Domníváme se, že je to obráceně, že nejdříve je nutné se věnovat snaze o digitalizaci státní správy, tedy definovat rozsah požadovaných elektronických dat a určit formáty pro jejich předávání. Tím budou připraveny podmínky ke sdílení dat ve společném datovém prostředí.

Elektronická data

V současné době je digitalizace státní správy v oblasti stavebnictví na velmi nízké úrovni. Projektová dokumentace je stavebním úřadům předávána v papírové podobě, stejně jako veřejným zadavatelům, kteří ji dále poskytují uchazečům při vypisování soutěží a jejich nabídky očekávají většinou opět v tištěné verzi. Prakticky veškerá komunikace při realizaci stavby probíhá předáváním vytištěných a ručně podepsaných dokladů, ani předávání elektronických faktur není ještě zcela běžnou záležitostí. V rezortu ministerstva dopravy se podařilo zavést formát XC4, který umožňuje elektronické předávání soupisů prací, nabídek, všech změn během výstavby, čerpání v průběhu realizace a nově i harmonogramu. Dalším krokem je snaha sdílet veškeré ostatní dokumenty v průběhu realizace staveb, ale zavádění tohoto řešení je nedůsledné. Ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby není přesně definována povinnost využívat sdílené datové prostředí, chybí jasná pravidla pro rozsah ukládaných dokumentů a definování schvalovacích postupů.
Formát pro komunikaci

Základním předpokladem pro úspěšné předávání jakýchkoliv dat je definování otevřených přenosových formátů. Pro přenos veškerých informací spojených s položkovými rozpočty je možné využít již zmiňovaný formát XC4. Pro ostatní dokumenty včetně projektové dokumentace ve 2D je nejběžnější předávání ve formátu PDF. Pro přenos 3D modelu včetně všech negrafických informací je státem podporován formát IFC (Industry Foundation Classes). V současné době tento formát není ještě pro dopravní stavby natolik funkční, aby zcela nahradil předávání v nativních formátech jednotlivých grafických programů. Další otázkou je, jak doplňovat do tohoto formátu informace z aplikací, které přidávají do modelu další navazující data. Pro oblast předávání rozpočtů je připravován návrh rozšíření IFC vycházející z formátu XC4.


Obsah dat

Po definování typu sdílených elektronických dat a formátu pro jejich přenos je nutné řešit jednoznačná pravidla pro jejich obsah. U informačního modelu se jedná zejména o zatřídění grafických prvků a hodnoty jejich atributů, které je označováno jako datový standard, který bude jednoznačně popisovat model pro potřeby navazujících aplikací. Konkrétně například pro sestavení harmonogramu, ocenění a stanovení celoživotních nákladů. V rámci organizace CzBIM je vytvářen datový standard pod názvem SNIM (Standard negrafických informací v modelu), který se zatím věnuje pouze pozemním stavbám. V oboru dopravních staveb vzniká u SFDI datový standard pro silniční a železniční stavby, který zatím není dokončen, a nebylo tak dosud možné jeho použití a ověření v praxi. Zapojením soukromých společností do tvorby tohoto datového standardu v rámci vznikající „Rady pro BIM“ a „Technické redakční rady“ pod SFDI by mělo dojít k jeho dopracování a aplikování v pilotních projektech. Společnou snahou by mělo být sjednocení s aktivitami CzBIM a již existujícím SNIMem.Sdílení dat – společné datové prostředí

Společné datové prostředí (CDE) je souhrn pravidel, který určuje jak v rámci projektu efektivně ukládat, sdílet a přistupovat k informacím, aby byly organizované na jednom místě a ve správný čas dostupné pro všechny, kdo je právě potřebuje. Jedná se o informační a komunikační srdce celého projektu. Obvykle bývá řešeno jako cloudová webová aplikace, a to především z důvodu přístupnosti odkudkoliv, z jakéhokoliv zařízení, a komukoliv, kdo na projektu spolupracuje. Jedná se o jednotný zdroj informací a dat během celého životního cyklu stavebního projektu – od jeho přípravy, přes realizaci, až po fázi užívání. Díky využívání jednoho úložiště je zajištěna centrální evidence dat s jasně definovanou adresářovou strukturou v rámci DMS (Document Management System), včetně řízení procesů pomocí předem definovaných pracovních postupů (workflow). V rámci CDE by mělo být dále samozřejmostí prohlížení 3D modelů a jejich případné doplňování o další informace vznikající v průběhu realizace nebo následného provozu stavby. Takový systém by při splnění všech klíčových požadavků měl umožňovat pohled na projekt ze všech dimenzí.

- Centrální úložiště dat
- Aktuálnost
- Komunikace
- Jednoznačnost - jedna verze pravdy
- Řízení procesů

Ing. František Benč, Ph.D.
Ing. Vojtěch Lank

IBR Consulting, s.r.o.

Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9 - Vysočany
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz