelně izolačním materiálem puren PIR

 

Střešní konstrukce s PIR izolačními deskami a vegetačním souvrstvím snižují tepelné výkyvy pod střechou v letních měsících. Extenzivní střecha v tloušťce 0,1 – 0,15 m za slunečného letního dne sníží prostup tepla do interiéru o cca 30 – 60 %. Střecha dokáže redukovat odtok vody ze střechy až o 50 % a zadržovat ji ve vegetačním souvrství. S odváděním dešťové vody do kanalizace je spojen poplatek za stočné u nebytových objektů v ČR. Souvrství výrazně pohlcuje hluk, který se šíří z venkovního prostředí (automobilový hluk, letadla atd.). U výrobních hal je tomu obráceně. Snižují hluk, který se šíří ven z výrobní haly.

Poskytovaný technický servis pomáhá projektantům v řešení detailů, ve statickém návrhu zatížení a kotvení šikmých a plochých střech a v ověření chování střešní skladby z hlediska tepelného a vlhkostního. Na vegetační střechy je možné získat dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Více informací naleznete na:
www.puren.com/cz
www.puren.cz