Jednou z důležitých vlastností materiálů pro sanace železobetonu je přídržnost k podkladu. V počátcích sanací byla tato vlastnost zajišťována materiály s pojivem na bázi epoxidových pryskyřic. Teprve později bylo přistoupeno z různých důvodů k použití polymerních disperzí do cementem pojených materiálů.

Použití epoxidových pryskyřic
Použití epoxidových pryskyřic v oblasti sanací zůstalo, ale posunulo se do oblastí, kde je vyžadována například vyšší chemická odolnost. Pro tu je využíváno zejména nátěrových systémů, které jsou aplikovány na povrch konstrukce jako bariéra (BETOLIT EP 0-1 DC, ­BETOFIX SW a další).
Epoxidové pryskyřice je dále možné použít pro penetraci a zpevnění podkladu. Poměrně běžné je použití epoxidových pryskyřic jako velmi účinného adhezního můstku na podklad s horšími vlastnostmi (BETOLIT EP 0-1 DC + BETOFIL FH).
Epoxidové pryskyřice je možné použít i pro injektáž podkladu a to při požadavku na silovou injektáž (BETOLIT EP 0-1 DC IP - injektáž pro vylepšení fyzikálně mechanických vlastností konstrukce; slepení trhlin), nebo na utěsnění konstrukcí, které nejsou v době těsnění ve styku s vodou (prefabrikované konstrukce, nebo díly).
Běžně jsou epoxidové pryskyřice využívány jako lepidla, třeba pro lepení uhlíkových lamel (betosan carbofix adhesive).


Plast malty
V neposlední řadě je epoxidových pryskyřic využíváno pro výrobu plast malt a plast betonů. Obloukem se vracíme k původnímu použití v oblasti sanací. V současné době, zejména z ekonomického pohledu, jsou plast malty (malty s pojivem z epoxidových pryskyřic) využívány na opravdu náročné konstrukce. Jedná se například o odolné a únosné podlahy s chemickou odolností, konstrukce vyžadující houževnatost a vysokou pevnost v tahu za ohybu, apod. Jedním z použití je i uchycení mostních závěrů v konstrukci mostovky.
Další speciální aplikací je výroba úložných bloků pod ložiska mostů. Konstrukce úložného bloku vyžaduje houževnatý materiál, ale i zkušenost v provádění. Zpracování většího množství epoxidové pryskyřice může vést k zahřátí směsi a jejímu znehodnocení. Plnivo je proto důležitou součástí plast malty. Použití sušeného písku s vyladěnou křivkou zrnitosti vede k možnosti odvodu tepla z pryskyřice do kameniva a současně i k optimální konzistenci plast malty. Může se jednat o směs „tekutou“ s možností ukládání do bednění. Referenčním použitím může být vyplnění prostoru mezi kovovými prvky a betonovými částmi protipovodňové ochrany. Alternativně může jít o směs tixotropní, kterou je možné aplikovat z boku do vymezeného prostoru. Tím může být např. provizorní dutina prozatimního podepření mostní konstrukce, nebo kotvicí deska zábradlí.

Závěr

Společnost BETOSAN s. r. o. nabízí kombinaci epoxidové pryskyřice BETOLIT EP 0-1 DC a plniva s optimální křivkou zrnitosti ­BETOFIL FH DSH. Tyto dva materiály tvoří sadu BETOLIT ML. Konzistenci směsi je možné samozřejmě ještě upravovat na základě zkušeností a způsobu aplikace.
Kvalita materiálů, jejich fyzikálně mechanické vlastnosti a chemická odolnost předurčuje plast malty a plast betony k použití v náročných aplikacích.

Ing. Zdeněk Vávra,
Bronislav Špringer

Betosan s. r. o.
Nová cesta 291/40, 140 00 Praha 4 tel./fax: 241 431 212
e-mail: praha@betosan.cz
www.betosan.cz