Již dříve se pokrývači a klempíři z firmy Pario s úspěchem zhostili tak náročných úkolů, jakými byly kupříkladu rekonstrukce střechy baziliky Svatého Petra a Pavla na pražském Vyšehradě (oprava podstřešní konstrukce a položení přírodní břidličné krytiny), rekonstrukce střechy Domova Sv. Josefa – objekt pivovaru v Žíreči (obnova krovů a pokrytí střechy pálenou režnou bobrovkou Tondach) nebo rekonstrukce střešního pláště obytného domu na mostecké ulici v Hradci Králové (sanace krovu a bednění střechy a pokrytí střechy pálenou taškou Tondach Stodo 12 v režném provedení).
Ve své činnosti pokračovala společnost Pario i v loňském roce. Jednatel společnosti, Ing. Miroslav Vízek k tomu při našem setkání říká: „V loňském roce naše společnost úspěšně realizovala hned několik náročných střech památkově chráněných objektů a církevních budov. Některé z těchto zdařilých rekonstrukcí bychom nyní vaším prostřednictvím rádi představili podrobněji.“

Rekonstrukce střechy Bieberštejnský palác – hrad Kost
První zajímavou akcí byla rekonstrukce střechy Bieberštejnského paláce hradu Kost. Původní břidlicová krytina byla značně dožilá, do podkroví zatékalo, a bylo tak rozhodnuto o její obnově. Pro účely rekonstrukce byla zvolena přírodní břidlice – šupina – o rozměru 30/25 cm s potřebou 30 kusů na 1 m2. Plocha střechy činila 440 m2. Práce na rekonstrukci ztěžoval náročný terén, zejména pak stísněné přístupové cesty a omezený pracovní prostor. To vyžadovalo použít k dopravě materiálu na střechu speciální malou mechanizaci. Přesto se firmě Pario podařilo obnovu střechy realizovat v prvním čtvrtletí roku 2016 před zahájením plné turistické sezóny a mimo jiné též do doby probouzení zde usazených netopýrů ze zimního spánku.


Rekonstrukce střechy kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře
Další náročnou akcí, kterou firma Pario realizuje po etapách, je rekonstrukce střechy kostela Svatého Jakuba v Kutné Hoře. Práce byly zahájeny již v roce 2010 opravou krovu severovýchodní části hlavní lodi. Počínaje tímto rokem práce pokračují vždy opravou určité ucelené části objektu v závislosti na možnostech financování. Dosud byly realizovány tesařské a pokrývačské práce na hlavní lodi, presbytáři, pokladnici a jižní věži, a to v letech 2010 až 2014. V roce 2015 byly zahájeny práce na opravě severní věže. S pomocí příspěvků od Norských fondů (30 mil. Kč) tak mohly být realizovány práce jak na fasádě, tak na báni věže. V průběhu let 2015 a 2016 firma Pario realizovala veškeré tesařské práce jak na báni, tak uvnitř věže (opravy stropů a jednotlivých schodišť). Provedeny byly také klempířské práce na báni z měděného plechu, v ploše cca 520 m2. Zajímavým momentem rekonstrukce věže byl námět investora nahradit stávající nevyhovující kříž nad helmicí věže. Původní kříž totiž nevyhovoval jak velikostí (příliš malý vzhledem k velikosti báně, výška cca 135 cm, navíc byl neodborně proveden – svařenec z jakl profilů), tak z hlediska památkové péče. Na nový kříž byla vypsána architektonická soutěž, v níž zvítězil návrh arch. ­Schmidta. Kříž je pojat zcela atypicky, vyznačuje se strohými tvary, avšak velice působivě. A to jak velikostí (výška 3,60 m), tak použitým materiálem – leštěná nerez v kombinaci se zlacením.
Rok 2016 se dále nesl v pokládce břidlice, a to na západní valbě a jižní části hlavní lodi, v ploše cca 600 m2. Do střechy lodi byla vrácena volská oka ve dvou výškových úrovních tak, jak tomu bylo v minulosti.
K dalším atypickým detailům střechy patří sněhové zachytávače. Ty byly vzhledem k významu objektu a velikosti ploch střechy lodi navrženy projektantem.  Jsou provedeny z nerezové oceli, ornamenty jsou vypalované dle detailních výkresů.
V letošním roce by měla být oprava střech kostela kompletně dokončena, a to položením břidlice na severní části hlavní lodi.


Obnova střechy na katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedleci (u Kutné Hory)
Tento úžasný komplex je zastřešen ve dvou výškových úrovních. Vrchní úroveň tvoří sedlové střechy, půdorysně ve tvaru kříže, a spodní pultové střechy. Na obou úrovních byla koncem minulého století použita velkoformátová betonová krytina. Ta byla, bohužel, položena ne zcela odborně a dle technických norem. Od prvopočátku docházelo při poryvech větru často k jejímu uvolňování. Majitel objektu dospěl k rozhodnutí střechy komplexně opravit, s důrazem na vrchní sedlové.
Základním požadavkem památkářů bylo nahradit stávající betonovou krytinu krytinou pálenou, nejlépe prejzovou do malty. S ohledem na výšku objektu a případnou údržbu krytiny byla zvolena pálená taška ANTICO, která pohledově prejzy připomíná.
V letech 2015 – 2016 proběhla realizace vrchních střech. Práce probíhaly bez pracovního lešení, za pomoci horolezecké techniky (úvazy, lana…). Klempířské prvky byly vesměs zachovány původní, pouze úžlabí byla provedena zcela nově. Důvodem bylo jejich neodborné původní provedení, navíc s malou rozvinutou šíří. Plocha horních rekonstruovaných střech činila 1 800 m2.
Dle našich zjištění proběhly práce k plné spokojenosti majitele objektu (římskokatolická farnost Sedlec). Do objektu za celou dobu oprav ani jednou nezateklo díky důslednému a preciznímu krytí rekonstruovaných úseků plachtami.


Obnova obvodového pláště provozně technických budov Wikov – Hronov
Důvody, které vedly k realizaci nového opláštění provozně technických budov (PTB) v areálu ­Wikov MGI a. s. v Hronově, spočívaly především v jejich původních – zcela nevyhovujících tepelně technických parametrech. Koncept technického řešení spočíval ve výměně všech okenních a dveřních výplní za moderní systém hliníkových rámů s přerušeným tepelným mostem a ditermálním zasklením.  Fasáda byla dále zateplena větraným pláštěm ukončeným hliníkovými trapézovými plechy TR 18 a tepelnou izolací tl. 120 mm na bázi minerální vlny. Fasádní plechy byly zavěšeny na ukotvený svislý rošt z pozinkovaných profilů. Plechy byly kotveny samořeznými vruty 5,5/19 se šestihrannou hlavou. Plocha fasády u budovy PTB I. činila 1 720 m2, u budovy PTB II. to pak bylo 1 150 m2. Práce na realizaci byly zahájeny v dubnu roku 2016 a v srpnu téhož roku bylo opláštění dokončeno.


Rekonstrukce střechy zvonice kostela sv. Vavřince – Vysoké Mýto
Renesanční věž kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě byla postavena cca v letech 1583 – 1585. V době baroka byla zvýšena o jedno patro. Ve zvonici jsou v současné době výstavní prostory Městské galerie. Objekt podléhá památkové ochraně. Práce na obnově střechy byly zahájeny v září 2016.
Z důvodu špatného stavu krytiny a zatékání do podkroví bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci střechy. Jejím předmětem byla výměna střešní krytiny, oprava poškozených tesařských konstrukcí, výměna a oprava klempířských konstrukcí, demontáž a opětovná montáž části hromosvodů. Práce byly prováděny z lešení (lešení – věž + závěsné lešení pod okapovou hranou střechy).
Postup prací sestával z demontáže stávající břidličné krytiny, demontáži podkladního pásu z lepenky a odhřebíkování bednění.  Dále byla provedena kontrola stavu bednění a tesařských konstrukcí. Vzhledem ke zjištěnému stavu byla provedena výměna cca 50 m2 bednění, 50 % námětků a římsové fošny. Maximální šířka nových prken byla 140 mm. V průběhu prací bylo zajištěno provizorní zabezpečení střechy proti povětrnostním vlivům – plachtováním. Na bednění byla položena pojistná hydroizolace. Pro pokrytí střechy byla zvolena přírodní břidlice šupina 26/21 cm, počet kamenů 42 ks/m2. Plocha rekonstruované střechy činila 225 m2. Akce byla ukončena a investorovi k plné spokojenosti předána v listopadu 2016.


Z podkladů firmy Pario s.r.o.
zpracoval Ivo Románek

Pario s. r. o.
Denisovo nám. 791
500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 493
tel./fax: 495 535 749
e-mail: pario@pario.cz
www.pario.cz