Hlavní specializací firmy je provádění šikmých střech z tvrdých skládaných krytin, včetně břidlic, plechových krytin a také kovových fasád lehkých obvodových plášťů.

Mezi významné aktivity společnosti patří mimo jiné náročné rekonstrukce střech rozsáhlých památkově chráněných objektů. Úspěšnými realizacemi z posledního období byly kupříkladu rekonstrukce střechy Bieberštejnského paláce hradu Kost, kde byla původní krytina nahrazena novou břidlicovou, dále střechy kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře nebo obnova střechy katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedleci u Kutné Hory.
Další zajímavou akcí, kterou pracovníci společnosti ­Pario realizovali v průběhu let 2015 - 2017, byla obnova střech konventu cisterciáckého kláštera v Sedleci u Kutné Hory pro investora Philip Morris ČR a. s. Průběh akce byl rozdělen do několika prováděcích etap. První etapa zahrnovala rekonstrukci původní střechy věže. Samotné práce spočívaly v demontáži původní plechové krytiny a opravě krovu. Náročnost tesařských oprav tkvěla především v tom, že před vyřezáním poškozených prvků bylo nutné provést statické zajištění konstrukce celé věže do přilehlých stavebních nosných stěn pomocí speciálně vyprojektované ocelové konstrukce. Věž byla následně pokryta plechovou krytinou z Cu plechu TECU se zelenou patinou.
V letech 2016 až 2017 pokračovaly práce druhou a třetí etapou na obnově vrchní sedlové střechy objektu 1b západ a boční pultové střechy směrem do Rajské zahrady téhož objektu. Předchozím stavebním průzkumem bylo zjištěno silné poškození zhlaví vazných trámů a pozednic v jižní části dřevokaznými houbami. Hlavní příčinou poškození prvků podstřešní konstrukce však bylo dlouholeté zatékání za atiku obloukového štítu vlivem špatně provedeného oplechování. V severní části bylo poškození taktéž způsobeno přítomností dřevokazných hub.Návrh sanačních opatření

Na základě zjištění stavebního průzkumu bylo rozhodnuto o způsobu provedení rekonstrukce. Postup stavebních prací spočíval ve výměně či opravách poškozených prvků. V jižní části objektu bylo přikročeno k výměně celé pozednice, která byla nahrazena novou pozednicí z modřínového dřeva. To vykazuje vyšší odolnost proti napadení dřevokaznými houbami.
Oprava severní části krovu si vyžádala rozsáhlejší zásah. Vzhledem k poklesu celé podstřešní konstrukce na pozednicích vlivem nevhodného zatěžování vaznice přes nezakampované hambalky a také poddimenzováním vazných trámů bylo nutné demontovat i ty části krokví, které byly v rámci sanačního zásahu ponechány. Postup prací zde spočíval v demontáži stávající krytiny a záklopu střechy, demontáži krokví či jejich částí a hambalků, podchycení a pozvednutí vazných trámů plných vazeb včetně podchycení rámu stolice stěny konventu montáží na ocelové konzoly, demontáži poškozené pozednice, úpravě lože pod novou pozednici a jejím osazení, výměně poškozených vazných trámů a vyrovnání vaznice na sloupcích do stejné úrovně jako u střední vaznice na rámu stolice u stěny. Provedeny byly také příhradové nosníky, osazeny byly nové výměny a nové hambalky do původních kampů. Zpětně byla provedena také montáž nových, vyspravených a zpevněných krokví včetně vrchního záklopu. Na tesařské práce byly kladeny vysoké nároky ze strany památkářů při dodržování původních tesařských technik, technologických postupů a užitých materiálů. Pro pokrytí jak vrchní sedlové střechy, tak i boční pultové střechy byla použita přírodní břidlice rozměru 40 x 40 mm tl. 8 – 10 mm.Jednatel společnosti Pario s. r. o. Ing. Miroslav Vízek k akci dále dodává: „Práce jsme zahájili na jaře roku 2015 realizací rekonstrukce střechy věže objektu 1b západ. Práce spočívaly v opravě podstřešní konstrukce věže a pokrytí střechy novou krytinou z patinované mědi. Celková plocha střechy činila 170 m2.
Střechy konventu si vyžádaly náročnější opravy podstřešní konstrukce, které způsobilo dlouhodobé zatékání a dřevokazné houby. Rozsah prací na vrchní sedlové střeše včetně pokládky nové střešní krytiny činil 1140 m2. V této etapě byly práce realizovány za pomoci „střechy nad střechou“ – z důvodu maximální eliminace zatečení do objektu v průběhu prací byla nad opravovanou sedlovou střechou osazena pojízdná konstrukce z hliníku a kvalitní plachty.
Práce jsme ukončili v loňském roce realizací sanace krovu a obnovou krytiny boční pultové střechy objektu 1b západ směrem do Rajské zahrady. Zde činil rozsah prací 625 m2.
Zajímavostí je jistě fakt, že pro pokrytí střech byla zvolena přírodní břidlice tloušťky 8-10 mm, i když běžněji se používá břidlice menší tloušťky 6-8 mm. Za nadstandardní považuji jak spolupráci s investorem, tak i dalšími zainteresovanými stranami stavby. Jsem přesvědčen o tom, že právě díky tomu byl dosažen vynikající výsledek,“ dodává v závěru Ing. Vízek.

Ivo Románek

Pario s. r. o.
Denisovo nám. 791
500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 493
tel./fax: 495 535 749
e-mail: pario@pario.cz
www.pario.cz