Jedním z projektů, na nichž se společnost VRV a. s. podílela od jeho přípravy přes zpracování žádosti o zařazení do OPŽP až po výkon správce stavby a úspěšné uvedení do provozu, byl velký skupinový projektu „Chebsko-environmentální opatření“.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Realizaci předcházela koncepční projektová příprava zahájená v r. 2004, podání žádosti o dotaci z Fondu soudržnosti v r. 2006 a v přechodovém období v r. 2007. V letech 2008 – 2009 byla žádost projednávána v rámci pravidel OP ŽP 2007 – 2013 na národní úrovni a v červenci 2009 byla zaslána ke schválení a rozhodnutí Evropské komisi. V lednu 2010 Evropská komise přijala rozhodnutí o schválení finančního příspěvku z fondu soudržnosti.

Skupinový projekt tvoří tři projekty, které řeší intenzifikaci ČOV v Chebu, včetně zabezpečení rovnoměrného přečerpávání odpadních vod z kanalizace města Františkovy Lázně, odvedení odpadních vod z území městské části Chebu – Švédského Vrchu a intenzifikaci ČOV v Mariánských Lázních. Jejich výstavba byla realizována na území aglomerací Cheb, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně a dotýká se nejvýznamnějších lázeňských měst regionu.

Intenzifikace ČOV Cheb a rekonstrukce čerpací stanice ve Františkových Lázních

ČOV Cheb je v provozu od roku 1996. S ohledem na aktuální požadavky na úroveň čistění odpadních vod na komunálních čistírnách odpadních vod této velikostní kategorie bylo nezbytné přistoupit k její intenzifikaci, která zahrnuje mimo čistírenské linky i zvýšení kapacity kalového hospodářství.

Na ČOV Cheb jsou gravitačně přiváděny odpadní vody z jednotlivých částí města Chebu a výtlakem i odpadní vody z lázeňského města Františkovy Lázně, recipientem je řeka Ohře.

Pro zajištění potřebné účinnosti v odstraňování celkového dusíku, jako hlavního cíle projektu, byla pro tento projekt vybrána optimální varianta celkové koncepční intenzifikace ČOV s dopadem do rekonstrukce jednotlivých technologických a stavebních částí. Snížení znečištění recipientu bude dosaženo jednak zvýšením maximálního průtoku odpadní vody biologickým čištěním a jeho intenzifikací systémem R-D-N s využitím stávajících podélných dosazovacích nádrží, doplněním technologie dávkování externího substrátu, vybudováním nových kruhových dosazovacích nádrží k zajištění hydraulické stability, zefektivněním kalové koncovky přebudováním na termofilní stabilizaci kalů, vybudováním dešťové zdrže na přítoku a doplněním technologie hrubého předčištění o pračku shrabků a písku. Vzhledem k tomu, že ČOV Cheb vypouští vyčištěné vody do řeky Ohře, která je zařazena v horní části toku do kategorie lososových vod, je do systému čištění zařazen objekt mikrofiltrace pro zachycení zbytkových nerozpuštěných látek za dosazovacími nádržemi.

Úpravy v čerpací stanici Františkovy Lázně mají zajistit rovnoměrné přečerpávání odpadních vod z kanalizace města Františkovy Lázně za účelem optimálního látkového a hydraulického zatížení na ČOV Cheb a představují instalací česlicového koše v přítokové komoře za uzavírací stavidlo, výměnu čerpadel a výměnu uzavíracího šoupěte.

Kanalizace Švédský vrch v Chebu

V lokalitě městské části Švédský vrch nebyla do současnosti systematická stoková síť a splaškové vody byly čištěny částečně v zařízeních s nižší účinností, částečně byly vypouštěny bez čištění. Realizací kanalizace Švédský vrch byly vytvořeny podmínky pro připojení 500 EO.

V rámci projektu bylo vybudováno 2,185 km gravitačních kanalizačních stok v profilech DN 250 - DN 600. Odpadní vody ze Švédského vrchu jsou přivedeny na ČOV Cheb novou kanalizací a prostřednictvím stávajícího pravobřežního kmenového sběrače DN 1500.

Intenzifikace ČOV Mariánské Lázně

Podobně jako ČOV Cheb byla i ČOV Mariánské Lázně navržena a vybudována v době platnosti dnes již překonaných požadavků na čištění odpadních vod a neumožňovala ve všech situacích zajistit splnění dnešních právních požadavků. Další snížení emisí v ukazateli celkový dusík (což je podobně jako u ČOV Cheb hlavním současným požadavkem) bylo předmětem intenzifikace v rámci tohoto projektu.

Na ČOV Mariánské Lázně jsou čištěny odpadní vody z území Ma­riánských Lázní a obcí Úšovice, Klimentov, Velké Hleďsebe a Hamrníky, které jsou napojeny na jeden kanalizační systém.

Intenzifikace stávající mechanicko-biologické ČOV v Mariánských Lázních směřuje především do biologického stupně, a to s ohledem nejen na organické znečištění, ale především na znečištění tvořené formami dusíku a fosforu. V kalovém hospodářství bylo vybudováno nové strojní zahuštění přebytečného kalu. Podchycení a dávkování kalové vody do regenerace sníží zatížení nitrifikace dusíkem, a přispěje tak ke zvýšení celkové stability procesu.

Souhrnné údaje k projektu

Celkové uznatelné náklady: 627 449 594 Kč
Zahájení výstavby: 1. 10. 2010
Ukončení výstavby: 27. 3. 2013

Rozšířením a zkvalitněním systémů sloužících k odvádění a čištění odpadních vod ve zmíněných oblastech bude dosaženo snížení znečištění recipientů Ohře a Kosového potoka organickými látkami a nutriety v souladu s plněním Směrnice Rady 91/271/EHS – o čištění městských odpadních vod, Směrnice Rady 78/659/EHS, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a jejich implementace do změn české legislativy (NV 61/2003 Sb. v platném znění).

Ing. František Smrčka
Ing. Jiří Valdhans
VRV a. s.

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a. s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 6
tel.: 257 328 053, fax: 257 319 394
e-mail: vrv@vrv.cz, www.vrv.cz