Vzhledem k navýšení traťové rychlosti a prostorovému uspořádání nové polohy koleje, byla nutná výstavba nového objektu. Stávající prostá pole z plnostěnných nosníků s prvkovou mostovkou byla nahrazena spojitou trámovou ocelovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem. Nově je přemostění řešeno jako dva jednokolejné mosty o třech polích s rozpětím 22+60+22 m. Vzhledem k šikmosti křížení 62,5˚ a rozpětí polí byla konstrukce navržena jako ocelový spojitý nosník s dolní mostovkou a prostředním polem vyztuženým obloukem.

Původní mostní objekt
Snesení původní nosné konstrukce mostu o čtyřech prostých polích v každé koleji, bylo provedeno v 1. etapě kolejovým jeřábem GEK 80 a ve 2. etapě výstavby mobilním jeřábem.

Spodní stavba a založení
Spodní stavba nevyhovovala šířkovým uspořádáním ani zatížitelností novým NK mostu a byla rovněž nahrazena novou. Stavba opěr a pilířů byla kompletně odstraněna a v jejich místech zhotovena nová železobetonová spodní stavba, založená na velkoprůměrových pilotách. Proti stávajícímu přemostění byl vynechán pilíř uprostřed koryta, který nebyl vhodným řešením z hlediska odtokových poměrů řeky Olše.
Založení objektu je na pilotách průměru 1,22 m, délky 12,0 m u opěr a 20,0 m u pilířů.
Vzhledem k dilatující délce 100 m je pevné ložisko umístěno na pilíř. Rozmístění na obou konstrukcích je vzájemně vystřídáno, aby bylo na každém pilíři 1 pevné ložisko. Vzhledem k posouzení bezstykové koleje je pevné ložisko v koleji č. 1 na pilíři P1, v koleji č. 2 na pilíři P2. Pevné ložisko je vždy blíže středu pilíře.
Nové pilíře mají šířku dříku 2,0 m (proti stávajícím šířky 2,1 m), ale vzhledem ke změně statického schématu nosných konstrukcí bylo nutné rozšíření úložného prahu na 4,5 m.
Vzhledem k šikmému křížení a záměru zachování téměř kolmého uložení NK mostu i na pilířích, byly úložné prahy pilířů proti jejich dříku výrazně rozšířeny. Ložisko na levém nosníku je posunuto o 0,15 m směrem k opěře OP2 a na pravém o 0,15 m směrem k opěře OP1. Uvedená excentricita uložení mostu na pilířích umožnila zachování kolmého uspořádání NOK mostu, což mělo pozitivní vliv na výrobu i montáž, zejména na časovou náročnost prováděných prací.Výroba NOK mostu
Nosná konstrukce je navržena jako ocelový spojitý nosník o třech polích s dolní mostovkou, prostřední pole je vyztuženo obloukem. Rozpětí polí je 22 + 60 + 22 m a celková délka konstrukce 105 m. Obě mostní konstrukce jsou stejné, pouze z důvodu šikmosti vzájemně posunuté o 4 m. Hlavní nosníky tvaru „I“ výšky 2,2 m a šířky 0,7 m, jsou v osové vzdálenosti 6,8 m, šířka mostu je 7,5 m, světlá šířka mezi nosníky 6,1 m, mezi mosty 0,4 m. Celková výška nosné konstrukce je 11,45 m.
Nosná konstrukce je vyrobena z oceli S 355J2+N a K2+N, S460N (u pilířových dílců) a S355NL (táhla oblouku) podle EN 10025-1,2,3, s dokumentem kontroly 3.2 dle ČSN EN 10204/2005.
Pro zpracování výrobní dokumentace byl na technické skupině Firesty vytvořen 3D model nosné konstrukce v programu Advance Steel.
Výrobu NOK1 prováděla ­FIRESTA a NOK2 OK Třebestovice. Montáž obou NOK vč. výsunu a spuštění na ložiska realizovala FIRESTA svými specializovanými středisky. Hmotnost NOK v jedné koleji je 445 tun.
Pro výrobu, přepravu a montáž před výsunem, byla NOK rozdělena na 3 díly v příčném řezu (hlavní nosníky a mostovka, resp. oblouky a ztužidla), podélně na 7 dílců hlavních nosníků a mostovky, oblouky podélně na 3 dílce, dále 4 ztužidla oblouku a 9 párů táhel.

Montáž NOK na montážní plošině
Nosná konstrukce obou kolejí byla sestavována na montážní plošině umístěné v předpolí opěry O1, odkud byla postupně, ve třech fázích vysouvána směrem do mostního otvoru. Proti projektu byly zde v jednotlivých fázích sestavovány pouze hlavní nosníky s mostovkou NOK, tedy bez oblouku středního pole a to z důvodu omezení manipulace autojeřábu s dílci na montážní plošině pod ochranným pásmem VN 22 kV ČEZ, ale rovněž s ohledem na nutné změny dispozice montáže v podélné ose, nebylo možné celý oblouk NOK před výsunem zkompletovat. Pro realizaci byla montážní plošina proti předpokladu z PD prodloužena a její výšková úroveň snížena.Výsun NOK a montáž v mostním otvoru
Výsun byl proveden pomocí vysouvací dráhy přímo pojížděné vozíky a kluzných ložisek umístěných na pilířích, resp. montážních podpěrách, sestavených z materiálu PIŽMO v korytě řeky Olše. NOK mostu byla vysouvána po dolních pásnicích, které mají konstantní šířku kromě rozšíření v místě ložisek nad pilíři. Podélný výsun ve finální ose NOK byl prováděn ve třech etapách, s hodnotami délky dílčích výsunů 29,9 + 30,3 + 50,8 m. Montážní podpěry v mostním otvoru byly z důvodu umožnění potřebných přístupů stavební techniky dispozičně sestaveny v půdorysu v šikmém uspořádání. Vnitřní část prostředního pilíře původního mostu byla před následnou demolicí využita jako montážní podpěra pro výsun.
Po provedeném výsunu hlavních nosníků NOK s mostovkou, byly s pomocí podpěr Pižmo, sestavených na vysunuté mostovce, osazeny a svařeny oblouky středního pole, vč. ztužidel a táhel.
Následovalo spouštění NOK na ložiska, vč. ustavení do projektovaného podélného spádu. Spouštění bylo realizováno s použitím synchronního hydraulického systému Enerpac a hydraulických válců KGF. Pod každým zárodkem oblouku byly osazeny 3 ks hydraulických válců o maximálním výkonu 93 tun.

Druhá etapa výstavby
Druhá etapa výstavby byla provedena stejným stavebním postupem. Mezi dokončenou NOK2 a prováděnou NOK1 byl menší světlý prostor, než mezi NOK2 a původní nosnou konstrukcí mostu, stejně jako se změnily vzájemné výškové poměry, což pouze v malém rozsahu ovlivnilo montážní dokumentaci a provádění.Závěr
Rekonstrukci mostu v obou kolejích se podařilo realizovat v rámci jedné stavební sezóny díky zvolenému stavebnímu postupu, s využitím technologie výsunu postupně montované nosné konstrukce mostu z předpolí do mostního otvoru, kdy byla nosná konstrukce vysouvána nad teprve budovanou spodní stavbou. K možnosti splnění náročných termínů výstavby přispěla rovněž navržená dispozice nosných ocelových konstrukcí, která zhotoviteli umožňovala efektivní montáž.

Ing. Dalibor Václavík, Ing. Petr Šťasta, Ing. Martin Möhler, Ing. Pavel Kalíšek, Ing. Martin Bortlík

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
tel.: 543 532 231, 233
e-mail: firesta@firesta.cz
www.firesta.cz