Firma průběžně vyhodnocuje podnikatelské strategie, obstarává podněty pro inovaci produktů, strojního zařízení i výrobních procesů. Kontaktem se zákazníky provádí průzkum trhu a zjišťuje potřeby klientů. Společnost má dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti potřebné k úspěšné realizaci investičních projektů.

Obchodním partnerům nabízí firma s kvalifikovanými pracovníky všech potřebných profesí široké technologické možnosti provádění rozsáhlých i menších akcí při kompletní rekonstrukci vozovek, lokálních výspravách i speciálních pracích, např. garážových stání OC, výrobních halách, skladovacích halách, tunelech apod. Společnost HT Road s. r. o. se řadí mezi deset nejvýznamnějších firem v ČR v oboru frézování a recyklací vozovek za studena.

Firma HT Road se svojí produkcí uplatňuje nejen v ČR, ale i na zahraničních trzích (převážně Slovensko, Polsko, SRN). Naplnění výrobních kapacit se zajištěnou návratností vložených finančních prostředků dává předpoklad stability a další perspektivy firmy.

Správnost procesu ­vnitřní restrukturalizace ­společnosti ve všech oblastech její činnosti byla potvrzena v dubnu roku 2005 získáním certifikátu jakosti ISO 9001 a jeho obhájením v letech následujících (certifikát se pravidelně obnovuje a pravidelně probíhají interní audity).


Společnost má ve své podnikatelské strategii jako jednu z priorit začleněno zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě (ze stavebních a demoličních odpadů). To byl i impuls k započetí prací na vlastním vývoji technologie a zajištění strojového vybavení, které by nový pracovní postup umožňovalo.
V minulosti bylo mnoho silnic III. třídy z důvodu nevyhovující šíře vozovky nevhodně rozšiřováno. Stávající, zpravidla štětové silnice, byly rozšířeny na obě strany i o 1 m pouze v krytových vrstvách a to bez toho, aby pod tímto rozšířením byly vytvořeny dostatečně únosné podkladní vrstvy. Takto rozšířené okraje se tím staly výrazně poddimenzované, tedy neúnosné. Proto jsou dnes na takovýchto silnicích okraje často porušeny. Vyskytují se zde zřetelné síťové (únavové) trhliny, plošné deformace a hloubková koroze, zatímco střední část vozovky je bez výrazných poruch. Okraje vozovky vyžadují rekonstrukci, která musí kromě obnovy krytu zajistit zřízení únosných podkladních vrstev. Pro střední část vozovky je ale postačující provádění běžné údržby. Firma HT Road dnes nabízí možnost provedení opravy podkladních vrstev pomocí technologie recyklace na místě pouze v potřebné šíři záběru bez zásahu do střední části vozovky. To doposud nebylo umožněno a bylo nutné recyklovat v celém příčném profilu, tedy v šíři záběru běžné silniční frézy. Projekt firmy HT Road řeší tento problém vytvořením strojní sestavy, která umožňuje provedení recyklace v malé šíři, tedy jen v místě porušených okrajů. Takto vzniklé řešení se ukázalo jako efektivní. Důvody jsou zřejmé:

Při opravě vozovky klasickým způsobem se odstraňují všechny vrstvy – porušené okraje i středová část a následně se provede kompletní pokládka nových vrstev. Tedy nelze vybourat jen okraje a ponechat střed profilu, protože by docházelo k sesutí vrstev nedotčené střední části. Vybourání by se tedy muselo provést s odstupňováním jednotlivých vrstev, což by se neobešlo bez výrazného zásahu i do střední části krytu a celý takovýto zásah by tím ztratil smysl. Navíc tyto vozovky často mají podkladní vrstvy v původní středové části budované ze štětů a hrubých penetračních makadamů, kde odstraňování jen části profilu způsobem, který by zajistil „čistotu“ okrajů a nepoškození zbylé části profilu, je prakticky nemožné. Proto při tomto způsobu opravy byla doposud jediná možnost - provedení opravy v celém příčném profilu vozovky.

Využití technologie dle TP 208 recyklace jen na porušených okrajích značně snižuje objem prací, zásadně snižuje objem převážených materiálů a odpadá nebezpečí poruch způsobených nestabilitou okrajů při jejich odtěžení. Nutnost odstupňování vrstev se tím redukuje na minimum, tj. pouze v případě odstranění obrusné vrstvy v okrajích před vlastním frézováním.


Z důvodu tohoto snížení objemu prováděných prací opravou jen poškozených krajnic, tedy i zkrácením doby potřebné k realizaci oprav, je nová technologie reprofilace okrajů též šetrná k životnímu prostředí, protože šetří nutné energie, nově použité materiály, přírodní zdroje a eliminuje emise skleníkových plynů do ovzduší.
Realizovaný dotační projekt „Nízkouhlíkové technologie – druhotné suroviny“ z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 umožnil firmě HT Road zavedení nových technologií a technologických postupů při rekonstrukci silnic.

Společnost HT Road s. r. o., Ríšova 251/2, 641 00 Brno, IČ:˝26314789 v roce 2017 čerpala finanční prostředky v rámci programu OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020 (OP PIK), Výzva I programu podpory projekt „NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - Druhotné suroviny“.

Projekt se zabývá nahrazením zastaralých technologií a technologických postupů při rekonstrukci silnic. V rámci tohoto projektu došlo i k pořízení inovativní technologie využívající nejmodernější 3D nivelační výškové navádění a řízení strojů.

Harmonogram projektu:
Datum zahájení: 15. 8. 2017
Datum ukončení: 12. 12. 2017

Celkové způsobilé výdaje
projektu: 19 560 000,- Kč
Podpora celkem: 8 802 000,- Kč

Výsledkem realizace projektu je uplatnění inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti využívání druhotných surovin při renovaci silnic.

HT ROAD s. r. o.
Ríšova 2, 641 00 Brno, tel.: 546 422 611
e-mail: info@htroad.cz, www.htroad.cz

Realizace projektu byla spolufinancována z OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK).