Významnou stavbou obchvatu, která probíhá právě nyní na území kraje Vysočina, je výstavba obchvatu Velkého Beranova. Stavbu jako lídr sdružení realizuje společnost Eurovia CS, a. s. prostřednictvím svého závodu Morava Jih se sídlem v Jihlavě. Účastníkem sdružení je firma Colas a. s.
Zajímalo nás, v jaké fázi se stavba nachází v současné době a zdali práce na ní probíhají podle plánu. Spojili jsme se proto s hlavním stavbyvedoucím ze společnosti Eurovia CS, panem Karlem Davidem. Ten v úvodu našeho setkání říká:
„V současné době práce na výstavbě obchvatu probíhají přesně dle stanoveného harmonogramu. Dokonce bych řekl, že díky zlepšenému počasí jsme se dostali do mírného předstihu.“


Jaké byly hlavní důvody, které vedly k rozhodnutí o výstavbě obchvatu?

Byla to především vysoká intenzita dopravy na komunikacích II/602 (vedoucí z Jihlavy směrem na Velké Meziříčí) a II/353 (z Velkého Beranova směrem na D1 a Žďár nad Sázavou). Obec Velký Beranov a místní část Nové Domky se již dlouhodobě potýkaly s negativními dopady tranzitní osobní i nákladní automobilové dopravy. Potvrdilo to i poslední sčítání dopravy z roku 2016, které zjistilo, že obcí Nové Domky projíždí až 12 tisíc vozidel denně. Převedení tranzitní dopravy na nově budovaný obchvat má tedy přispět především ke zvýšení kapacity, plynulosti a bezpečnosti dopravy v celé oblasti.

Kudy je vedena trasa nového obchvatu a jaké jsou její základní parametry?

Převážná část stavby nového obchvatu je situována do nezastavěného území mimo nápojných bodů. Je navržena v kategorii S9,5/70. Celková délka prováděného obchvatu je 4,245 km. Stavba zahrnuje úpravu křižovatky se silnicí III/0024 od Malého Beranova, úpravu silnice II/353, která přivádí dopravu z D1, vytvoření nového místního napojení na obchvat pro obec Nové Domky včetně úpravy rybníka. Stavba obsahuje také výstavbu celkem 5 mostních objektů v poměrně náročném terénu, výstavbu opěrné zdi, protihlukové stěny a přemístění celkem tří autobusových zastávek.


Kdy jste zahájili stavební práce a v jaké fázi výstavby se nyní nacházíte?

Práce na výstavbě obchvatu jsme zahájili ihned po převzetí staveniště od investora dne
1. 3. 2019. Velmi rozsáhlé jsou zej­ména zemní práce a přesuny zemin, kdy jsme během prvních měsíců výstavby odtěžili celkem cca 170 tis. m3 hornin z celkových 320 tis. m3.
V současné době jsou již dokončeny přeložky veškerých inženýrských sítí včetně potoka, hotovy jsou meliorace a také provizorní komunikace, která převádí dopravu na silnici II/353 nad Velkým Beranovem v prostoru výstavby budoucí okružní křižovatky. Provádíme další zemní a výkopové práce při těžbě a dočišťování zářezů, úpravách pomocných přístupových cest, výkopech podpěr mostů, jejich armování a betonáž, vytvořen a vytvarován je již i násyp budoucí nové komunikace obchvatu. Ve výstavbě je i masivní opěrná zeď v místě výstavby mostů.

Jaký bude další postup prací?

Naším cílem je v letošním roce dokončit většinu zemních prací a zhotovit zemní tělesa včetně propustků. Hotovy by měly být také pilíře mostů. Před zimním obdobím bychom v ideálním případě chtěli ochránit násyp nově budované komunikace obchvatu první asfaltovou vrstvou.

Uplatňujete při realizaci výstavby i pokrokové stavební technologie?

Určitě ano. Při realizaci výstavby využíváme nejmodernější stavební stroje a techniku. Kupříkladu při realizaci násypu zemního tělesa komunikace obchvatu jsme použili moderní dozer Caterpilllar s integrovaným nivelačním systémem Trimble. Tento systém umožňuje dozeru provádět terénní úpravy přímo podle vloženého digitálního projektového modelu. Díky této technologii stroj pracuje rychleji, přitom s maximální produktivitou a přesností. Systém funguje tak, že dozer má GPS přijímače nainstalované přímo na radlici. Ty přijímají signály z GPS satelitů, a určují výškovou polohu radlice v prostoru. 3D řídicí jednotka zpracovává signály z GPS antén, ze senzoru příčného sklonu a z referenční stanice a porovnává je s hodnotami uloženými v digitálním projektovém modelu. Přes pracovní hydrauliku stroje řídicí jednotka neustále automaticky upravuje výšku a sklon radlice. Tím se v reálném čase modeluje terénní profil, který odpovídá projektovaným hodnotám z uloženého modelu. Veškeré výškové změny pak obsluha sleduje jak na displeji řídicí jednotky, tak i na diodových lištách sloužících pro vizuální kontrolu. Naše kontrolní geodetická měření na zemním tělese komunikace potvrdila vysokou přesnost tohoto systému. Náročná je také výstavba soustavy mostů před obcí Nové Domky. Nejnáročnější bude výstavba mostního objektu č. 203. Jedná se o výstavbu monolitického mostu o čtyřech polích a délce 150 m v náročném terénu. Jeho realizace si vyžádá velké množství náročných zemních a později ­betonářských prací. Velmi obtížný úkol před námi bude také příští rok v únoru, kdy nás čeká výsuv 100  m dlouhého mostního provizoria, které nám umožní pokračovat v pracích při zachování stávajícího provozu na komunikaci II/602.


Jaké finanční náklady si výstavba obchvatu vyžádá?

Náklady na výstavbu obchvatu Velkého Beranova činí 618 mil. Kč bez DPH. Evropská dotace činí 500 mil. Kč. Zbytek financí je kryt z prostředků kraje.

Kdy se po hotovém obchvatu projedou první řidiči?

Termín zprůjezdnění obchvatu je stanoven na říjen 2020. Dokončovací práce na úpravách okolí zde však budou pokračovat až do května 2021.

Jsou v regionu Vysočiny plánovány i další klíčové stavby?

Ano. V nejbližší budoucnosti by měla být zahájena i výstavba jihovýchodního obchvatu ­Jihlavy. V současné době se hledají prostředky na jeho realizaci. Určitě se zúčastníme výběrového řízení na tuto stavbu.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí
Ivo Románek

EUROVIA CS, a. s.
závod Morava jih
Vídeňská 104, 602 00 Brno
www.eurovia.cz