Konstrukce vodojemů jsou konstrukcemi speciálními, které mají za úkol udržet vodu uvnitř obvykle několika oddělených prostor a mají za úkol po dobu své životnosti vytvářet prostředí, které odpovídá požadavkům na pitnou vodu. To vyžaduje dlouhodobou životnost a to jak z hlediska statického, tak z hlediska trvanlivosti jednotlivých částí konstrukce. V praxi to znamená, že není možné dovolit vnikání neupravené vody (z povrchu zakrytí vodojemu – např. ze zásypu) do vody upravené a současně nesmí docházet ani k odpadávání částí konstrukce (např. krycí vrstvy betonu, případně korozních zplodin výztuže) do vody.

Popis konstrukce

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav a. s. se rozhodla opravit stropní konstrukce vodojemu VJD Pasohlávky a to jak doplněním armokoše trámových prvků, tak zvětšením krycí vrstvy betonu nad výztuží. Jedná se o dvoukomorový vodojem s rozměry jedné komory cca 20 x 10 m. Sanace probíhala ve dvou etapách tak, aby bylo možné zachovat vždy jednu komoru vodojemu v provozu.
Opravu provedla společnost SASTA a. s. Postup opravy vyplýval z projektové přípravy a zahrnoval doplnění podélné i smykové výztuže. Aby bylo možné zajistit dostatečnou přídržnost nově realizované krycí vrstvy betonu nad výztuží, bylo nutné vedle nové výztuže použít i ocelové sítě pro plošnou sanaci.

Postup sanace

Prvním krokem bylo jako obvykle očištění konstrukce od všech nesoudržných vrstev, korozních zplodin výztuže případně degradovaných vrstev z povrchu konstrukce. Odhalená a očištěná výztuž byla ošetřena pomocí polymercementového adhezního můstku ­DENSOCRETE 111 tak, aby byla umístěna opět do alkalického prostředí.
Na trámové prvky byl doplněn armokoš sestávající z podélných prutů ohybové výztuže na spodním líci prvků a smykové výztuže realizované třmínky procházejícími skrz trámový prvek. Dále byly prvky stropu opatřeny jemnou výztužnou sítí (vázanou na trny chycené do chemické kotvy), která má za úkol zajistit „mechanické přikotvení“ nových krycích vrstev z reprofilační malty společnosti UNISAN TH CRETE (BETOSAN s. r. o.). Jedná se o materiál, který je aplikován ručně a obsahuje migrující inhibitory koroze. Tím je zajištěna dlouhodobá pasivace výztuže v konstrukci a současně je dosaženo sanace výztuže, která se nachází v zóně se sníženou pasivační schopností, ale současně ještě nedošlo k jejímu odhalení. Výhodou materiálu je odstranění jednoho kroku sanačního zásahu, kterým by byla právě aplikace migrujícího inhibitoru koroze na konstrukci. Ta obvykle probíhá plošně aplikací kapaliny na povrch konstrukce a vyžaduje technologickou pauzu mezi jednotlivými kroky sanace. To bylo cílem společnosti BETOSAN s. r. o. při vývoji materiálů skupiny UNISAN. Ta, vedle reprofilačních malt pro ruční i strojní nanášení, obsahuje také adhezní můstek a dvou komponentní egalizační stěrku.
Jako finální vrstvu doporučil projektant (OK. Atelier s. r. o.) polymercementovou hydroizolační stěrku WATERFIN PV. V tomto případě se nejedná o zajištění vodotěsnosti konstrukce z vnějšího prostředí, ale o ochranu konstrukcí, které nejsou v přímém styku s vodou, ale jsou současně v prostředí s vysokou relativní vlhkostí. V takových podmínkách je velké riziko korozních ­procesů, které mohou v železobetonové konstrukci probíhat. ­Materiál ­WATERFIN PV je pro takovou úpravu vhodný, protože má „atest“ na styk s pitnou vodou.

Závěr

Na finálním vzhledu opravy je patrné, že spojení zodpovědného přístupu projektanta, dodavatele materiálů a realizátora stavby vede k uspokojivým výsledkům.

Ing. Zdeněk Vávra
Ing. Petr Kořenek